Provincie Utrecht

Kort nieuws uit de vergadering van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie

Kort nieuws uit de vergadering van de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van maandag 4 oktober 2010.

Najaarsrapportage 2010
Aan de orde kwamen de punten van het ontbreken van de Driebergen-Zeist in de Risicoparagraaf, het feit dat de budgetten voor bereikbaarheid binnensteden en Pakketstudies met respectievelijk 2 en 3 miljoen verlaagd lijken te zijn, het aantal loketten voor energiesubsidies en de berekeningssystematiek van luchtkwaliteit. Gedeputeerde Van Lunteren gaf aan dat er geen sprake is van vermindering van budgetten, maar slecht van een verschuiving in kasritmes. Het risico rondom Driebergen-Zeist moet nog ingeschat worden en momenteel wordt dit in de gemaakte afspraak afgevangen. Gedeputeerde De Jong meldde dat er bestaande loketten worden aangesloten bij het loket Meer met Minder. Over afwijkende berekeningsresultaten luchtkwaliteit is bij hem niets bekend.

Programmabegroting 2011
Aandachtspunten vanuit de commissie waren de duidelijkheid en hanteerbaarheid van indicatoren, de vraag of een korting van 5 miljoen op de BDU gevolgen heeft voor de concessieverlening, de ambitie met betrekking tot klimaat in Rijnenburg en de consequenties van bezuinigingen bij gemeenten op de budgetten voor de recreatieschappen voor de financiering vanuit de provincie. Gedeputeerde De Jong gaf aan dat voor de Regionale Uitvoeringsdiensten eventuele consequenties van een verlaging van 100 miljoen euro op het landelijk budget nog niet duidelijk zijn. Gedeputeerde van Lunteren wees er op dat in het verleden voor een beperkte set indicatoren is gekozen. Uiteraard liggen hier meer gedetailleerde indicatoren aan ten grondslag. De uitvoering van de concessies is niet in gevaar. Op Rijnenburg is het algemene beleid van toepassing. Kortingen van gemeenten op de budgetten van recreatieschappen worden door de provincie niet gecompenseerd; de provincie past dezelfde korting toe.

Presentatie Duurzaamheid en Klimaat
Via een presentatie werd de commissie op de hoogte gesteld van de stand van zaken en resultaten van de programma's Klimaat en Duurzaamheid. Gevraagd naar de People-Planet-Profit-criteria werd aangegeven dat met name aandacht is geschonken aan Planet en People. Profit is tot nu toe iets onderbelicht gebleven.