Provincie Drenthe

Echten - beluchten

Wet milieubeheer: Rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten

Gedeputeerde staten van Drenthe delen u mede dat zij instemmen met de melding van Rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten (RWZI) te Hoogeveen.

De daarvoor bedoelde verklaring op grond van de Wet milieubeheer hebben zij op 12 oktober 2010 verstrekt aan Rioolwaterzuiveringsinstallatie Echten (RWZI), gelegen aan Nijstad 7 te Hoogeveen.

De melding betreft de aanpassing van de beluchting.

Terinzagelegging

U kunt de verklaring, de melding en de bijbehorende stukken gedurende zes weken inzien vanaf 14 oktober 2010:

* bij de gemeente Hoogeveen: Afdeling Ingenieursbureau, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur;
* bij de provincie Drenthe, bezoekadres: Lauwers 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

U kunt de tekst van de verklaring ook digitaal inzien op www.provincie.drenthe.nl/actueel/bekendmakingen.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tot en met 24 november 2010 bezwaar maken bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe, afdeling Bestuur en Communicatie, Postbus 122, 9400 AC Assen. Daarnaast kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage (telefoonnummer (070) 426 44 26).

Voor een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de verklaring en de melding kan contact worden opgenomen met de heer J. de Lange van de afdeling Duurzame Ontwikkeling, telefoonnummer (0592) 36 58 21.

Documenten

* Verklaring (pdf)