Koninklijke Ahold

Derde kwartaal 2010
18 november 2010

Ahold kwartaalbericht Q3 2010

Kwartaalbericht Interim Report

Hoofdpunten

Omzet met 10,8% gestegen naar ¤ 6,7 miljard (stijging van 4,6% tegen constante wisselkoersen)

Bedrijfsresultaat met 7,5% gestegen naar ¤ 285 miljoen Nettoresultaat ¤ 223 miljoen

Onderliggende operationele retailmarge 4,7%

Amsterdam ­ Ahold heeft vandaag haar tussentijdse bericht over het derde kwartaal van 2010 gepubliceerd. CEO John Rishton: "In lastig blijvende marktomstandigheden hebben we opnieuw een solide prestatie geleverd. De omzet steeg met 10,8% en de identieke omzetgroei was positief in de Verenigde Staten en in Europa. Het bedrijfsresultaat steeg met 7,5%, we realiseerden volumegroei en hebben ons marktaandeel vergroot in de Verenigde Staten en in Nederland. Wij blijven investeren om onze klanten meer waarde te bieden en houden daarbij zoals altijd scherp de balans tussen omzet en marges in het vizier."

Prestaties Ahold
K3 ( miljoen) 2010 K3 2009* Mutatie in % t/m K3 2010 t/m K3 2009* Mutatie in %

Netto-omzet Bedrijfsresultaat Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten Nettoresultaat

6.692 285

6.040 265

10,8% 7,5%

22.555 1.041

21.124 956

6,8% 8,9%

239 223

246 244

(2,8)% (8,6)%

694 699

699 628

(0,7)% 11,3%


* Vergelijkende cijfers gecorrigeerd voor de aanpassingen met terugwerkende kracht zoals toegelicht in noot 2 van de interim financial statements. ** Tegen constante wisselkoersen steeg de netto-omzet met 4,6% in het derde kwartaal van 2010 (t/m K3 2010: 4,1%).

2010 040

Pagina 1/5

www.ahold.com

Ahold kwartaalbericht
Derde kwartaal 2010

Derde kwartaal 2010 (ten opzichte van derde kwartaal 2009) De netto-omzet bedroeg 6,7 miljard, een toename met 10,8%. Tegen constante wisselkoersen steeg de nettoomzet met 4,6%, positief beïnvloed door bedrijfsacquisities in het eerste kwartaal van 2010. Het bedrijfsresultaat bedroeg 285 miljoen, een stijging met 7,5%. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten steeg met 18 miljoen (6,2%) naar 307 miljoen. De onderliggende operationele retailmarge bedroeg 4,7%, beïnvloed door de acquisitie van Ukrop's en de kosten van de reorganisatie en IT-integratie in de Verenigde Staten. De kosten van het Corporate Center bedroegen het derde kwartaal 22 miljoen en kwamen daarmee 2 miljoen lager uit dan in het derde kwartaal van 2009. Exclusief het effect van de verzekeringsactiviteiten van Ahold bedroegen de kosten van het Corporate Center 17 miljoen ( 2 miljoen minder). Het resultaat uit voortgezette activiteiten daalde met 2,8% tot 239 miljoen. Het hogere bedrijfsresultaat, het lagere saldo financiële lasten en het hogere aandeel in het resultaat uit joint ventures werden meer dan tenietgedaan door de hogere winstbelasting. In het derde kwartaal van 2009 werd de winstbelasting daarentegen positief beïnvloed door de verantwoording in de VS van een latente belastingvordering van 36 miljoen in verband met netto operationele verliezen uit eerdere jaren. Het nettoresultaat van 223 miljoen, waarin een last van 16 miljoen uit hoofde van eerdere desinvesteringen was begrepen, was 21 miljoen lager dan vorig jaar. De vrije kasstroom bedroeg 159 miljoen, een verbetering van 190 miljoen ten opzichte van vorig jaar. De toename was voornamelijk het gevolg van hogere operationele kasstromen uit voortgezette activiteiten van 195 miljoen. De nettoschuld daalde het derde kwartaal met 92 miljoen tot 846 miljoen, hoofdzakelijk dankzij de positieve vrije kasstroom van 159 miljoen en een gunstig valuta-effect van 72 miljoen. Ten dele werd deze daling tenietgedaan door de terugkoop van aandelen ter waarde van 123 miljoen.

