Rijksoverheid


Subsidie voor van werk naar werk projecten

Nieuwsbericht | 05-10-2010

Het kabinet wil initiatieven ondersteunen die meerwaarde kunnen opleveren voor van werk-naar-werk transities op de arbeidsmarkt, waarbij een werkgever of (organisaties van) werkgevers in een regio of sector de toeleiding naar werk bij een andere werkgever ter hand nemen. Het kabinet start daarom een experiment waarmee tijdelijk financiële ondersteuning wordt gegeven aan projecten van (samenwerkende) werkgevers in regio's en sectoren. Aanvragen moeten voor 1 november 2010 zijn ingediend.

Op 21 september is het Tijdelijk besluit van-werk-naar-werk vastgsteld. Het besluit is op 30 september gepubliceerd in het Staatsblad.

Iedere rechtpersoon kan aanvrager zijn, als die maar namens de (samenwerkende) werkgevers een aanvraag indient. Dit kan één van de werkgevers zijn, een opgerichte projectorganisatie, een organisatie van werkgevers, maar bijvoorbeeld ook een vakbond. Bij de aanvraag moet dan wel duidelijk worden gemaakt namens welke samenwerkende partijen de aanvraag wordt ingediend.

In november 2010 worden de projecten door SZW beoordeeld en worden middelen toegekend aan de geselecteerde projecten. Gezocht wordt naar projecten die naar de mening van SZW het beste resultaat kunnen opleveren voor een andere wijze van de uitvoering van bemiddeling en re-integratie.

De projecten zullen worden gemonitord. Deelname hieraan (onder meer door het aanleveren van projectgegevens) is verplicht.

Aanvragen (inclusief projectplan) kunnen worden gericht aan:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Dir. R&P / Afd. RA o.v.v. Project aanvraag van-werk-naar-werk Postbus 90801
2509 LV Den Haag

In de checklist wordt aangegeven welke informatie het projectplan in ieder geval moet bevatten. Ook is hierin een toelichting op de voorwaarden en selectiecriteria opgenomen.