Centrale bank van Suriname


Centrale Bank van Suriname
Persbericht: De beleidsvoornemens van de regering die tijdens de jaarrede van President van de Republiek Suriname zijn uiteengezet, bieden naar het oordeel van de Centrale Bank van Suriname goede perspectieven op een stabiel economisch klimaat in de nabije toekomst. De Bank heeft goede nota genomen van het streven van de regering om het inflatiecijfer zo laag mogelijk te houden. Deze mededeling aan zowel de nationale als de internationale gemeenschap kan niet anders gezien worden dan een uitdrukkelijke verklaring, in feite een geruststelling, dat er op het vlak van de financiën van de Staat verantwoord beheer zal plaatsvinden. Op het pad naar verwezenlijking van dit streven is er veel werk aan de winkel. Instituten zullen versterkt moeten worden om onder meer noodzakelijke projecties te kunnen maken waarbij het vraagstuk van goede en tijdige datavoorziening, meer dan ooit cruciaal wordt. Op het gebied van de financiën van de Staat is er op dit moment nog sprake van ernstige onevenwichtigheid tussen ontvangsten en uitgaven. Het geheel kenmerkt zich door een situatie die, zoals terecht door de President van de Republiek is aangegeven, om onmiddellijke en ferme maatregelen vraagt. De aankondiging van maatregelen op korte termijn, zowel aan de ontvangsten als aan de uitgavenzijde, wordt door de Bank ondersteund. De Bank onderschrijft de belangrijkheid van consequente uitvoering van deze maatregelen door de regeringsautoriteiten, waardoor duurzaam evenwicht binnen de staatsfinanciën kan worden gecreëerd. De Bank ondersteunt de regering in haar voorstel om met de vakbeweging aan tafel te zitten om tot gefaseerde uitvoering van FISOII te geraken. Die benadering zal de nodige ruimte creëren om orde op zaken te stellen, waardoor de ontvangstenverhogende en uitgavenverlagende maatregelen van de regering de gewenste effecten kunnen sorteren. Elke vorm van loonsverhoging betekent onherroepelijk structurele verhoging van de uitgaven. Ongecontroleerde verhogingen waartegen geen evenredige toename van ontvangsten staat, leiden bovendien veelal tot hoge inflatie waardoor de salarissen reëel juist achteruit gaan. Dat is de situatie die voorkomen moet worden aangezien er onder die omstandigheden alleen maar verliezers zullen zijn. Als uitvloeisel van de transparantie die door de regering wordt voorgestaan, is het belangrijk dat de gemeenschap voortdurend wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën. Het stemt de Bank uitermate goed dat de regering het belang van de monetaire reserve voor de dekking van onze munteenheid heeft benadrukt. Stabiliteit van de Surinaamse dollar is voor de Bank buiten enige twijfel een belangrijke voorwaarde voor groei en ontwikkeling van onze economie. Bij een verantwoord management van de

overheidsfinanciën, waarbij sprake is van een klein en beheersbaar tekort, zal de Bank in staat zijn de waarde van onze munt en de prijsstabiliteit te bewaken. Verder zal de Bank zich blijven inzetten voor een veilig en efficiënt financieel systeem. De Bank zal bij de uitoefening van haar taak de grootst mogelijke openheid betrachten opdat de gemeenschap met regelmaat kennis zal dragen van ontwikkelingen op nationaal economisch vlak. De Centrale Bank van Suriname zal in haar autonome hoedanigheid de regering consequent kritisch begeleiden, maar met deze maatregelen die de regering heeft afgekondigd is er zicht op een geordende overheidssector en ziet de Bank de toekomst met vertrouwen tegemoet. Paramaribo, 4 oktober 2010 Centrale Bank van Suriname