Gemeente Binnenmaas

Sluiting sporthal De Groene Olifant

Het college van burgemeester en wethouders van Binnenmaas heeft het voornemen om sporthal De Groene Olifant in Mijnsheerenland op korte termijn te sluiten en te slopen. Dat betekent dat voor de (sport)activiteiten van alle gebruikers binnen enkele weken een andere, tijdelijke, locatie gevonden moet gaan worden. Na de sloop stelt het college voor een tijdelijke semi-permanente accommodatie te bouwen. De gemeenteraad zal in haar vergadering van november hierover nog een definitief besluit nemen.

Het besluit om de sporthal nog dit jaar te willen sluiten is genomen naar aanleiding van een onderzoek van Rialto Bouwadvies. De gemeente heeft hen gevraagd te onderzoeken of de gebruikstermijn van de sporthal nog met vijf jaar verlengd zou kunnen worden. De huidige planning van het project Dorpshart Mijnsheerenland gaat er immers vanuit dat een nieuwe binnensportaccommodatie in het centrum van het dorp in 2015 in gebruik genomen zou kunnen worden.

Eerder is de Groene Olifant in 2007 al tijdelijk gesloten vanwege de vondst van asbest. Er zijn toen maatregelen getroffen om de risicos op het vrijkomen van asbestdeeltjes zodanig in te perken dat een openstelling weer veilig en verantwoord was en het risico op asbestbesmetting verwaarloosbaar is.

De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de emissie van asbest te voorkomen. De afgelopen jaren is een grondig controleschema uitgevoerd. En nog altijd wordt de Groene Olifant wekelijks gecontroleerd op beschadigingen die kunnen leiden tot het vrijkomen van asbestvezels.

Rialto stelt dat de bouwkundige staat achteruit gaat en dat er forse investeringen moeten worden gedaan om het gebouw voor de komende jaren open te houden. Daarnaast is niet te voorzien welke bouwkundige tekortkomingen er verder de komende 5 jaar zullen ontstaan. Hierdoor is het risico op financiële tegenvallers groot. Worden de investeringen door Binnenmaas niet gedaan dan zullen risicos op het vrijkomen van asbest toenemen. Dit moet te allen tijde uitgesloten worden. Tijdens de laatst gehouden meting is vastgesteld dat er geen sprake is van vrijgekomen asbestvezels. Risicos voor de volksgezondheid zijn hiermee tot op heden nog steeds als verwaarloosbaar te kwantificeren. De verwachting is dat de sloopkosten de komende jaren alleen maar toenemen wegens aangescherpte regelgeving op asbestgebied. Uit deze feiten heeft het college de conclusie getrokken dat de investeringen zo fors zullen zijn dat zij het voornemen hebben om de sporthal te sluiten en te slopen.

Binnenmaas heeft het voornemen om een tijdelijke semi-permanente sportvoorziening neer te zetten zodat een behoorlijk deel van de huidige huurders/gebruikers toch in het eigen dorp kan sporten en recreëren. Dat is immers een belangrijke voorwaarde voor een levendig en vitaal dorpsleven. Op deze wijze ontstaat de mogelijkheid om de periode tot 2015 te overbruggen zodat er dan volgens de planning van het project Dorpshart Mijnsheerenland een definitieve accommodatie in gebruik genomen kan worden.

Bij een eventuele sloop van de sporthal, kan de kerstperiode als overbrugging gebruikt worden, om zo snel mogelijk een tijdelijke oplossing te kunnen realiseren. Op deze manier wordt geprobeerd de overlast voor de huidige gebruikers te beperken.