Raad van State


Mediagevoelige uitspraken Mediagevoelige uitspraken

Wekelijks doet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de woensdagen in een groot aantal zaken een uitspraak. De persvoorlichters van de Raad van State maken op maandag een selectie van de uitspraken die interessant kunnen zijn voor de media. Deze selectie vindt u op deze pagina en wordt iedere maandag om 14.00 uur vernieuwd. Een overzicht van alle uitspraken die op de woensdag worden gedaan, staat in de rubriek Hoofdzaken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Raad van State.

Op woensdag kunt u vanaf 10.15 uur de volledige tekst van deze uitspraken lezen.

11 uitspraken gevonden pagina: 1 2
1. 200903363/1/R2
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Gelderland
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan 'Het Loo 2007' van de gemeente Doetinchem) Uitspraak over de vaststelling door de gemeenteraad van Doetinchem van het bestemmingsplan 'Het Loo 2007'. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de wijk 'Het Loo' in het noorden van Doetinchem. Het plan maakt het mogelijk een schouwburg te bouwen, een nieuwe stedelijke ontsluitingsweg (de Ruimzichtlaan) aan te leggen en woningen te bouwen op het terrein van de voormalige Connexxion busremise (het Lookwartier). Een aantal inwoners uit Doetinchem verzet zich tegen de ontwikkelingen in de wijk en is tegen het plan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij maken zich vooral zorgen over de geluidsbelasting, de verkeersbelasting en de verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van de aanleg van de ontsluitingsweg. Ook vrezen ze dat de verkeerssituatie in de buurt van hun woningen ernstig zal verslechteren en dat met de aanleg van de Ruimzichtlaan de situatie voor fietsers een stuk onveiliger wordt. Het bedrijf Hadeco is bang dat de nieuwe woningen die in de buurt van hun autowasstraat zullen komen de bedrijfsactiviteiten flink zullen beperken. Om het geluid dat het bedrijf produceert te verminderen wordt een geluidsscherm gebouwd. Bijkomend probleem hiervan is dat het bedrijf moeilijker te bereiken is, aldus Hadeco. De Raad van State heeft de zaak op 20 juli 2010 op zitting behandeld.
2. 200905100/1/R2
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Zeeland
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan voor aanleg hoofdaardgastransportleiding in Terneuzen) Uitspraak over de vaststelling door de gemeenteraad van Terneuzen van het bestemmingsplan 'Partiële herziening van bestemmingsplannen voor de hoofdaardgastransportleiding Ossendrecht-Zelzate'. De Gasunie wil tussen Ossendrecht en Zelzate een hoofdaardgastransportleiding aanleggen. De leiding over het grondgebied van de gemeente Terneuzen maakt deel uit van de zogenoemde Noord-Zuid route van het aardgastransportnet. Deze loopt van Rysum in Duitsland naar Zelzate in België. Met de nieuwe leiding wordt het hoofdtransportnet in Nederland uitgebreid om aan de toenemende vraag naar aardgas te kunnen voldoen. De afdeling Terneuzen