Gemeente Oldenzaal


Sluitende begroting voor 2011, maar forse bezuinigingen vanaf 2012

11 oktober 2010

Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal heeft de begroting voor 2011 vastgesteld. Ondanks de huidige financiële situatie en met de grote onzekerheid van de verwachte rijksbezuinigingen presenteert het college een sluitende begroting met een realistisch sluitend meerjarenperspectief. De begroting wordt op 1 november in de raad behandeld.

Vanaf 2012 financieel zwaar weer op komst
De begroting voor 2011 is sluitend. Maar vanaf 2012 is er financieel zwaar weer op komst en moet in Oldenzaal, evenals in andere gemeenten, flink de broekriem worden aangehaald. Het is nog niet bekend met welke bezuinigingen het nieuwe kabinet komt en hoe dit uitpakt voor Oldenzaal. Maar dat er flink gesnoeid wordt vanuit Den Haag en dat dit doorwerkt in Oldenzaal is duidelijk.

Geen beleidsontwikkelingen voor de komende tijd, alleen uitvoering raadsmoties
Gezien de financiële positie van de gemeente zijn er de komende tijd geen nieuwe beleidsontwikkelingen. Er vindt alleen uitvoering plaats van de raadsmoties:

- herinrichting St. Plechelmusplein (inclusief archeologische vondsten);

- Masterplan Binnenstad;

- herontwikkeling van het wijk- en winkelcentrum De Thij;
- intensiveringen op het gebied van recreatie en toerisme.

Project Ander Perspectief
Het project Ander Perspectief is gestart om vanaf 2012 enerzijds invulling te geven aan noodzakelijke ombuigingen om een gezond financieel beleid te kunnen blijven voeren. Anderzijds moet het project inzicht geven in de noodzakelijke en gewenste beleidsontwikkelingen en
-intensiveringen en de hiervoor benodigde middelen. Alle beleidsvelden krijgen hiermee te maken. Met de instellingen en organisaties die dit aangaat vindt overleg plaats.

Solide gemeente
De gemeente Oldenzaal is een solide gemeente, maar om solide te blijven, moeten er stevige keuzes gemaakt worden. Met de nodige inventiviteit en creativiteit vanuit de raad, het college en de samenleving wordt getracht de Oldenzaalse samenleving zo normaal en bestendig mogelijk te laten functioneren.