Gemeente Geldermalsen

Adviesorgaan Individuele voorzieningen

Het collectieve opstappen van de leden van het AIV vorige week, is voor wethouder Annelies Brand een grote teleurstelling die zij zich aantrekt. Juist omdat het college volop aan de slag is met het verbeteren van de vertegenwoordiging vanuit de Wmo doelgroepen. Het college streeft naar een brede Wmo raad en was daarover ook met het AIV in gesprek. Het college van B&W vindt het spijtig dat de leden van het AIV zijn opgestapt en wil het vertrouwen graag herstellen. Het AIV wordt uitgenodigd voor een gesprek. Ook raadsleden tonen zich bezorgd over het vertrek van de leden.

Het AIV is sinds 2008 gesprekspartner en adviseur over de onderdelen individuele voorzieningen en bevordering deelname aan het maatschappelijk verkeer in. Twee onderdelen van de in totaal 9 beleidsvelden die onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vallen.

Spelregels

Om als gemeente goed en zinvol te overleggen werden in 2008 afspraken gemaakt over de rol en verantwoordelijkheden van het AIV. De kern van die afspraken is dat zij het officiële adviesorgaan zijn voor 2 van de 9 beleidsvelden van de Wmo. Eens per 6 weken werd er overlegd. De gemeente vroeg om gerichte adviezen, bijvoorbeeld over het jaarlijkse klanttevredenheid onderzoek bij de gebruikers van individuele voorzieningen. Deze spelregels en werkwijze zijn in een reglement vastgelegd. Gemeente Geldermalsen had een informerende taak, het AIV een onderzoekende - en een adviserende taak over de door de gemeente voorgelegde beleidszaken. In de planning van de beleidscyclus werd rekening gehouden met de adviseringstermijn van het AIV. Het AIV maakte daarnaast gebruik van de mogelijkheid om ook ongevraagde adviezen uit te brengen.

Verwachtingen

Bij het college bestaat de indruk dat de verwachtingen over de inbreng en inzet van het AIV uit elkaar zijn gegroeid. De gemeente raadpleegde het AIV over onderwerpen die passen binnen de 2 prestatievelden. Het AIV bracht op veel breder terrein ongevraagde adviezen uit. Adviezen waarover in de vergaderingen zeker wel werd gesproken, maar die niet altijd tot het door het AIV gewenste antwoord leidde. Door het uiteenlopen van de verwachtingen raakte de AIV-leden teleurgesteld en ook het vertrouwen kwijt.

Toekomstvisie

Gesteld kan worden dat zowel het college als het AIV zich realiseren dat er een klankbord nodig is voor de volle breedte van de Wmo beleidsterreinen. Het college denkt daarbij aan een Wmo raad met vertegenwoordigers uit enkele doelgroepen én professionele vertegenwoordigers namens doelgroepen zoals welzijnsinstellingen en zorginstanties. Deze toekomstvisie is met het AIV besproken en leidde tot een positief advies van het AIV. Vervolggesprekken met wethouder en ambtenaren resulteerden in een plan van aanpak. De Wmo raad moet het mogelijk maken om doorlopend met de Wmo doelgroep in gesprek te zijn en af te tasten waar zaken goed lopen en waar aanpassing nodig is of nieuw beleid moet worden ontwikkeld. Juist doordat ook het AIV achter deze richting stond is het spijtig dat er bij de AIV leden onvoldoende vertrouwen is om op verder te bouwen. Aan de raad wordt nog deze maand een plan van aanpak voorgelegd voor het realiseren van de brede Wmo raad.

Achtergrond

In 2007 werd de Wmo ingevoerd. Een wet met 9 beleidsvelden variërend van individuele voorzieningen, geestelijke gezondheidszorg tot leefbaarheid. Een belangrijk aspect van de wet bestaat uit de plicht om de doelgroepen mee te laten denken over beleidsvorming. Het staat gemeenten vrij om een participatievorm te kiezen. Omdat onder andere het beleidsveld leefbaarheid iedere inwoner van Geldermalsen aangaat koos de gemeente voor het inzetten van een Burgerpanel om veel inwoners te kunnen raadplegen. Daarnaast is ervoor gekozen om voor de 2 beleidsvelden individuele voorzieningen en bevordering deelname aan het maatschappe-lijk verkeer een gericht adviesorgaan op te richten met betrokkenen en ervaringsdeskundigen uit de doelgroep. De ervaring van de afgelopen drie jaar maken duidelijk dat er naast het kwantitatieve onderzoek via het Burgerpanel behoefte is aan meer kwalitatieve inbreng om de uitvoering van de Wmo goed te laten aansluiten bij doelgroepen.

De 9 beleidsvelden van de Wmo zijn:


1. Het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten.

2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.
3. Het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning.
4. Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers.
5. Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem.

6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer.

7. Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang.

8. Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen.
9. Het bevorderen van verslavingsbeleid

Het AIV adviseerde over 5 en 6

---

Openingstijden Klantencontactcentrum

Gemeentehuis Geldermalsen
Post: Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen
Bezoek: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen
Telefoon: (0345) 586 611
e-mail: info@geldermalsen.nl
Fax: (0345) 573 258