Eerste drie kwartalen 2010 (ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2009) De netto-omzet bedroeg 22,6 miljard, een toename met 6,8%. Tegen constante wisselkoersen nam de netto-omzet toe met 4,1%. Het bedrijfsresultaat bedroeg 1,0 miljard, een stijging van 8,9%. Het bedrijfsresultaat uit de retailactiviteiten steeg met 103 miljoen (10,2%) naar 1,1 miljard. De onderliggende operationele retailmarge bedroeg 5,0%. De kosten van het Corporate Center bedroegen 71 miljoen, een stijging van 18 miljoen. Exclusief het effect van de verzekeringsactiviteiten van Ahold bedroegen de kosten van het Corporate Center 58 miljoen en waren daarmee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Het resultaat uit voortgezette activiteiten daalde met 0,7% tot 694 miljoen. Het hogere bedrijfsresultaat en het lagere saldo financiële lasten werden meer dan tenietgedaan door de hogere winstbelasting en het lagere aandeel in het resultaat uit joint ventures. Het nettoresultaat bedroeg 699 miljoen en lag daarmee 71 miljoen hoger. De wijziging in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten hield hoofdzakelijk verband met een schattingswijziging van de nettovoorzieningen voor verliezen uit hoofde van leasegaranties van voormalige dochterondernemingen BI-LO en Bruno's. Voor de eerste drie kwartalen van 2010 is in het resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten een verlaging van deze voorziening verwerkt van 23 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar toen de aanvankelijke schatting van het verlies aanleiding was voor een nettolast van 65 miljoen. De vrije kasstroom bedroeg 775 miljoen en was daarmee 304 miljoen beter dan vorig jaar. Dit was vooral te danken aan de hogere operationele kasstromen uit voortgezette activiteiten van 308 miljoen, hogere dividenduitkeringen van joint ventures van 41 miljoen en lagere rentebetalingen van 27 miljoen. Voor een deel stond hier een verhoging van de investeringen van 74 miljoen tegenover. De nettoschuld is de eerste drie kwartalen van het jaar met 129 miljoen gestegen. De positieve vrije kasstroom van 775 miljoen werd meer dan tenietgedaan door de netto contante betalingen voor bedrijfsacquisities van

Pagina 2 / 5

www.ahold.com

Ahold kwartaalbericht
Derde kwartaal 2010

158 miljoen, nieuwe financiële leaseverplichtingen van 78 miljoen (hoofdzakelijk in verband met de bedrijfsacquisities), dividenduitkeringen op gewone aandelen van 272 miljoen, de terugkoop van eigen aandelen van 262 miljoen en een valuta-effect van 98 miljoen.