van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie is tegen plan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Volgens de organisatie is onvoldoende onderzoek gedaan naar de veiligheidsaspecten van een hoofdaardgastransportleiding in de grond. Ook wijst zij erop dat de leiding de teeltlaag verstoort en dat onvoldoende rekening is gehouden met de agrarische belangen. De Raad van State heeft de zaak op 30 augustus jl. op zitting behandeld. Op 29 september jl. heeft de Raad van State al uitspraak gedaan over het beroep van de ZLTO tegen het bestemmingsplan van de gemeente Hulst voor een ander deel van de transportleiding.
3. 200908301/1/R2
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Gelderland
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan voor Sauna Drôme in Putten) Uitspraak over de goedkeuring door het college van gedeputeerde staten van Gelderland van het bestemmingsplan 'Westelijk Buitengebied' van de gemeente Putten. Het plan regelt het gebruik van gronden en gebouwen in het buitengebied van Putten, waaronder het Sauna Drôme aan de Tolweg en de Poolseweg. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft al eerder geoordeeld over dit bestemmingsplan. In een uitspraak van 20 februari 2008 met zaaknummer 200608145/1 is toen de eerdere provinciale goedkeuring voor het sauna- en beautycentrum vernietigd. Naar het oordeel van de Raad van State had het provinciebestuur destijds beter moeten motiveren waarom het illegaal gebouwde deel van het saunacentrum gelegaliseerd kon worden. Ook had het provinciebestuur meer aandacht moeten besteden aan de vraag of een extra uitbreiding van het saunacentrum noodzakelijk was, zeker met het oog op het nabijgelegen beschermde natuurgebied de Veluwe. In het nieuwe goedkeuringsbesluit heeft het provinciebestuur met een uitgebreidere motivering weer ingestemd met het saunacentrum en de uitbreiding daarvan. Net als in de eerdere procedure zijn ook nu een vastgoedbedrijf en een omwonende tegen het nieuwe goedkeuringsbesluit in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij zijn het er nog steeds niet mee eens dat het gedeeltelijk illegaal gebouwde saunacentrum door het provinciebestuur alsnog gelegaliseerd wordt. Zo zou het onderzoek dat is gedaan naar de verkeers- en geluidsbelasting van het Sauna Drôme, niet goed zijn. Ook zou het provinciebestuur hebben nagelaten om het plan te toetsen aan de Nota Ruimte, het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost en de Regionale Structuurvisie Noord-Veluwe. Zie ook de uitspraak met zaaknummer 200909986/1 die de Raad van State op woensdag 13 oktober
2010 eveneens openbaar maakt. Die uitspraak gaat over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Putten om maatregelen te treffen tegen de illegale bebouwing van het Sauna Drôme. Een omwonende had het gemeentebestuur om deze maatregelen gevraagd. De Raad van State heeft beide zaken op 17 augustus jl. op zitting behandeld.
4. 201000181/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Wet bodembescherming
inhoudsindicatie:

