Gemeente Etten-Leur

Agenda van de raadsvergadering op 11 oktober

Agenda van de raadsvergadering op 11 oktober

De voorzitter van de gemeenteraad maakt bekend dat op maandag 11 oktober aanstaande om 19.30 uur in de raadzaal een openbare raadsvergadering wordt gehouden. Tijdens deze raadsvergadering komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Voorstel tot benoeming van de heer F. Vrolijk als plv. lid van het presidium

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om de heer F. Vrolijk van de VVD-fractie te benoemen als plaatsvervangend lid van het presidium namens de VVD-fractie.

Voorstel tot het vaststellen van een gewijzigd Reglement van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de raad 2010 en de verordening op de info- en de opiniebijeenkomsten 2010

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om bij het gebruik maken van de mogelijkheid tot het invoeren van spreektijd, aan elke in de raad vertegenwoordigde fractie altijd evenveel spreektijd toe te kennen, en om bij eventuele stemming in het presidium uit te gaan van het principe `one man one vote'.

Voorstel tot het vaststellen plan van aanpak takendiscussie

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het plan van aanpak omtrent de takendiscussie vast te stellen.

Voorstel tot het vaststellen van de raadsopdracht ontwikkeling zwembad

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders op te dragen om de raadsopdracht inzake de studie toekomst zwembad en ijsbaan De Banakker uit te voeren binnen de in de raadsopdracht en de daarbij behorende bijlage "studie scenario's" gestelde kaders.

Voorstel tot het vaststellen van de raadsopdracht studie REL en The Stags

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om het college van burgemeester en wethouders op te dragen om, met in acht name van de inhoud van deze raadsopdracht en het daarbij behorende plan van aanpak, een nader onderzoek te doen naar (her)huisvestingsvarianten voor REL en The Stags. Inzet daarbij is te komen tot een meer gedragen eindoplossing die ter

principe-besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in december 2010.

Voorstel tot het vaststellen van de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2009 en vaststelling van het uitvoeringsprogramma 2011 GVVP

Het college heeft ingestemd met de financiële en inhoudelijke onderbouwing van projecten uit het uitvoeringsprogramma 2011 van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en doet op basis daarvan een voorstel aan de gemeenteraad. Met de onderbouwing is er sprake van financieel verantwoorde investeringen.

Voorstel tot de vaststelling van een principebesluit Bisschopsmolenstraat-Voorvang

De eigenaren van de percelen op de hoek Bisschopsmolenstraat - Voorvang hebben gevraagd om mee te werken aan aangepaste nieuwbouw op de zuidhoek Bisschopsmolenstraat - Voorvang. Omdat de plannen niet in overeenstemming zijn met het geldende bestemmingsplan, stelt het college aan de gemeenteraad voor in te stemmen met de nieuwe kaders waarmee bij de planontwikkeling rekening moet worden gehouden. De nieuwe kaders vormen tevens de basis voor de herziening van het bestemmingsplan.

Voorstel tot het vaststellen van het Archeologiebeleid en Erfgoedverordening Etten-Leur

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het archeologiebeleid, de Erfgoedverordening Etten-Leur en de daarbij behorende gemeentelijke archeologische beleidskaart. De aanleiding hiervoor is de Wet op de archeologische monumentenzorg, waarmee gemeenten verantwoordelijk worden voor het archeologische erfgoed binnen de gemeentegrenzen.

Voor belangstellenden is er gratis een exemplaar van de raadsagenda verkrijgbaar in het informatiecentrum van het stadskantoor. Deze agenda kan worden afgehaald tot en met maandag 11 oktober 2010, op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Tevens kan de agenda inclusief voorstellen en conceptbesluiten vanaf maandag 4 oktober worden ingezien in het informatiecentrum van het stadskantoor en in de openbare bibliotheek Etten-Leur, Anna van Berchemlaan 4.

De volledige agenda van de raadsvergadering is beschikbaar op de gemeentelijke internetsite www.etten-leur.nl bij Raad & informatie > Vergaderingen > Raadsvergaderingen > Alle vergaderingen in 2010 >11 oktober

Raadsvergadering
Werk in uitvoering
Omgevingsvergunning

Stadskantoor

Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur
Tel: 14 076

info@etten-leur.nl