Provincie Drenthe

Wijster

Vergunningen Natuurbeschermingswet, Beilerweg 8 te Wijster

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij op grond van artikel 19kd, eerste lid, onderdeel b, van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben besloten vergunning te weigeren aan: Maatschap Wilting-Cremer, Beilerweg 8 te Wijster, voor het wijzigen van de veebezetting van de varkenshouderij en het toepassen van luchtwassers.

Reden: er is geen vergunning nodig.

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 oktober 2010 tot en met 25 november 2010 als volgt ter inzage:
* bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen bij de afdeling Bestuur en Communicatie, op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Tot en met 25 november 2010 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen bij het college van gedeputeerde staten van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht, kan later tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Documenten


* Besluit (PDF)