Aanwerving en bezoldiging van het personeel van de gevangenissen

11/10/2010 09:08

COUR DES COMPTES - REKENHOF

In zijn verslag aan het federale parlement onderzoekt het Rekenhof hoe het proces verloopt om gevangenispersoneel in dienst te nemen en hoe hun bezoldigingen worden vastgesteld (FOD Justitie, directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen). Het Rekenhof formuleert aanbevelingen om enerzijds het stelsel van de toekenning van aanvullende premies en toelagen bovenop de wedde volgens loonschaal te verduidelijken en te actualiseren en anderzijds om te komen tot een meer transparante begrotingsstructuur als het gaat over investeringen inzake personeel.

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) voert voornamelijk de vrijheidsberovende straffen en maatregelen uit. Het bestaat uit een centrale administratie die de voornaamste verantwoordelijke is voor het humanresourcesbeheer, en buitendiensten waartoe de strafinrichtingen behoren.

Het Rekenhof heeft het proces van indienstneming en van bezoldiging van het gevangenispersoneel onderzocht.

De vaststellingen van de audit uit 2009 tonen aan dat de dienst P&O van het DG EPI blijk geeft van deskundigheid bij het toepassen van de sectorspecifieke statutaire bepalingen.

Bij het stelsel van de aanvullende premies en toelagen bovenop de bezoldiging volgens loonschaal stelt het Rekenhof echter vast dat sommige reglementaire bepalingen zouden moeten worden geactualiseerd en gepreciseerd om het recht te waarborgen dat men dergelijke weddecomplementen kan blijven genieten. Het Rekenhof beveelt bovendien aan het administratieve stelsel van de premies en toelagen te vereenvoudigen of dat stelsel te rationaliseren door één enkel reglementair kader aan te nemen. Het fiscaal statuut van de zgn. toelage voor onaangenaamheden moet tot slot worden verduidelijkt.

Bij het verloop van de aanwervingen en van het vaststellen van de bezoldigingen, formuleert het Rekenhof op twee punten voorbehoud. Ten eerste merkt het op dat allerlei toelagen - waarvan de bedragen weliswaar gering zijn - nog altijd op autonome basis worden betaald door de buitendiensten en niet door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven (CDVU) van de Administratie van de Thesaurie, die wel de andere elementen van de bezoldiging betaalt. De buitendiensten stellen ook de individuele rechten op een vergoeding voor onregelmatige prestaties vast. Het Rekenhof beveelt enerzijds aan de betalingen door de buitendiensten om redenen van rechtszekerheid toe te vertrouwen aan de CDVU. Anderzijds pleit het Rekenhof voor een sterkere interne controle inzake de vaststelling van de individuele rechten op vergoedingen voor onregelmatige prestaties. Ten tweede heeft het Rekenhof vastgesteld dat het abnormaal lang duurt voordat gegevens over afwezigheden wegens ziekte, die een impact hebben op de bezoldiging, aan de CDVU worden meegedeeld. Die vertragingen leiden tot onterechte betalingen, maar het DG EPI heeft al hervormingen gepland en zelfs aangevat om meer grip te krijgen op die materie.

Vervolgens is het Rekenhof van oordeel dat het beheer van het personeelsbestand van elke gevangenis op basis van zogeheten personeelsformaties een goede werkwijze vormt. Die formaties, die de administratie informeel gebruikt en die niet mogen worden verward met de vroegere organieke formaties die op het niveau van het directoraat-generaal werden opgesteld en die werden vervangen door de personeelsplannen, zijn een bijkomend instrument voor een omvattend beheer van de uitgaven op basis van het personeelsplan en op basis van het principe van de begrotingsenveloppe. Het Rekenhof acht het echter noodzakelijk die formaties te verbeteren, onder meer door de uitwerking ervan reglementair vast te leggen en er verwijzingen in op te nemen naar gemeenschappelijke normen voor de bepaling van het benodigde personeelsbestand.

Op budgettair vlak herinnert het Rekenhof eraan, overeenkomstig de opmerkingen die het in 2005 formuleerde, dat de FOD Justitie de budgettaire structuur van de personeelsuitgaven van de sector van de penitentiaire inrichtingen zou moeten herzien om het parlement duidelijk te tonen waar het bij deze uitgaven om draait.

De minister van Justitie heeft niet gereageerd op het ontwerpverslag dat het Rekenhof hem in juni 2010 toestuurde.


---

Informatie voor de pers

Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het controleert.

Het verslag « Penitentiaire inrichtingen - Aanwerving en bezoldiging van het personeel » werd bezorgd aan het federale parlement. Het verslag (34 blz.), de samenvatting (2 blz.) en dit persbericht zijn terug te vinden op de website van het Rekenhof: www.rekenhof.be.

Contactpersoon:

Karl Hendrickx

Cel Federale Publicaties

Tel. 02 551 89 90

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel