Groen!

⬠6.000.000 in kas, geen boom in de grond

door Dirk Peeters (Vlaams parlementslid) op 13 oktober 2010 in "Milieu en natuur"

Week van het Bos: Minister Schauvliege heeft 6 miljoen in kas maar krijgt geen boom in de grond.

Tijdens deze Week van het Bos maakte de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV VZW) haar
Bosbarometer 2010 bekend. Vlaanderen is voor het tweede jaar op rij een ontbosser. Nochtans is er geld: 6 miljoen euro in het boscompensatiefonds. Een fonds voor herbebossingprojecten dat niet gebruikt wordt omdat er nog geen uitvoeringsbesluiten goedgekeurd zijn die ook gemeentebesturen toegang geven tot dit fonds.

In 2009 verdween er in Vlaanderen weer 90 ha bos. Anderhalf voetbalveld per dag. Na Ierland is Vlaanderen nu de bosarmste streek in gans Europa. Daar komt nog bij dat meer dan 7.000 ha Vlaams bos rechtstreeks bedreigd is door bebouwing. Vlaanderen loopt bovendien achter met de afbakening van de gebieden voor bosuitbreiding. Nochtans werd de 10.000 ha bosuitbreiding al beloofd in het Vlaamse ruimtelijke structuurplan van 1997.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters: "Minister Muyters moet de grond voor bebossing afbakenen, minister Schauvliege moet ze beplanten maar wordt daarin nogal vaak gehinderd door minister-president Peeters, die vaak via zijn landbouwadministratie advies moet geven. De samenwerking tussen de 3 ministers spoort niet goed en dat zien we op het terrein. Een betere afstemming is dringend nodig. Minister Schauvliege mag best een open oproep doen aan de gemeenten om mee te herbebossen maar ze mag niet haar verantwoordelijkheid doorschuiven. Ze moet zelf al beginnen met de cel bosuitbreiding terug op poten te zetten door personeel en middelen voorzien. In 2009 werd door Agentschap Natuur en Bos (ANB) slechts 5 ha gekocht voor bosuitbreiding en 10 ha voor boscompensatie."

Groen! wil dit falend beleid een halt toeroepen en stelt een 10-puntenplan voor herbebossing voor:

1. uitvoeren RSV voor het buitengebied voor 2012
2. realisatie van de stadsbossen

3. boscompensatie op het terrein door echte heraanplanting
4. soepeler aanwending van het boscompensatiefonds (bvb gemeenten)
5. versterking van de administratie voor de herbebossing
6. coherente adviesverlening voor herbebossing
7. actieplan voor de bescherming van de zonevreemde bossen
8. stop de verkokering - meer horizontaal beleid
9. meer ruimte voor agroforestery

10. bosuitbreiding in het kader van biodiversiteit

klik hier om het volledige dossier na te lezen

Contact: Dirk Peeters