Gemeente Den Haag

Raad wil uitstel aanbesteding busvervoer

Gepubliceerd: 15 oktober 2010 Laatste wijziging: 15 oktober 2010

Op donderdag 14 oktober hield de raad een tweeminutendebat over de aanbesteding van busvervoer in Den Haag. Zij vroeg de wethouder om uitstel van aanbesteding. Ook sprak de raad over de tijdelijke invulling van het Koningin Julianaplein. De raad liet hierover weten graag de mogelijkheden te willen onderzoeken om een hangtuin boven het Stichthage gebouw te kunnen plaatsen.

De raad sprak vervolgens over woningen op Kijkduin-Bad. Tot slot stemde de raad in met het burgerinitiatief ter verbetering van de veiligheid en leefbaarheid op de Groot-Hertoginnelaan.

Tweeminutendebat aanbesteding busvervoer

De PvdA-fractie voerde een tweeminutendebat over de aanbesteding van busvervoer in Den Haag. Volgens deze fractie is het niet goed voor de stad om een ander bedrijf het busvervoer te laten verzorgen. Deze fractie diende een motie in waarmee zij het college opriep om met het nieuwe kabinet in overleg te gaan en aan te dringen op een uitstel van de aanbesteding. Deze motie werd unaniem aangenomen. Ook de SP sprak zich uit tegen de aanbesteding. Deze fractie diende drie moties in waarmee zij het college vraagt om de HTM voor Den Haag te behouden en te onderzoeken of en hoeveel inbestedingswinst er te behalen is. Deze moties werden verworpen.

De fractie Islam Democraten vraagt eveneens om uitstel van de aanbesteding. De Haagse Stadspartij staat ook kritisch tegenover de aanbesteding en dient een motie in waarmee zij het college vraagt onderzoek te doen inhoeverre er sprake is van reële mededinging met voordelen tegen het licht van het beperkt aantal (semi-overheids)aanbieders. Deze motie trok zij later in.

De D66-fractie wijst erop dat er een wetswijziging voor nodig is om af te kunnen wijken van de aanbesteding. GroenLinks wil graag dat de HTM eerst een bod doet. De VVD en PVV-fractie geven aan dat er een aanbestedingsplicht is.

Tijdelijke inrichting Koningin Julianaplein

De PvdA-fractie vindt het jammer dat het M-gebouw geen doorgang heeft gevonden en dient samen met D66, GroenLinks, CDA en PPS een motie in waarmee zij het college verzoekt om de raad uiterlijk 31 januari 2011 te berichten op welke wijze en vanaf welk moment op het KJ Plein een aantrekkelijk geprijsde bewaakte fietsparkeerruimte voor tenminste 250 fietsen zal worden gerealiseerd. Deze motie werd aangenomen.

De Haagse Stadspartij geeft aan dat er op korte termijn geen nieuwe kantoorgebouw op het KJ Plein zal komen, omdat daar geen markt voor is. De GroenLinks-fractie wil een verticale hangtuin boven op het Stichthage-gebouw laten plaatsen. Zij dient hiervoor samen met de Politieke Partij Scheveningen, PvdA en de Partij voor de Dieren een motie in. De raad stemde in met deze motie. In een tweede motie, die zij eveneens indient samen met de Politieke Partij Scheveningen, de PvdA en de Partij voor de Dieren, vraagt zij om een onbewaakte fietsparkeermogelijkheid van minstens 500 plekken te realiseren op het KJ Plein. De raad stemde hiermee in.

De D66-fractie dient samen met de PvdA, de Partij van de Eenheid, de VVD, het CDa en de Politieke Partij Scheveningen een motie in waarmee zij het college vraagt om uiterlijk 31 januari te berichten op welke wijze op het plein bekendheid zal worden gegeven aan culturele bezienswaardigheden, attracties en evenementen in de stad. De raad stemde hiermee in.

De Politieke Partij Scheveningen spreekt haar complimenten uit over het materiaal dat gebruikt wordt voor de aanleg van het KJ Plein. De PVV-fractie dient een motie in waarmee zij het college verzoekt om bij de herinrichting van het KJ Plein een taxistandplaats te realiseren waarbij regelmatig wordt gecontroleerd op het te realiseren Haagse Keurmerk waarbij taxichauffeurs moeten voldoen aan eisen, zoals sociale vaardigheden, beheersing van de Nederlandse taal en stadskennis. In een tweede motie verzoekt deze fractie om bij de inrichting van het KJ Plein de Koekamp als uitgangspunt te gebruiken. Deze moties werden verworpen.

Betreft de hangtuin geeft wethouder Marnix Norder aan dat hij in ieder geval met de NS zal praten, maar dat het gebouw niet van de gemeente is. Over de kwaliteit van de taxichauffeurs geeft wethouder Peter Smit aan dat er een nieuw systeem wordt ingevoerd, waardoor er door groepsvorming, ongewenste ontwikkelingen worden teruggedrongen.

