Provincie Limburg

Nieuws en persberichten

Wegbeheerders en belangenorganisaties slaan handen ineen om vrachtwagens om dorpen te leiden
Gezamenlijk persbericht van de Provincie Limburg en Transport en Logistiek Nederland (TLN)

Vandaag presenteren de Provincie Limburg, alle Limburgse gemeenten, Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en Veilig Verkeer Nederland het Kwaliteitsnet Goederenvervoer Limburg.

Om het vrachtverkeer duurzaam te faciliteren heeft de Provincie Limburg een Kwaliteitsnet Goederenvervoer opgesteld. Dit is een samenhangend en selectief netwerk van verbindingen tussen economische centra waarover goederenvervoer op verantwoorde wijze wordt afgewikkeld. Het Kwaliteitsnet heeft een dusdanige kwaliteit dat het voor vrachtverkeer aantrekkelijk moet zijn zich te verplaatsen over dit netwerk. Hierdoor blijven wegen buiten dit Kwaliteitsnet gevrijwaard van grote stromen vrachtverkeer en de daarmee gepaarde verkeershinder.

Het Kwaliteitsnet faciliteert het vrachtverkeer op de routes die daarvoor het meest geschikt zijn. De doelstellingen zijn:
* verbetering van bereikbaarheid van vooral bedrijventerreinen voor vrachtverkeer en een afname van vrachtverkeer op ongeschikte wegen;
* het bieden van een handvat aan de wegbeheerder voor routering van vrachtverkeer;

* het bieden van een handvat aan wegbeheerders voor een vrachtverkeersvriendelijke Inrichting van de geselecteerde routes;
* het voorkomen van ongewenst vrachtverkeer op routes waar dit niet gewenst is (leefbaarheid, veiligheid);

* het bieden van een netwerk voor de gebruikers (vrachtvervoerders) dat vrachtverkeer faciliteert.

Het Kwaliteitsnet is in overleg met de betrokken wegbeheerders (gemeenten en RWS), belangenorganisaties (EVO, TLN, VVN en KvK) en een aantal transportbedrijven/verladers opgesteld. Hierbij is op het straatniveau discussie gevoerd over de wenselijkheid van opname van wegen in het Kwaliteitsnet, de aanwezigheid van knelpunten en de mogelijke maatregelen.

11-10-2010 16:04