Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Onderzoek sterkte boezemkades Schermer

Publicatiedatum : 11 oktober 2010

We onderzoeken de komende maanden ruim 30 kilometer boezemkades in de gemeente Schermer. Op diverse plaatsen vindt grondonderzoek plaats om de bodemgesteldheid van de dijken te kunnen beoordelen.

Het gaat om de kade rond de polder de Schermer. De bodemopbouw, zoals de aanwezigheid van veen, is van grote invloed op de stabiliteit van de kaden, met name bij extreme neerslag of extreme droogte. Als alle grondonderzoeken zijn afgerond, bepalen we of versterkingswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Belang van boezemkades

In Nord-Holland boven het Noordzeekanaal wordt uit de polders gepompt water door brede watergangen en meren, het boezemstelsel, afgevoerd naar zee. Langs de boezem ligt ruim 1.000 kilometer dijk, die ervoor zorgen dat het water in de boezem blijft. Een doorbraak van zo'n boezemkade kan grote gevolgen hebben voor de laagliggende polders. Dit illustreert Wilnis. Daar verschoof in 2003 een boezemkade waardoor een woonwijk onder water kwam te staan.

Strengere veiligheidseisen voor boezemkades

Na Wilnis nam landelijk de aandacht voor de staat van boezemkades toe. Er kwam nieuw beleid en de provincie stelde nieuwe veiligheidseisen vast. Wij hebben in 2008 alle kades in ons gebied globaal aan deze nieuwe eisen getoetst, waarbij vooral naar de sterkte bij extreme droogte en extreme neerslag is gekeken. De komende jaren verbeteren we 65 kilometer kade en doen we vervolgonderzoek naar de sterkte van alle kades.

Vervolgonderzoek naar kadeopbouw

Het vervolgonderzoek dat nu loopt bestaat uit sonderingen en boringen op en langs de kades om te bekijken hoe de bodem van de kade eruit ziet. Een sondering is een meting waarbij een stalen staaf met een kegelvormige punt in de grond wordt gedrukt. Bij een boring wordt een 10 tot 20 meter diep rond gat in de grond gemaakt met een diameter van enkele centimeters. De sonderingen worden uitgevoerd vanuit een truck of met behulp van een rupsvoertuig. Na uitvoering worden de sondeer- en boorgaten volledig opgevuld. Op basis van de resultaten van het grondonderzoek bepaalt het schap of er versterkings-werkzaamheden noodzakelijk zijn.

Soms zijn kades in gebruik als tuin of landbouwgrond, zodat de onderzoekers particulier eigendom moeten betreden. Hiervoor vragen zij altijd toestemming. Een deel van het grondonderzoek gebeurt op de openbare weg. Hierdoor kan er enige verkeershinder optreden. Indien nodig treffen we verkeersmaatregelen.

* Meer informatie