Provincie Noord-Brabant

|Openbare besluitenlijst              |
|Vergadering Gedeputeerde Staten d.d. 11 oktober  |
|2010                       |


1. Coproductie "de Kamer van Brabant"
Er komt een televisieserie onder de titel "de Kamer van Brabant". Het is een programma van 12 uitzendingen, een talkshow over Brabantse cultuur, kunst, politiek, economie en media. Onderdeel is het brengen van een actueel thema in Brabant dat dicht bij mensen gebracht wordt. De serie wordt gemaakt onder journalistieke verantwoordelijkheid van Omroep Brabant. GS kennen Omroep Brabant een bijdrage van E125.000 toe voor de serie, de totale productiekosten bedragen E200.000,-

2. Financieel toezicht gemeenten
De provincie voert het financieel toezicht op de gemeenten uit. In de afgelopen jaren is er bij het financieel toezicht op de gemeenten een proef uitgevoerd met "terughoudend toezicht". Op grond van de evaluatie van de proef en de uitgangspunten van de Agenda van Brabant gaat de provincie het financieel toezicht 'risicogericht' invullen. Hierbij krijgen gemeenten een grotere eigen verantwoordelijkheid bij het invullen van het financieel toezicht. Gemeenten worden gescand op financiele risico's. Gemeenten die financieel gezond zijn krijgen te maken met een beperkte vorm van financieel toezicht, gemeenten met grotere of grote financiele risico's krijgen te maken met uitgebreidere vormen van financieel toezicht. GS willen dit risicogericht financieel toezicht op de gemeenten met ingang van 2011 invoeren.

3. Glastuinbouw Helenaveen
Het in de dorpskern van Helenaveen gelegen glastuinbouwbedrijf Penninx kan verplaatst en gesaneerd worden. GS hebben het gemeentebestuur van Deurne een bijdrage van een half miljoen euro toegezegd. Het geld is afkomstig uit het programma Mooi Nederland van het ministerie van VROM.

4. Ruilverkaveling Wintelre-Oerle
De Dienst Landelijk Gebied heeft van de provincie opdracht gekregen de voorfinanciering van grondverwerving voor herverkaveling in Wintelre-Oerle te dekken uit het BBL- grondverwervingsbudget 2010.

5. Uitwerking beheersstatuut provinciaal ontwikkelbedrijf
In het in april vastgestelde beheersstatuut van het provinciaal ontwikkelbedrijf staat dat nadere regels moesten worden uitgewerkt voor het eigen handelen van GS en dat van de ambtelijke organisatie. Die nadere uitwerking is er nu en wordt ter informatie toegestuurd aan de statencommissies Bestuur en Middelen en Ruimte en Milieu.

6. Subsidieregel biodiversiteit
Er kan weer subsidie gevraagd worden voor projecten die de soortenrijkdom (biodiversiteit) bevorderen in het landelijk en stedelijk gebied. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling open gesteld van 31 oktober 2010 tot en met 30 juni 2011. Er is een subsidieplafond van in het totaal E500.000,- beschikbaar.

7. Grondwaterwinning Veghel en Loosbroek
De winning van water uit diepe grondlagen in Veghel en Loosbroek voor de productie van drinkwater wordt uitgebreid. GS hebben het voornemen daarvoor vergunning te verlenen en vragen advies aan de Provinciale Omgevingscommissie. Ook de statencommissie voor Ruimte en Milieu wordt geïnformeerd. Omdat de winning van drinkwater uit ondiepe grondlagen bij Boxmeer en Vierlingsbeek beeindigd wordt, zal de totale hoeveelheid gewonnen grondwater gelijk blijven.

8. WAV-kaart
GS hebben de correctieve herziening 'Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij (Wav)' in ontwerp vastgesteld. Aanleiding is dat de Raad van State een besluit van Provinciale Staten uit 2008 op onderdelen heeft vernietigd. De herziening heeft alleen betrekking op deze vernietigde onderdelen. Het ontwerpbesluit ligt zes weken ter inzage, vanaf 18 oktober aanstaande.

9. Stads Aa 's-Hertogenbosch
Het is nog steeds mogelijk om de Stads Aa 's-Hertogenbosch te laten fungeren als natte Ecologische verbindingszone wanneer aan beide zijden de oever wordt versteend. Dat antwoorden GS op vragen van het statenlid Van Zeeland (SP). Aanleiding voor de vragen is een restauratiesubsidie van de provincie voor het ravelijn gelegen aan de Stads Aa, die is aangemerkt als zoekgebied voor natte Ecologische verbindingszone.


---- --