Gemeente Hulst


Begroting 2011 in evenwicht

Om te komen tot een sluitende begroting 2011 was het noodzakelijk keuzes te maken.

De begroting 2011 voor de gemeente Hulst is sluitend. Hulst moet daarvoor wel - net als vele andere gemeenten - de nodige bezuinigingen doorvoeren.

Ter voorbereiding van de programmabegroting 2011 vonden de afgelopen maanden diverse werkbijeenkomsten van de raadscommissie Middelen en een opiniërende vergadering van de gemeenteraad plaats. Alle raadsfracties hebben in dit proces aan kunnen geven waar de bezuinigingen moeten worden gezocht. Daaruit is een evenwichtig pakket gekomen. Omdat de afgelopen jaren al veelvuldig is bezuinigd op allerlei budgetten, was het onmogelijk om ditmaal de burger geheel te ontzien. De ontwerpbegroting ligt nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Mede op vraag vanuit de raadsfracties is er voor gekozen om begin 2011 een kerntakendiscussie te voeren. Om niet al op die discussie vooruit te lopen, heeft het college van burgemeester en wethouders in de voorliggende concept begroting bezuinigingsopties die thuis horen in de kerntakendiscussie achterwege gelaten. Voorbeelden hiervan waren bezuinigingen op het budget van Stichting Welzijn Hulst en op het budget voor chronisch zieken.

Om te komen tot een sluitende begroting 2011 was het noodzakelijk keuzes te maken. In totaal moest voor een bedrag van 1,5 miljoen aan bezuinigingen worden doorgevoerd. Dit bedrag kon in september 2010 naar beneden worden bijgesteld dankzij een meevaller in de uitkering van het Rijk van 180.000 euro. Daarnaast werd als gevolg van de gezamenlijke aanbesteding door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten van de WMO hulpmiddelen een voordeel van 150.000 euro behaald.

De belangrijkste ombuigingen zoals opgenomen in de ontwerpbegroting, zijn:

* Op de bedrijfsvoering & personeel wordt een bezuiniging gehaald van 500.000 euro.

* Bij de aanpassingen van de belastingtarieven was het streven om de positie als Zeeuwse middenmoter te handhaven en dat is gelukt. De OZB voor woningen stijgt in 2011 met 5%, zijnde gemiddeld 10 euro. Er is sprake van een verhoging van de OZB niet-woningen van 15%. Met die verhoging blijft dit tarief nog altijd onder het Zeeuwse gemiddelde. Verder wordt de parkeerbelasting verhoogd, hetgeen 100.000 euro oplevert. Ondanks deze verhoging blijft het tarief onder het Zeeuws-Vlaamse gemiddelde.

* Het oorspronkelijk besproken voorstel om de subsidies aan verenigingen en organisaties te reduceren met 10%, is nu uitgesmeerd over 2 jaar. Dat wil zeggen dat in 2011 de subsidies met 5% worden gekort.

* De uitgaven voor de huishoudelijk hulp zijn aanzienlijk hoger, dan dat de gemeente Hulst daarvoor van het Rijk ontvangt. Op Zeeuws-Vlaams niveau zal - in relatie met de zorgaanbieders - worden gezocht naar een oplossing. Gestreefd wordt naar een reductie van dit tekort van 100.000 euro.

Ondanks de financieel lastige tijden maakt Hulst zich er sterk voor om toch ruimte te creëren voor nieuwe investeringen in leefbaarheid. Voor 2011 is daarvoor 1 miljoen euro opgenomen in de ontwerpbegroting. Dit zal worden ingezet voor onder andere de huisvesting van atletiekvereniging RKHAV, de herinrichting van de Grote Bagijnestraat, groot onderhoud kerkgebouwen, de renovatie van de sportvelden te Terhole en Vogelwaarde en het oplossen van de waterproblemen te Clinge.

Meerjarenperspectief

Tezamen met de programmabegroting 2011 wordt ook de meerjarenraming voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook deze is sluitend. Voor de jaren 2012-2014 omvat deze een bezuiniging van nog eens 1,5 miljoen euro. Wel is ook hier rekening gehouden met een jaarlijkse investering in leefbaarheid van 1 miljoen euro per jaar. Alvorens met de begroting 2012 aan de slag wordt gegaan, staat eerst begin 2011 de kerntakendiscussie gepland. Daarnaast is het nog onduidelijk wat de toekomst brengen zal op het gebied van Rijksuitkeringen.

Raadsvergadering

Op donderdag 11 november 2010 buigt de gemeenteraad zich nu over de ontwerp programmabegroting. Het streven is om deze dag de programmabegroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014 vast te stellen. Op deze dag vangt de raadsvergadering aan om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis te Hulst.

De bovengenoemde vergadering is openbaar. De vergadering is via www.gemeentehulst.nl ook live te beluisteren.

Wanneer u meer informatie wilt over de genoemde vergadering of wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht tijdens een raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, drs. D.J.M. Van Bunder bereikbaar op tel. 0114-389123 of via Gemeenteraad@gemeentehulst.nl