Provincie Friesland


------

PERSBERICHT

Nummer: 233/GH
Datum: 11 oktober 2011

Fryslân blijft investeren in verkeer en vervoer

De provincie Fryslân start in 2011 met een campagne om ongelukken binnen de bebouwde kom te voorkomen. Daarnaast gaat de provincie een openbaar vervoer innovatiefonds instellen van het bonusgeld dat vervoersbedrijven niet hebben gekregen. De provincie doet deze investeringen maar krijgt wel E 3 miljoen minder van het Rijk.

De provincie heeft in 2011 E 52 miljoen Rijksgeld, zogenoemde brede doeluitkering, beschikbaar voor verkeer en vervoersbeleid. " We moeten inleveren, maar doen dat niet ten koste van het openbaar vervoer. Ook op verkeersveiligheid blijven we fors inzetten"; zegt gedeputeerde Piet Adema. Van het Rijksgeld gaat er bijna E 37 miljoen naar het OV, E 1,6 miljoen naar verkeersveiligheid en E 12,5 miljoen naar infrastructuur waaronder naar de N359 Tjerkwerd-Parrega waar drie fietstunnels en een landbouwpad komen.

Naast het Rijksgeld investeert de provincie ook eigen middelen in wegenprojecten. Bijvoorbeeld in de rondweg Franeker en het verbreden van de weg tussen Terwispel en Gorredijk (N392). De provincie start in 2011 ook met de voorbereidingen van de pilot om de N393 bij St. Annaparochie over te dragen aan de gemeente Het Bildt. "We proberen waar mogelijk de provinciale taken over te dragen aan gemeenten. De N393 is een mooie start hiervan".

Bezuinigingen
Er wordt bezuinigd op onder andere de N356 bij Holwerd. Er komt hier in overleg met omwonenden geen fietstunnel, N369 Kootstertille krijgt passeerstroken in plaats van een parallelweg. De verbetering van de aansluiting van de N369 op de Rijksweg N31 (Drachten-Noord) is geschrapt omdat het Rijk niet mee wil betalen.

Al deze maatregelen staan beschreven in het Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2011. Dit uitvoeringsprogramma verschijnt jaarlijks en is het sturingsmiddel voor het provinciale verkeer- en vervoerbeleid. Daarnaast heeft het programma een belangrijke rol in de afstemming met de andere overheden. Met het uitvoeringsprogramma wordt richting gegeven aan de doelen in het Provinciale Verkeer- en Vervoersplan (meerjaren visie 2006- 2015). Hoofddoel is het realiseren van een duurzaam verkeer- en vervoersysteem in Fryslân.

Op dit moment werkt de provincie aan de evaluatie van het provinciaal verkeer en vervoersbeleid. Wijzigingen daaruit zullen effect hebben op het uitvoeringsprogramma voor 2012.


---- --