Sociale woningen Kijkduin Bad

Het Masterplan Kijkduin gaat er vanuit dat 30% van het totale woningbouw-programma wordt gerealiseerd in de sociale sector. In het coalitieakkoord is ervoor gekozen om de sociale woningen (70) in het woningbouwprogramma voor Kijkduin Bad te vervangen door marktwoningen. De GroenLinks-fractie geeft aan dat de diversiteit op Kijkduin moet worden gesteund en dient hiervoor een motie in samen met de Politieke Partij Scheveningen en de SP-fractie. In deze motie spreken zij uit dat het wenselijk is dat er in heel Kijkduin minstens 30% sociale woningbouw wordt gerealiseerd. Deze motie werd verworpen.

De PVV-fractie is het oneens met het Masterplan Kijkduin en vraagt in een motie om deze te schrappen. Deze motie werd verworpen. De SP-fractie wil dat er eerst bestemmingsplannen voor Kijkduin worden vastgesteld. Ook wil deze fractie dat het college geen verregaande contracten of juridisch harde afspraken aangaat, zonder dat het bestemmingsplan Kijkduin is vastgesteld. Zij dient hiervoor een motie in. Deze werd verworpen. De D66-fractie vindt dat er wordt gebouwd naar de behoefte van diegenen die er zullen wonen. Zij zijn voorstander van het voorstel. De Politieke Partij Scheveningen wil dat er ook mensen met een kleine beurs op Kijkduin-Bad moeten kunnen wonen.

De CDA-fractie geeft aan dat niet overal en niet overal in dezelfde verhouding sociale woningen beschikbaar zouden moeten zijn, maar vindt wel dat alle Hagenaars een gepaste woning moeten kunnen vinden. De VVD-fractie stemt in met het voorstel. De Haagse Stadspartij vindt het een slecht voorstel, omdat er aan de marktpartijen teveel vrijheid wordt gegeven, wat niet oorspronkelijk in het Masterplan stond. De fractie Islam Democraten vindt het jammer dat de 30% norm voor bouw van sociale woningen los wordt gelaten met dit voorstel. Wethouder Marjolein de Jong geeft aan dat de betreffende woningen in verschillende prijscategorieën aangeboden worden. De 30% norm geldt voor bouw in de stad, niet per bouwplan. De raad stemde in met het voorstel.

Burgerinitiatief Groot-Hertoginnelaan

Initiatiefnemers van het burgerinitiatief lichten hun voorstel toe. Zij willen met de uitvoering van hun voorstel de veiligheid, leefbaarheid en algehele kwaliteit van deze historische buurt verbeteren. De Haagse Stadspartij ondersteunt het voorstel en dient een motie in samen met de D66- en GroenLinks-fractie waarmee zij het college vraagt binnen de bestaande programma's voor meer fietsprojecten de financiële middelen te zoeken die het mogelijk maken in de gehele Groot Hertoginnelaan de aanleg van de vrijliggende fietspaden te realiseren. De raad stemde in met de motie. Wethouder Peter Smit geeft aan dat er een intentie is om het voorstel uit te voeren, maar dat er wat betreft de verkeersdoorstroom onderzoek moet worden gedaan. Hij complimenteert de initiatiefnemers. De raad stemde in met het burgerinitiatief.

Kamerbewoning

De nota Kamerbewoning is uitgewerkt in een uitvoeringsbeleid. Hierin staan de ambities voor verruiming van kamerbewoning in beschreven. Hiermee wordt zelfstandige bewoning in de hele stad toegestaan; met uitzondering van een aantal kwetsbare gebieden, zijn alle vormen van kamerbewoning in beginsel toegestaan; in de kwetsbare gebieden in kamerbewoning tot en met maximaal twee personen in beginsel toegestaan.

De SP-fractie wil dat het college onderzoekt of bepaalde woningen gebruikt kunnen worden als studentenwoningen. De D66-fractie steunt het voorstel. De Partij van de Eenheid is voorstander om het Laakkwartier aantrekkelijker te maken voor studenten. Zij dient samen met de Haagse Stadspartij een motie hierover in. Deze motie werd verworpen. De wethouder geeft aan graag met corporaties te willen praten over mogelijkheden om studenten in Den Haag beter te huisvesten. De raad stemde in met het voorstel.

Grote Projecten

Het presidium deed een voorstel met betrekking tot een lijst van drie grote projecten waarbij zij een pilot wil uitvoeren om meer grip op de uitvoering van de projecten te kunnen houden. De PvdA-fractie wil vooral dat de raad een nut- en noodzaakdiscussie kan voeren voordat wordt ingestemd met grote projecten. Het voorstel van het presidium hierover werd unaniem aangenomen.

Deze vergadering is terug te zien via Mijn Raad. Een samenvatting van deze vergadering is vanaf maandag 18 oktober 13:00 uur te zien op Den Haag TV en op deze website.