Gemeente Groningen

Groningen wil opvoedingsondersteuning bieden

Groningen wil voor gezinnen en jongeren een van de aantrekkelijkste steden van Nederland zijn. Een stad waar het goed opgroeien is en kinderen volop kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen. Ook een stad waar ouders op een passende manier ondersteund worden om hun kinderen plezierig op te voeden, ongeacht hun achtergrond. Hoe de gemeente dit wil gaan doen, staat in het nieuwe integrale jeugdbeleid voor de jaren 2010-2014 dat het college van B&W in conceptvorm vrijgeeft voor inspraak.

De Groningse jeugd drinkt en rookt minder, sport vaker en gaat vaker naar de buitenschoolse opvang. Dit blijkt uit de jeugdpeiling 2010 waarvoor onlangs 3648 jongeren tussen 9 en 17 jaar een vragenlijst hebben ingevuld. Deze resultaten komen ook terug in het nieuwe jeugdbeleid waarmee de gemeente haar visie voor de komende jaren vorm wil gaan geven.
Vijf pijlers

Behalve de resultaten van de jeugdpeiling, spelen ook andere ontwikkelingen een belangrijke rol. Zo staan gezinnen steeds vaker alleen in de opvoeding, is er een toenemend beroep op jeugdgerelateerde regelingen en instanties en vragen de onderwijsprestaties aandacht. Om op deze ontwikkelingen in te spelen, heeft de gemeente het nieuwe beleid opgeknipt in vijf beleidsvelden: talentontwikkeling, opvoedkracht, actieve gezonde leefstijl, maatschappelijke participatie en veilig opgroeien.

Talentontwikkeling en opvoedkracht
Voor de beleidsvelden talentontwikkeling en opvoedkracht staan voor de komende jaren nieuwe inhoudelijke accenten genoemd. Bij talentontwikkeling gaat het om de verdere ontwikkeling van de vensterscholen en de versterking van de onderwijskwaliteit. Bij dit laatste onderdeel zal de gemeente afspraken moeten maken met de schoolbesturen. Het beleidsveld opvoedkracht zet voor de komende jaren in op de versterking van de eigen kracht van jeugdigen en hun ouders en de sociale omgeving bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Partners
De gemeente heeft als taak ervoor te zorgen dat alle verschillende organisaties en instanties die zich met jeugd bezighouden elkaar weten te vinden. En dat ze efficiënt en effectief met elkaar samenwerken aan de gemeenschappelijke doelen. Het jeugdbeleid dat nu de inspraak ingaat, is ook in overleg met de partners tot stand gekomen.

Vervolg
De nieuwe kadernota jeugdbeleid gaat inclusief de opbrengsten van de inspraak ter vaststelling naar de gemeenteraad. Daarna komt er een uitwerking van de kadernota in de vorm van een uitvoeringsprogramma met concrete actiepunten. Dit uitvoeringsprogramma wordt in het voorjaar van 2011 aan het college van B&W en vervolgens aan de gemeenteraad aangeboden.