Raad van State


maandag 11 oktober 2010
Zitting over de ontheffing die de minister van LNV op grond van de Flora- en Faunawet heeft verleend aan het Hoogheemraadschap Delfland. Het Hoogheemraadschap had de ontheffing aangevraagd in verband met de herinrichting van de Bergboezem polder in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp. Als gevolg van de herinrichting wordt de bergingscapaciteit van de Bergboezem vergroot zodat in geval van calamiteiten meer water kan worden geborgen. Volgens het Hoogheemraadschap zullen de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden en is de ontheffing alleen nodig als de Bergboezem onder water komt te staan. De Vereniging tegen Milieubederf in en om het Nieuwe-Waterweggebied, de Stichting Natuur- en Milieuwacht en de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Noordrand Rotterdam verzetten zich tegen de ontheffing. De natuurorganisaties vrezen vooral voor nadelige gevolgen voor de weidevogels in het gebied. Zo zou door de werkzaamheden hun leef- en foerageergebied worden aangetast. De rechtbank in Rotterdam stelde de organisaties in maart 2010 in het ongelijk. Tegen die uitspraak komen zij in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201004004/1

11.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van gedeputeerde staten van Zuid Holland heeft verleend aan de Nederlandse Gasunie voor een compressorstation aan de provinciale weg N214 in Wijngaarden. Het compressorstation maakt het mogelijk om aardgas van Duitsland naar België beter door te voeren. De stichting Behoud Polders Graafstroom verzet zich tegen de vergunning. Volgens haar heeft het provinciebestuur nagelaten om in de vergunning een voorschrift op te nemen dat een bedrijfsnoodplan moet worden opgesteld. Daarom komt de stichting in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. (zaaknummer 201002508/1)

11.00 uur

Zitting over de dwangsom die het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde heeft opgelegd aan 'Jachthaven Wolderwijd Zeewolde' aan de Strandweg. Naast de botenloods in de jachthaven zijn vier jaar geleden enkele huizen gebouwd. De nieuwe bewoners klagen over geluidsoverlast bij de botenloods. Volgens het gemeentebestuur komt dat omdat de jachthaven de geluidsvoorschriften overtreedt. De jachthaven is echter van mening dat de huizen niet goed zijn geïsoleerd, omdat tijdens de bouw is afgeweken van de bouwvergunning. Daarom heeft de jachthaven bij het gemeentebestuur bezwaar ingediend tegen de dwangsom. In afwachting van een beslissing daarop, verzoekt het bedrijf de Raad van State de dwangsom voorlopig te schorsen. (zaaknummer 201008821/1) Zitting over de vrijstelling die het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn heeft verleend voor tijdelijke studentenhuisvesting aan de Spelderholt in Beekbergen. De vrijstelling is voor vijf jaar verleend. De stichting Parchuis Spelderholt had de gemeente om de vrijstelling gevraagd. Parc Spelderholt richt zich op educatie en ontwikkeling van mensen met een functiebeperking. De Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn twijfelde of de tijdelijke vrijstelling niet een voorbode was van een definitieve uitbreiding van de bebouwing op het park en kwam eerder in beroep bij de rechtbank in Zutphen. Die stelde de stichting in februari 2010 in het gelijk. Naar haar oordeel is uit de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de stichting Spelderholt niet af te leiden dat de studentenhuisvesting slechts tijdelijk is. Daarbij heeft de rechtbank van belang geacht dat er in de overeenkomst geen verplichting is opgenomen om gedurende die vijf jaar te zoeken naar een definitieve oplossing voor het huisvesten van de studenten. Zowel het gemeentebestuur als de stichting Spelderholt komen tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beide vinden dat in de overeenkomst voldoende duidelijk is vastgelegd dat de tijdelijke huisvesting na vijf jaar moet worden afgebroken. Bovendien kan deze verplichting worden afgedwongen met een dwangsom, aldus het gemeentebestuur. (zaaknummer 201002747/1)

13.30 uur

Zitting over de vaststelling door de gemeenteraad van Bergen (NH) van het bestemmingsplan 'Bergen-Nieuw Kranenburg'. Het plan heeft betrekking op het rijksmonument en museum Kranenburg aan de Hoflaan in Bergen. Het plan maakt een uitbreiding van dit museum mogelijk zodat een nieuw centrum voor kunst en cultuur, Nieuw-Kranenburg, ontstaat. De uitbreiding van ruim 2.000 m2 wordt via een extra bouwlaag en een kelder gerealiseerd. Na de uitbreiding zullen het Kunstenaarscentrum Bergen, de Kunstuitleen, het Noord Hollands Kunstcentrum en Museum Het Sterkenhuis deel uitmaken van het Nieuw-Kranenburg. Twee omwonenden komen tegen het plan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij wonen aan de Renbaanlaan, direct tegen de geplande nieuwbouw van het museum. Zij zijn vooral bang dat het museum ook voor horeca, feesten en vergaderingen zal worden gebruikt. Dit zou veel verkeer aantrekken en de omgeving en het aantal parkeerplaatsen zou daarop niet berekend zijn. Verder kunnen zij zich niet vinden in de gekozen locatie om de vijf culturele instellingen te bundelen. De ontsluiting en bereikbaarheid van het museum zou niet optimaal zijn, vanwege de smalle Hoflaan en het drukke centrum van Bergen. (zaaknummer 201000378/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

14.15 uur

Zitting over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant van een wijziging van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2006' van de gemeente Gemert-Bakel. Het wijzigingsplan maakt het mogelijk een nieuwe varkenshouderij van 3 hectare te vestigen aan de Jodenpeeldreef. Dit gebied is in het Brabantse reconstructieplan aangeduid als zogenoemd landbouwontwikkelingsgebied waar agrarische bedrijven de mogelijkheid krijgen door te groeien. Tegelijkertijd zullen twee agrarische bestemmingen aan de Klotterpeellaan en de Kruisberglaan worden gewijzigd in een woonbestemming. Op de Klotterpeellaan en de Kruisberglaan waren voorheen agrarische bedrijven gevestigd, maar vanwege de aanduiding als zogenoemd extensiveringsgebied in het reconstructieplan is doorgroei van die bedrijven op die locatie niet mogelijk. Een echtpaar dat naast de nieuwe varkenshouderij aan de Jodenpeeldreef woont, is het niet eens met het wijzigingsplan en komt daartegen in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vrezen voor een waardedaling van hun woning door de komst van de varkenshouderij. Ook zijn zij bang voor een aantasting van hun woongenot en hun gezondheid. (zaaknummer 200906074/1)