Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid


Den Haag, 11 oktober 2010

Vragen van het lid Van Dekken (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over het niet voldoen aan aanvullende eisen van de FIFA


1. Bent u bekend met het bericht 'Regering verwierp eisen van FIFA over WK-organisatie'{1}?


2. Wat is uw opvatting over de aanvullende eisen van de FIFA, zoals in dit artikel vermeld?


3. Zijn deze eisen volgens u fundamenteel anders van aard dan de eisen waaraan mogelijk wel wordt voldaan, hoewel dan een wetswijziging vooraf moet plaatsvinden, zoals belastingvrijstelling? Zo ja, in welke opzichten? Zo nee, waarom niet?


4. Waarom is de Kamer niet eerder en langs de geëigende weg geïnformeerd over deze FIFA-eisen en het afwijzen daarvan?


5. Bent u met de PvdA-fractie van mening dat er een spanning lijkt te zitten tussen de eerdere constatering uwer zijde dat de FIFA-eisen geen problemen opleveren voor de Nederlandse kandidatuur en het feit dat er dus wel buitensporige eisen zijn afgewezen? Zo nee, waarom niet?


6. Zijn er nog meer FIFA-eisen gesteld en vervolgens afgewezen waarvan de Kamer het bestaan (nog) niet kent? Zo ja, welke?

PvdA-Voorlichting

Plein 2

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag