Nationale Bank van Belgie


KREDIETVERSTREKKING DOOR INGEZETEN BANKEN AAN NIET-FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN

De bancaire kredietverstrekking is in augustus 2010 licht hernomen en vertoonde een bescheiden stijging ten opzichte van het niveau van vorig jaar: het jaarlijks groeipercentage bedroeg immers 0,2 pct. (tegen -0,8 pct. in juli 2010). De voor seizoenseffecten gezuiverde maandelijkse netto stroom aan verstrekte kredieten was positief ten belope van 0,7 miljard euro. In augustus 2010 was de aanwendingsgraad van de toegestane kredieten voor alle categorieën van ondernemingen licht toegenomen. De stijging bedroeg 0,1, 0,2 en 0,3 procentpunt respectievelijk voor de kleine, middelgrote en grote ondernemingen. De aanwendingsgraad bleef in historisch perspectief hoog en bedroeg 86,9 pct. voor de kleine ondernemingen, 73,5 pct. voor de middelgrote en 55,9 pct. voor de grote. De gewogen rente op de nieuwe bedrijfskredieten nam verder lichtjes af tot een nieuw dieptepunt van 3,12 pct. in augustus 2010.