(Dwangsom voor stomerij in Haaren) Uitspraak over de dwangsom die het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant heeft opgelegd aan een stomerij aan de Achterstraat in Haaren. Volgens het provinciebestuur heeft de stomerij de bodembeschermingsregels overtreden. Door een lekkage in 2006 zou het koelwater verontreinigd zijn geraakt, waarna dit water via het riool is geloosd en bij een inspectieput bodemverontreiniging heeft veroorzaakt. De stomerij is tegen de dwangsom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij vindt dat de bodemverontreiniging niet door haar is veroorzaakt, maar door de gemeente. De bodemverontreiniging zou namelijk het gevolg zijn van het gebrekkige rioolstelsel, omdat de afvoer daarvan direct in de bodem uitkwam. En omdat de gemeente het rioolstelsel in de omgeving van de stomerij juist had vernieuwd, vond de stomerij dat zij erop mocht vertrouwen dat bij een lozing op het riool geen verontreinigd water in de bodem terecht zou komen. De Raad van State heeft de zaak op 17 augustus jl. op zitting behandeld.
5. 201001020/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Wegenwet
inhoudsindicatie:

(Parkeerterrein in Katwijk aan het openbaar verkeer onttrokken) Uitspraak over het besluit van de gemeenteraad van Katwijk om het oostelijk deel van het parkeerterrein Visserijkade te onttrekken aan het openbaar verkeer. De gemeenteraad heeft dit gedaan vanwege de verplaatsing van een Gas Ontvangst Station en een Gas Verdeel Station. Met dit besluit vervallen 41 parkeerplaatsen op het terrein in de buurt van de vestiging van een Digros supermarkt. Digros is het niet eens met dit besluit. Allereerst stelt zij zich op het standpunt dat een parkeerplaats per definitie geen openbare weg is, dus dat de gemeenteraad dit besluit niet had mogen nemen. Verder heeft zij aangevoerd dat zij eigenaar is van het parkeerterrein is en dat het terrein dus niet publiekelijk toegankelijk is. Volgens haar is het parkeerterrein al jaren uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van Digros. Ook zorgt zij naar eigen zeggen voor het onderhoud en het beheer van het terrein. De rechtbank in Den Haag heeft in december 2009 een eerder beroep van Digros ongegrond verklaard. Inmiddels is Digros opgegaan in Detailconsult Supermarkten B.V., die tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep is gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De zaak is op 12 augustus jl. op zitting behandeld.
6. 201001255/1/M2
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - meervoudig
rechtsgebied: Kamer 2 - Milieu - Tracéwet
inhoudsindicatie:

(Verbreding van het Julianakanaal bij Elsloo) Uitspraak over de vaststelling door de minister van Verkeer en Waterstaat van het tracébesluit 'Zandmaas/Maasroute - aanvulling III'. Het tracébesluit maakt het mogelijk het Julianakanaal in de bocht bij Elsloo te verbreden en twee passeervlakken aan te leggen. De verbreding maakt deel uit van het deelproject Maasroute van de Maaswerken en is een aanvulling op het tracébesluit 'Zandmaas/Maasroute'. Het doel van het deelproject is een vaarweg aan te leggen die geschikt is voor de zogenoemde tweebaksduwvaart, met een diepgang van 3,5 meter. Een schipper uit Maasbracht vreest dat door het toelaten van zwaarder scheepverkeer op het Julianakanaal, het voor kleinere schepen gevaarlijker wordt om ander scheepverkeer te passeren. Hij is van mening dat de minister onvoldoende heeft gekeken naar het alternatief om het kanaal over de volle lengte van Limmen naar Elsloo te verbreden. Ook een man uit Geulle verzet zich tegen het tracébesluit. Beiden zijn daarom in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 20 juli jl. op zitting behandeld.
7. 201001668/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
inhoudsindicatie:

(Weigering vergunning voor handkokkelvisserij in de Waddenzee) Uitspraak over de afwijzing door de minister van LNV van het verzoek van een inwoner uit Harlingen om een tijdelijke vergunning voor het vissen op handkokkels in de Waddenzee. Het gaat om een vergunning voor het seizoen 2008-2009. De man beschikte in 2007-2008 nog wel over een vergunning, maar volgens de minister heeft hij niet voldaan aan de minimale vangstverplichting tijdens dat seizoen. Daarom heeft de minister zijn recht op een tijdelijke handkokkelvergunning ingetrokken en kwam hij niet meer in aanmerking voor een vergunning voor seizoen
2008-2009. De man is het hier niet mee eens. Hij heeft zijn vangstgegevens doorgegeven aan de Vereniging voor Handkokkelvissers 'Op Handkracht Verder'. Op basis van door deze vereniging gepubliceerde gegevens zou hij wel hebben voldaan aan de vangstverplichting. Hij vindt dat hij daarop mocht vertrouwen en dat de minister daar in zijn besluit rekening mee had moeten houden. De minister zou namelijk zelf ook gebruik maken van door de vereniging verstrekte gegevens. De rechtbank in Leeuwarden stelde hem in januari 2010 echter in het ongelijk. Tegen die uitspraak is de man in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 2 september jl. op zitting behandeld.
8. 201001770/1/R1
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Eerste aanleg - enkelvoudig
rechtsgebied: Kamer 1 - RO - Noord-Holland
inhoudsindicatie:

