Gemeente Alkmaar


BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2010 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mevr. ir. A. van Dam drs. N.M.C. Alsemgeest W.A.J. van Veen mr. P. de Baat J.P. Nagengast, MBA G.L.J. Leerink drs. J.C.M. Cox, secretaris 1. Opening en mededelingen De besluitenlijst van de vergadering van 28 september 2010 wordt vastgesteld. Besluiten Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (dr. J.Talsma) Probleemstelling: Het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) verzoekt het college bij brief van 22 juni 2010 de heer dr. J. Talsma te herbenoemen als bestuurslid. Op 31 december 2010 is de statutaire termijn van zijn lidmaatschap ten einde. De heer Talsma is op voordracht van het college van burgemeester en wethouders benoemd. De benoeming is voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014. Besluit: De gemeenteraad voor te stellen om de heer dr. J. Talsma voor de p eriode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2014 te herbenoemen tot lid van het bestuur van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord. 10.477 Van Dam Ontwerpbegroting 2011 van de stichting Ronduit Probleemstelling: Op basis van de statuten van de Stichting Ronduit, basis voor onderwijs is de ontwerpbegroting 2011 ter goedkeuring aan de gemeenteraad aangeboden. Ter behandeling in de raad is hiervoor een ontwerp raadsvoorstel opgesteld.

2.

10.78 Van Dam


1

Besluit: In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 10.484 Van Dam Raadsvragen OPA inzake `Pas op de plaats met Overstad' Probleemstelling: Het lid van de raad, Victor Kloos heeft ons bij brief van 22 augustus 2010 vragen gesteld inzake `Pas op de plaats met Overstad'. Besluit: In te stemmen met bijgaande beantwoording 10.508 Van Veen Homoambassadeurschap Alkmaar Probleemstelling: Tijdens coming out ontbijt op 11 oktober 2010 in het stadhuis van Alkmaar wordt startsein gegeven voor selectie en werving homoambassadeurs op de terreinen zorg, onderwijs en sport. Besluit: In te stemmen met de startnotitie; de uitwerking tegemoet te zien, voor wat betreft de kosten uit te gaan van dekking binnen bestaande begroting. 10.368 Van Veen Subsidiebeleid en subsidieverslag 2009 Probleemstelling: In het bijgevoegde subsidieverslag 2009 geeft u een overzicht van de door Alkmaar in dat jaar verstrekte subsidies. Het is qua opzet vergelijkbaar met de verslaglegging over de jaren ervoor. Meerwaarde wordt geboden doordat de cijfers over 2009 vergeleken worden met die over de jaren ervoor (voorzover beschikbaar). Op die manier krijgt het verslag over een aantal jaren ook de functie van een trendrapport over het gesubsidieerde aanbod. De Griffie organiseerde op 28 september jl. een informatieve bijeenkomst voor de raad over het subsidiebeleid. Het subsidieverslag 2009 kan als één van de onderliggende stukken worden aangeboden, los van de formele agendering ervan in de Commissie samenlevingszaken. Daarvoor is een bewerking van het subsidieplan 2010 gemaakt, waarin we een beeld schetsen van de omvang en aard van de jaarlijkse subsidies. In een tekstuele bijdrage wordt globaal geschetst op welke wijze de raad zijn kaderstellende rol kan invullen: begroting, regelgeving en beleidsinhoudelijk. Besluit: Het subsidieverslag 2009 conform bijgevoegd ontwerp vast te stellen en dit ter kennis te brengen van de Commissie samenlevingszaken. 10.515 Van Veen Opdracht verkenning alternatief b ouwplan YXIE Probleemstelling: Tijdens de vergadering van de raadscommissie SOB van 21/9 over de vaststelling van het bestemmingsplan Doelenveld Carré, is vanuit de raad op aangedrongen nog


2

eens na te gaan of er geen plan te maken is dat op meer steun vanuit de buurt kan rekenen. Daarbij is gevraagd of het paviljoen dat bestemd is voor het theater (bouwhoogte 11 meter) verschoven kan worden. Wethouder Van Veen heeft hierop positief gereageerd en aangegeven de mogelijkheden en consequenties van een dergelijke verschuiving nog voor de raadsvergadering van 30 september inzichtelijk te maken. Bij een eerste globale verkenning is gebleken dat een dergelijke verkenning echter meer tijd vraagt. In het college van 28 september heeft de wethouder dit ook ingebracht. Het college heeft daarop besloten om te laten verkennen waar de ruimte zit om aan deze wens van verschuiving binnen het bouwplan tegemoet te komen. Er is gevraagd om een opdrachtomschrijving. Deze is als bijlage 1 bijgevoegd. Het is van belang dat een en ander goed gecommuniceerd wordt naar alle betrokkenen en dat degenen die een zienswijze hebben ingediend ook over de verdere gang van zaken worden geïnformeerd. Om dat in goede banen te leiden wordt verwezen naar de communicatieparagraaf die als bijlage 2 is bijgevoegd. Gelet op het tijdpad wordt voorgesteld om voor het aantrekken van de externe onafhankelijke adviseur in afwijking van het aanbestedingsbeleid één op één aan te besteden. Besluit: 1. In te stemmen met de bijgevoegde opdrachtomschrijving. 2. Voor het aantrekken van de externe onafhankelijke adviseur in afwijking van het aanbestedingsbeleid één op één aan te besteden. 3. De werkzaamheden die nu worden verricht voor het opstellen van een uitvoeringsgereed bestek voor de nieuwbouw YXIE op te schorten. 4. De kosten voor de inhuur van de externe onafhankelijke adviseur ten laste te de brengen van de post onvoorzien 2010 en te verwerken in de 3 wijziging begroting 2010. 10.533 Van Veen Brief aan de leden van de Gemeenteraad inzake de tijdelijke huisvesting voor Theater De Vest Probleemstelling: In de vergadering van 28 september 2010 heeft het college besloten de Gemeenteraad te i nformeren over het besluit om als tijdelijke huisvesting voor Theater De Vest te kiezen voor de optie "De Hallen". Bijgaande brief aan de Gemeenteraad en de bijbehorende (vertrouwelijke) bijlage strekken tot uitvoering van dat besluit. Besluit: De Gemeenteraad middels bijgaande brief nader te informeren inzake de tijdelijke huisvesting voor Theater De Vest. 10.447 Nagengast Wijziging beheersverordening begraafplaatsen Probleemstelling: Op 1 januari 2010 is de wijziging van de Wet op de lijkbezorging in werking getreden. Deze wijziging maakt een aanpassing van de beheersverordening begraafplaatsen noodzakelijk.


3

Besluit: De gemeenteraad voor te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpraadsvoorstel, de Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen Alkmaar 2011 vast te stellen.


4

---- --