Gemeente Cromstrijen


Onderhoud sloten en singels goed op orde

(28-10-2010)

De sloten en plassen in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta worden steeds beter onderhouden. Dit blijkt uit het watersysteemonderzoek van waterschap Hollandse Delta.

Het watersysteem is het geheel van water, waterbodem, oevers en grondwater in een bepaald gebied, die elkaar beïnvloeden. De resultaten voor 2009 zijn vergeleken met de gewenste situatie en beschreven in de Watersysteemrapportage 2009.

Onderhoud op orde
Belangrijk voor het functioneren en de kwaliteit van het watersysteem is het onderhoud. Onderhoud van sloten en singels is een verplichting voor de eigenaren. Dit kan het waterschap zelf zijn, maar ook de gemeente of een inwoner. Het waterschap controleert de kwaliteit van het onderhoud via de schouw. In 2009 was 93% van de sloten en singels in orde tijdens de eerste schouwronde. Dit positieve resultaat, waarvoor complimenten op zijn plaats zijn naar de gemeenten en inwoners, is mede het gevolg van intensievere contacten tussen waterschap, gemeenten en inwoners.

Wateropgave verder ingevuld
Hollandse Delta heeft in 2009 de wateropgave in het beheersgebied weer verder ingevuld tot 65%. De wateropgave is een landelijke maatstaf, die weergeeft hoeveel waterberging er nodig is om hevige regenbuien op te vangen, zodat er geen wateroverlast optreedt. Het waterschap zorgt er daarom voor dat er goede verbindingen zijn naar de waterbergingsgebieden, zodat het water daarheen stroomt en vastgehouden kan worden. Ook zorgt het waterschap ervoor dat er goede gemalen zijn om het water weg te pompen en stuwen om water in hooggelegen gebieden vast te houden. De resterende wateropgave ligt met name in stedelijk gebied. Door de dichte bebouwing is het een uitdaging om hier voldoende waterberging te realiseren. Hier gaat het waterschap in samenwerking met de gemeenten de komende jaren aan werken. Daarbij is er ook aandacht voor innovatieve oplossingen en alternatieven.

Goed peilbeheer
Sloten en singels dienen voor de aan- en afvoer van water en voor waterberging. Als het regent kan water opgevangen worden in de sloten waardoor wateroverlast kan worden voorkomen. Agrariërs gebruiken het water om hun gewassen te beregenen. Daarom is het belangrijk dat de peilen in de watergangen gehandhaafd worden volgens het geldende peilbesluit. Uit de rapportage blijkt dat de peilen in de meeste gebieden redelijk tot goed gehandhaafd zijn. Voor de gebieden waar de peilen niet goed konden worden gehandhaafd, worden specifieke verbeteringsvoorstellen gedaan.

Waterkwaliteit verbeterd
Uit de rapportage blijkt dat de waterkwaliteit in de Hollandse delta de afgelopen twintig jaar aanzienlijk is verbeterd. Hieraan is op verschillende manieren gewerkt. Zo zuivert het waterschap het afvalwater voordat het in de rivieren geloosd wordt. Ook zijn de lozingen van andere partijen gereguleerd en worden gecontroleerd. Bovendien zorgt het waterschap voor een goede inrichting en goed beheer van het watersysteem. Dit betekent onder andere dat sloten en singels op diepte gehouden worden door te baggeren. En waar wenselijk en mogelijk worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. De gevarieerde flora en fauna in zo'n oever heeft een kwaliteitsverbeterende werking. Alhoewel de waterkwaliteit sterk verbeterd is, voldoet het nog niet aan de normen die gesteld zijn door de Europese Kaderrichtlijn Water. Hier zal de komende jaren aan gewerkt worden.

Rapportage
De resultaten uit de rapportage gebruikt het waterschap voor het bijstellen van bestaand of initiëren van nieuw beleid. De andere taken van het waterschap - waterkeringen (dijken), (vaar-) wegen en waterzuivering - worden in deze rapportage niet behandeld. Over deze taken wordt separaat gerapporteerd.

Meer informatie
Watersysteemrapportage waterschap Hollandse Delta 2009