(Bestemmingsplan 'Haarlem 023') Uitspraak over het besluit van de gemeenteraad van Haarlem waarbij het bestemmingsplan 'Haarlem 023' is vastgesteld. Met het plan wil de gemeente op een grotendeels braakliggend terrein, gelegen tussen de Boerhaavelaan, de Toekanweg en de Schipholweg ongeveer 800 woningen,
21.000 m² kantoren en een VMBO-school neerzetten. De Stichting Kennemer Gasthuis is het niet eens met dit besluit en is daartegen in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Kennemer Gasthuis ligt op ongeveer 40 meter afstand van de locatie waar de woningen moeten komen. Het ziekenhuis vreest dat het problemen gaat ondervinden in zijn bedrijfsvoering als de woningen zo dicht bij zijn ziekenhuis komen te liggen. Het gaat dan in het bijzonder om geluidhinder als gevolg van sirenes van ambulances die van en naar het ziekenhuis rijden. De Raad van State heeft de zaak op 10 september jl. op zitting behandeld.
9. 201002093/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
inhoudsindicatie:

(Bezwaar tegen toestemming NPO voor uitzenden van vijf kanalen op kabel en internet) Uitspraak over de toestemming die het Commissariaat voor de Media aan de Stichting Nederlandse Publieke Omroep heeft gegeven om op vijf kanalen uit te zenden via de kabel en internet. Het gaat om de kanalen
101, HilversumBest, Politiek24, Journaal24 en Cultura. MTV Networks is het hier niet mee eens. Volgens MTV had het commissariaat moeten beoordelen of de publieke omroep hierdoor de concurrentie op de markt vervalst. Volgens het commissariaat is dat niet nodig, omdat gewijzigde mediaregels die toets niet langer verplicht stellen. MTV is het hier niet mee eens en diende eerder beroep in bij de rechtbank in Amsterdam. Die stelde MTV in januari 2010 in het gelijk. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de gewijzigde mediaregels in strijd met Europese concurrentiebepalingen. Het commissariaat had daarom moeten beoordelen of de publieke omroep met het aanbieden van de kanalen inbreuk zou maken op de vrije concurrentie, aldus de rechtbank. Tegen die uitspraak zijn zowel het Commissariaat van de Media als de Stichting Nederlandse Publieke Omroep in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 5 juli jl. op zitting behandeld.
10. 201002541/1/H3
datum van uitspraak: woensdag 13 oktober 2010
proceduresoort: Hoger beroep
rechtsgebied: Kamer 3 - Hoger Beroep - Overige
inhoudsindicatie:

(Sluiting woning aan Sophiaplein in Apeldoorn) Uitspraak over het besluit van de burgemeester van Apeldoorn om een woning aan de Sophiaplein in Apeldoorn voor een jaar te sluiten. De burgemeester kan op grond van de Gemeentewet een woning sluiten als door gedragingen in de woning de openbare orde in de omgeving wordt verstoord. De burgemeester heeft in 2008 van deze bevoegdheid gebruik gemaakt, omdat in het pand aan de Sophiaplein sinds 2005 regelmatig sprake was van ernstige overlast. Het ging om drugs- en drankoverlast, geluidsoverlast, vernieling, vervuiling, brandstichting, onderlinge ruzies en vechtpartijen en intimidatie van buurtbewoners. De verhuurder van het pand, Apeldoorn-Holland B.V., bestrijdt niet de sluiting van het pand zelf, maar is het niet eens met het feit dat de burgemeester de kosten van de ontruiming van het pand op het bedrijf wil verhalen. De burgemeester zou hiertoe niet bevoegd zijn, omdat het bedrijf zelf geen overtreding heeft begaan. En als mocht blijken dat de burgemeester de kosten wel mocht verhalen, dan zou het bedrijf daar niet alleen verantwoordelijk voor zijn. De gemeente zou namelijk zelf problematische verhuurders hebben doorverwezen naar Apeldoorn-Holland en dus ook deels verantwoordelijk zijn voor de overlast rondom de woning. De rechtbank in Zutphen verklaarde in februari 2010 een eerder beroep van de verhuurder ongegrond. Tegen die uitspraak zijn zowel de burgemeester als het bedrijf in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 2 september jl. op zitting behandeld. pagina: 1 2 rss feeds disclaimer links sitemap the council of state le conseil d'état der staatsrat