Gemeente Alkmaar


Gemeente Alkmaar

Alkmaar, 24 september 2010

Nieuwe hoorzitting in Bibobprocedure Achterdam, Alkmaar

Op 11 oktober vindt er opnieuw een hoorzitting plaats in kader van de Bibob-procedure rond de aanvraag voor een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting op de Achterdam van VOF Maatschap Nool c.s. Partijen die bezwaar hebben gemaakt kunnen hier hun zienswijze toelichten op het nieuw ontvangen aanvullende advies van het Landelijk Bureau Bibob. Daarna zal burgemeester Bruinooge een nieuwe beslissing op bezwaar nemen.

Op 31 december 2007 liep de vergunning van VOF Maatschap Nool cs af voor het exploiteren van de seksinrichtingen aan de Achterdam te Alkmaar. Bij besluit van 27 oktober 2008, is de verlenging van de exploitatievergunning geweigerd op een advies van het Landelijk Bureau Bibob (Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur).

In het kader van de bezwaarprocedure is er op 23 juni 2009 een beslissing op bezwaar (BOB) genomen, waarbij de bezwaren ongegrond zijn verklaard. Tegen dit besluit is door partijen beroep ingesteld. In haar uitspraak van 12 november 2009 heeft Rechtbank Alkmaar de ingestelde beroepen gegrond verklaard en - kort gezegd - bepaald dat het bestreden besluit van 23 juni 2009 vernietigd wordt en dat er een nieuw besluit moet worden genomen.

Tegen de uitspraak van Rechtbank Alkmaar is door de burgemeester hoger beroep ingesteld. Daarnaast heeft hij een nieuw advies gevraagd aan het Landelijke Bureau Bibob, zodat met inachtneming van de uitspraak van de rechtbank een nieuw besluit genomen kan worden. Het Landelijk Bureau heeft op 4 mei 2010 advies uitgebracht, dat op 18 mei 2010 heeft geleid tot een nieuw voorgenomen besluit van 18 mei jl. inhoudende de weigering tot het verlenen van de exploitatie vergunning.

Op dit voorgenomen besluit konden partijen hun zienswijzen naar voren brengen. Dit hebben zij schriftelijk en in een hoorzitting op 5 juli j.l. gedaan. Naar aanleiding van hetgeen partijen naar voren hebben gebracht zijn door de burgemeester nadere vragen gesteld aan het Landelijk Bureau. Op de beantwoording hiervan zijn partijen opnieuw in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Op 11 oktober a.s. zal er opnieuw een hoorzitting worden gehouden waarop deze zienswijzen nader kunnen worden toegelicht. Daarna zal de burgemeester conform de eis van de Rechtbank Alkmaar een nieuwe beslissing op bezwaar nemen.

In het geval van weigeren van de vergunning zal het nieuwe besluit met de onderliggende stukken ook bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Op 6 december dient dan het hoger beroep. De uitspraak van de Afdeling is niet eerder dan zes weken daarna te verwachten.

De gemeenteraad is over stand van zaken rond de Bibobprocedure geïnformeerd.

Tijd en plaats van de hoorzitting: 11 oktober 2010 om 10.00 uur in de raadzaal van het stadhuis, Langestraat 97