Provincie Drenthe

(Landes-Raumordnungsplan

Verordening RO-plan deelstaat Nedersaksen (Landes-Raumordnungsplan

Openbare bekendmaking voor de grensoverschrijdende informatievoorziening en inspraak bij de wijziging en aanvulling van de Verordening over het ruimtelijke ordeningsplan van de deelstaat Nedersaksen (Landes-Raumordnungsplan, LROP)

Voor de wijziging en aanvulling van het ruimtelijke ordeningsplan van de deelstaat Nedersaksen is door § 4 van de Nedersaksische Wet ruimtelijke ordening (Niedersächsisches Gesetz über Raumordnung und Landesplanung, NROG) en § 28, alinea 1 van de Wet ruimtelijke ordening van de Bondsrepubliek Duitsland voorzien in een milieuonderzoek.

Bij de wijziging gaat het onder andere om het bestemmen van een tweede tracé aan de rand van de Eemsvaargeul voor het transporteren van de energie die wordt opgewekt in de Duitse Exclusieve Economische Zone, om een aanvulling van het bestemmingsgebied Goederenverkeerscentrum Coevorden-Emlichheim en om het bestemmen van een dicht bij de grens gelegen gebied voor delfstofwinning bij Lahr.

§ 5, alinea 9 NROG en § 9a van de Duitse Wet milieubeheer voorzien in grensoverschrijdende informatievoorziening en inspraak indien het ontwerp aanzienlijke milieueffecten in een andere staat kan hebben. Het publiek in de andere staat moet op de hoogte worden gebracht van het opstellen van het ruimtelijke ordeningsplan en krijgt de gelegenheid tot reageren.

De hoogste instantie voor ruimtelijke ordening in Niedersaksen gaat ervan uit dat het ontwerp ter wijziging en aanvulling van het ruimtelijke ordeningsplan van de deelstaat aanzienlijke milieueffecten zou kunnen hebben in de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. Daarom vindt er een grensoverschrijdende informatievoorziening en inspraakprocedure plaats.

Deze ontwerpstukken (ontwerp alsmede motivatie inclusief milieurapport) kunnen in het kader van de online-inspraakprocedure door eenieder worden ingezien op het internetadres http://www.lrop-online.de/, en bovendien in gedrukte versie in de periode 1 november 2010 tot 30 november 2010 op de volgende locaties:

* bij de gemeente Coevorden op werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en op donderdag tevens van 16.00 tot 18.00 uur op de Afdeling Publieksservice, Team Vergunningen, Hoofdstraat 2 te Dalen;
* bij de gemeente Emmen op werkdagen van 8.30 tot 19.00 uur bij het Klant Contact Centrum (KCC), Raadhuisplein 1 te Emmen;
* in het provinciehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur, bij het afdeling Bestuur en Communicatie, Westerbrink 1 in Assen.

Voor nadere informatie kunt u kunt zich wenden tot de heer C.J. Mulder, afdeling Duurzame Ontwikkeling van de provincie Drenthe, telefoonnummer (0592) 36 58 43.

Reacties op de vorengenoemde stukken kunnen door eenieder schriftelijk binnen twee weken na afloop van de terinzageperiode worden gestuurd aan het Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung, Referat 303, Calenberger Str. 2, D-30169 Hannover, Duitsland of elektronisch via het internetadres http://www.lrop-online.de/. Bij gelijkluidende reacties (lijsten met handtekeningen, gekopieerde gelijkluidende teksten enz.) wordt verzocht de persoon te noemen die gemachtigd is de gemeenschappelijke belangen te vertegenwoordigen.

Elektronisch verstuurde reacties kunnen alleen dan in de afweging worden betrokken als de afzender en de inhoud duidelijk zijn. Daarom moeten bij de reactie ook de naam en het adres van de afzender worden vermeld.

Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung,