Actiz

27 okt 2010 Zorg geen gewone markt

De zorg is geen gewone markt en daarom kun je de concurrentieregels die gelden voor een gewone markt niet op de zorg toepassen. Dit stelt ActiZ in een reactie op een bericht van de NMa over lopende en nieuwe boetebesluiten in de thuiszorg.
Thuiszorg gebaat bij duidelijkheid en blik op toekomst, niet bij boetes over oude afspraken

De zorg is geen gewone markt en daarom kun je de concurrentieregels die gelden voor een gewone markt niet op de zorg toepassen. Dit stelt ActiZ in een reactie op een bericht van de NMa over lopende en nieuwe boetebesluiten in de thuiszorg. ActiZ betreurt het dat de NMa zich richt op zaken uit het verleden terwijl de sector haar energie liever steekt in de toekomst.

Zowel de oude als de nieuwe zaken die de NMa op 27 oktober bekend maakte, speelden rond 2006. Nu, najaar 2010, is er nog steeds onduidelijkheid over wat wel en niet mag volgens de mededingingswet. Het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars stimuleren ketensamenwerking. Dat is goed voor de cliënt, die wordt dan sneller en efficiënter geholpen als hij een overstap maakt van de ene naar de andere zorgverlener, bijvoorbeeld in de overgang van revalidatie in een verpleeghuis naar zorg thuis. Tegelijkertijd merkt de NMa samenwerking al snel aan als verdacht van concurrentiebeperking. Deze tegenstrijdigheid en het risico op boetes van miljoenen euroâs hebben een verlammend effect op de juist zo belangrijke en door iedereen gewenste samenwerking in de zorg.

Toekomst
Het afgelopen jaar zijn ActiZ en NMa in gesprek geweest over verheldering van de mededingingsregelgeving in de zorg. Dit heeft weliswaar geleid tot aanpassing van de richtsnoeren van de NMa, maar nog steeds is er teveel onduidelijkheid over concrete samenwerkingsmogelijkheden in de zorgketen. ActiZ blijft pleiten voor aangepaste mededingingsregels voor de zorg en wil daarbij vooral de blik richten op de toekomst om ketenzorg voor de cliënt te borgen.

Kader
ActiZ vindt het jammer dat de NMa oude zaken oprakelt, waardoor de thuiszorgsector nu veel energie en tijd moet steken in het verleden. Liever richt ActiZ zich op de toekomst, onder andere door voorstellen voor een complianceprogramma voor de sector. Daarmee scheppen zorgorganisaties met de NMa een kader zodat de zorgondernemers binnen de mededingingswet kunnen ondernemen. Ook als dat betekent dat de zorgaanbieders in het belang van de cliënt samenwerken.