GroenLinks
Blijf van weekendrust omwonenden vliegveld Eindhoven af

Woensdag 13 oktober 2010, 17:44u - Liesbeth van To...
Minister van Middelkoop van Defensie verleent de luchthaven Eindhoven toestemming ook in het weekend volop te vliegen, terwijl in 2003 met omwonenden overeen was gekomen die dagen te ontzien in ruil voor extra vluchten door de week. GroenLinks vindt dat de demissionaire minister moet afblijven van de weekendrust van omwonenden van het vliegveld. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: "Bewoners en belanghebbenden moeten erop kunnen vertouwen dat het Rijk lokale afspraken respecteert. Door alleen de luchthaven ter wille te zijn, wordt de vertrouwensbasis voor een dergelijk overleg ondermijnd".

Deze zomer zette de rechter nog een streep door een soortgelijke ontheffing voor vliegjaar 2008 - 2009, omdat er geen enkele motivatie was voor het schrappen van de weekendregeling. Van Middelkoop stelt nu dat de economische belangen van de luchthaven zwaarder wegen dan de belangen van omwonenden. Van Tongeren: "Van Middelkoop gebruikt het dreigbeeld dat de luchtvaartmaatschappijen die Eindhoven nu gebruiken allemaal weg zullen rennen. Maar hij onderbouwt dat niet".

GroenLinks vindt de opstelling van de minister des te schrijnender, omdat een gemeente als Veldhoven als voortvloeisel van de Crisis- en Herstelwet geen kans meer heeft het besluit bij de rechter aan te vechten. "Een gemeente die pas nog in het gelijk is gesteld door de rechter en die, geheel legitiem, opkomt voor haar bewoners, wordt monddood gemaakt", zegt Van Tongeren.

Schriftelijke vragen van het Kamerlid Van Tongeren aan de minister van Defensie over weekendvluchten op vliegveld Eindhoven:
1. Kent u het bericht `geen beperking weekendvluchten Eindhoven'?*
2. Klopt het, dat u de bezwaren heeft verworpen van omwonenden, de gemeente Veldhoven en de Brabantse Milieu Federatie tegen het schrappen van de regeling die het aantal weekendvluchten op vliegveld Eindhoven beperkt?

3. Kunt u aangeven waar u op baseert dat de kans reëel is dat luchtvaartmaatschappijen zullen uitwijken naar andere luchthaven als de weekendregeling zou blijven bestaan?
4. Kunt u aangeven op basis van welke criteria u de afweging heeft gemaakt om de (vermeende) economische belangen van de luchthaven te laten prevaleren boven de belangen van omwonenden?
5. Welke waarde hecht u aan bestaande afspraken uit 2000, geactualiseerd in 2003, tussen belanghebbenden en de luchthaven over het beperken van het vliegen in het weekend?
6. Vindt u het legitiem dergelijke afspraken, waarbij omwonenden bereid waren extra vluchten door de week te accepteren in ruil voor relatieve weekendrust, eenzijdig open te breken en zou u zich kunnen voorstellen dat een dergelijke beslissing van invloed is op de vertrouwensbasis voor verder overleg in de regio, bijvoorbeeld aan de Alders-tafel?


*
http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/1032571/20 10/10/13/Geen-beperking-weekendvluchten-Eindhoven.dhtml