Waterschap Aa en Maas

gewasbescherming

Toelating alternatieve spuittechnieken gewasbescherming

Het dagelijks bestuur van het waterschap Aa en Maas maakt bekend, de lijst van de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) met alternatieve gelijkwaardige spuittechnieken (gewasbeschermingsmiddelen) integraal over te nemen.

Het Lotv noemt een aantal spuittechnieken en doppen die in combinatie met een teeltvrije zone langs het oppervlaktewater zijn toegestaan. Alternatieven zijn toegestaan als wordt aangetoond dat de effecten gelijkwaardig zijn aan de genoemde technieken. Met het overnemen van genoemde lijst is, voor alternatieve spuittechnieken die op de lijst zijn genoemd, geen afzonderlijke toestemming van het waterschap meer vereist. Inmiddels is door TCT een advieslijst met alternatieve technieken vastgesteld.

De lijst is te vinden op
http://www.helpdeskwater.nl/algemene_onderdelen/kennisdesk/?ActItmIdt=3 575

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Jorn Kerkhof van de Afdeling Handhaving van het waterschap; tel. 073- 6158262, E-mail; jkerkhof@aaenmaas.nl.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
De dijkgraaf, drs. L.H.J. Verheijen,
De secretaris, drs. P. Sennema.