Woonbond


11-10-2010

Huurdersvereniging stemt tegen fusie

Huurdersvereniging Arcen, Lomm en Velden stemt niet in met de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Arcen en Velden en Woningstichting Venlo-Blerick. Dat liet de huurdersvereniging vorige week weten door een zienswijze in te dienen bij beide woningstichtingen en een afschrift daarvan aan het ministerie van VROM. De huurdersvereniging heeft instemmingsrecht bij fusie op grond van de samenwerkingsovereenkomst met Woningstichting Arcen en Velden.

De huurdersvereniging (HV) Arcen, Lomm en Velden heeft alle huurders de gelegenheid gegeven een oordeel over een fusie uit te spreken. Op 7 juni 2010 heeft de HV een huurdersbijeenkomst georganiseerd om de huurders te informeren en raadplegen. Vanuit de vergadering is een werkgroep geformeerd om voor een aantal onderwerpen het beleid van beide corporaties te vergelijken. Die werkgroep stelde een conceptzienswijze op waarin dieper wordt ingegaan op de meerwaarde van de fusie, het beleid , het beheer en de continuïteit bij de fusiecorporaties, alsmede de dienstverlening naar de huurders, de participatie en projectafspraken, de ZAV-regelingen (zelf aangebrachte veranderingen) en het onderhoud van de woningen.

De werkgroep constateerde dat de overeenkomsten en verschillen tussen de beide woningstichtingen in veel opzichten niet dramatisch zijn. Maar ook kon niet worden beoordeeld of de belangen van de huurders bij de fusiecorporatie beter of slechter in handen zijn dan nu bij Woningstichting Arcen en Velden. Het ontbreken van een meerjaren ondernemings- c.q. beleidsplan voor de fusiecorporatie, beschouwt de huurdersvereniging als een grote omissie. Ook stelt ze vast dat er geen belangrijke meerwaarde is aangetoond. Zeker niet voor de huurders. De huurders uit Arcen, Lomm en Velden gaan er in een aantal opzichten op achteruit, aldus de zienswijze.

De conceptvisie werd op 5 oktober j.l. voorgelegd tijdens een huurdersbijeenkomst waarvoor alle huurders van Woningstichting Arcen en Velden werden uitgenodigd. Tijdens de bespreking van de zienswijze werd duidelijk dat de aanwezigen het gebrek aan serieuze belangstelling voor hetgeen werd ingebracht vanuit de huurders uit Arcen, Lomm en Velden hoog opnamen. Er was duidelijk een gebrek aan vertrouwen in de WS Venlo-Blerick. Er waren 39 huurders (huishoudens) aanwezig en één huurder had van tevoren zijn mening per email aangegeven. Van de 40 uitgebrachte stemmen waren er 3 instemmend met de fusie en 37 huurders hebben de fusie afgewezen. Het bestuur van de HV heeft het meerderheidsstandpunt overgenomen en stemt niet in met een fusie tussen de Woningstichting Arcen en Velden en de Woningstichting Venlo-Blerick. Vanavond treden de woningstichting Arcen en Velden en de HV Arcen, Lomm en Velden in overleg.