ChristenUnieChristenUnie maakt zich druk om de krimpregio's

donderdag 28 oktober 2010 15:08 De ChristenUnie heeft het kabinet gevraagd om op korte termijn te komen met een plan van aanpak voor de krimpregio's. Met name Noord-Nederland, Limburg, Zeeland en de Achterhoek kampen met leegloop. Dit heeft grote gevolgen voor basisvoorzieningen als winkels, scholen en de werkgelegenheid in de dorpen. De motie die de ChristenUnie heeft ingediend is met unanieme steun aangenomen.

De motie:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot aantal regio's in Nederland te kampen heeft met krimpproblematiek, bijvoorbeeld Noord-Nederland, Limburg, Zeeland en de Achterhoek;

overwegende dat krimp grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid van dorpskernen en steden, in het bijzonder door het verdwijnen van basisvoorzieningen, verzwakking van de lokale economie, verlies van werkgelegenheid en door teruglopende leerlingaantallen verdwijnende scholen;

overwegende dat in het regeerakkoord staat vermeld dat in samenwerking met de krimpregio's manieren worden gezocht om deze regio's nieuwe impulsen te geven;

verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk in het voorjaar te informeren over de uitvoering van de maatregelen gericht op krimpregio's inclusief tijdpad en benodigde financiële middelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

André Rouvoet (ChristenUnie)

Job Cohen (PvdA)

André Rouvoet