Wetterskip Fryslân

Keurontheffing Omrin blijft in stand

vrijdag, 15 oktober 2010

Wetterskip Fryslân volgt advies bezwarencommissie op

Omrin mag leidingen leggen in de waterkering rondom de industriehaven in Harlingen ten behoeve van de Reststoffen Energie Centrale. Enkele privépersonen en twee stichtingen hadden bezwaar gemaakt tegen de keurontheffing die Wetterskip Fryslân had afgegeven om het leggen van de leidingen mogelijk te maken. De bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard. Daarmee volgt het waterschap het advies van de commissie behandeling bezwaren in de zaak Omrin.

De bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk verklaard omdat de privé-personen op vele kilometers afstand wonen van de centrale en daarom niet zijn aan te merken als belanghebbend.

De statuten van de stichtingen zijn niet toereikend met betrekking tot hetgeen waarop de keurontheffing van toepassing is, namelijk de veiligheid van de waterkerende functie. Daarom zijn zij niet belanghebbend verklaard.

Voor Omrin betekent het in stand houden van de ontheffing dat zij door kunnen gaan met de werkzaamheden waarvoor de keurontheffing is verleend.