Prestaties per bedrijfssegment
Ahold USA De netto-omzet bedroeg het derde kwartaal $ 5,3 miljard. Deze stijging van 4,8% viel ten dele toe te schrijven aan bedrijfsacquisities, met name Ukrop's ($ 114 miljoen). De identieke omzet steeg met 1,0% (0,6% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 196 miljoen (oftewel 3,7% van de netto-omzet), een daling met $ 38 miljoen. In het bedrijfsresultaat waren een last van $ 10 miljoen voor herstructurerings- en verwante kosten, een verlies van $ 11 miljoen in verband met de recent overgenomen Ukrop's winkels en een last van $ 9 miljoen voor reorganisatie en IT-integratie begrepen. In het bedrijfsresultaat van vorig jaar waren bijzondere waardeverminderingen van $ 10 miljoen op vastgoed, een vrijval uit de verzekeringsvoorziening van $ 32 miljoen en kosten van $ 9 miljoen voor de terugtrekking uit een multi-employer pensioenregeling begrepen. De netto-omzet bedroeg de eerste drie kwartalen $ 17,9 miljard, 4,8% meer dan vorig jaar. Deze stijging viel ten dele toe te schrijven aan bedrijfsacquisities, met name Ukrop's ($ 333 miljoen). De identieke omzet steeg met 1,4% (0,3% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat bedroeg $ 761 miljoen (oftewel 4,2% van de netto-omzet), een daling met $ 34 miljoen. In noot 3 van de interim financial statements (in het Engels beschikbaar op www.ahold.com) wordt een aantal bijzondere posten met een impact op het bedrijfsresultaat gespecificeerd. Hiermee was in het totaal een nettolast van $ 60 miljoen gemoeid, in vergelijking met een nettolast van $ 6 miljoen vorig jaar. Nederland De netto-omzet steeg het derde kwartaal met 5,8% naar 2,2 miljard. De identieke omzet nam met 4,5% toe. Het bedrijfsresultaat van 156 miljoen (oftewel 7,0% van de netto-omzet) was 9 miljoen hoger dan in het derde kwartaal van 2009. De netto-omzet steeg de eerste drie kwartalen met 4,5% naar 7,7 miljard. De identieke omzet kwam 3,5% hoger uit. Het bedrijfsresultaat van 529 miljoen (oftewel 6,9% van de netto-omzet) was 43 miljoen hoger dan vorig jaar. In noot 3 van de interim financial statements wordt een aantal bijzondere posten met een impact op het bedrijfsresultaat gespecificeerd. Hiermee was de eerste drie kwartalen van 2010 in het totaal een netto-opbrengst van 17 miljoen gemoeid (2009: nihil). Overig Europa (Tsjechië en Slowakije) De netto-omzet daalde het derde kwartaal met 1,6% naar 372 miljoen. Tegen constante wisselkoersen daalde de netto-omzet met 4,3%, onder invloed van het verkleinen en sluiten van winkels als onderdeel van het in 2009 ingezette herstructureringsprogramma. De identieke omzet steeg met 0,8% (1,6% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat kwam het derde kwartaal uit op 2 miljoen in vergelijking met een verlies van 21 miljoen in het derde kwartaal van 2009. In het bedrijfsresultaat voor het derde kwartaal van 2009 waren een bijzondere waardevermindering en herstructureringslasten van 8 miljoen opgenomen, hoofdzakelijk in verband met de sluiting van in prestaties achterblijvende winkels, de afslanking van grote hypermarkten in Tsjechië en eenmalige nettolasten van 3 miljoen in verband met de rebranding van de Hypernova-hypermarkten naar het merk Albert. De netto-omzet daalde de eerste drie kwartalen met 1,6% (5,4% tegen constante wisselkoersen) naar 1,2 miljard. De identieke omzet daalde met 0,4% (0,6% exclusief benzineverkopen). Het bedrijfsresultaat kwam uit op 2 miljoen in vergelijking met een verlies van 60 miljoen vorig jaar. In noot 3 van de interim financial statements wordt een aantal bijzondere posten met een impact op het bedrijfsresultaat gespecificeerd. Hiermee was de eerste drie kwartalen van 2010 in het totaal een nettolast van 3 miljoen gemoeid, in vergelijking met een nettolast van 37 miljoen vorig jaar. Overige retail (niet-geconsolideerde joint ventures) Het aandeel van Ahold in het resultaat uit joint ventures was het derde kwartaal 52 miljoen. Deze stijging met 12 miljoen ten opzichte van het derde kwartaal van 2009 was te danken aan betere resultaten bij zowel ICA als JMR. Over de eerste drie kwartalen daalde het aandeel van Ahold in het resultaat met 7 miljoen naar 60 miljoen. De daling was toe te schrijven aan een lager nettoresultaat bij ICA, dat het tweede kwartaal een voorziening nam

Pagina 3 / 5

www.ahold.com

Ahold kwartaalbericht
Derde kwartaal 2010

voor een belastinglast van 78 miljoen (aandeel Ahold 47 miljoen) in verband met een voor ICA nadelige gerechtelijke uitspraak. Zonder het effect van deze voorziening bedroeg Aholds netto-aandeel in het resultaat van ICA de eerste drie kwartalen van 2010 89 miljoen, in vergelijking met 55 miljoen in de eerste drie kwartalen van 2009.

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren
In dit kwartaalbericht wordt gebruik gemaakt van de volgende alternatieve prestatie-indicatoren: Netto-omzet tegen constante wisselkoersen. De netto-omzet tegen constante wisselkoersen sluit de invloed uit van het gebruik van verschillende wisselkoersen bij de omrekening van de financiële informatie van dochtermaatschappijen of joint ventures van Ahold in euro's. Het management van Ahold is van mening dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van Aholds buitenlandse dochterondernemingen of joint ventures. Netto-omzet in lokale valuta. In bepaalde gevallen wordt de netto-omzet in lokale valuta gepresenteerd. Het management van Ahold is van mening dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van Aholds buitenlandse dochterondernemingen. Identieke omzet. Netto-omzet gerealiseerd in exact dezelfde winkels in lokale valuta in de vergelijkbare periode. Identieke omzet exclusief de netto-omzet uit benzineverkopen. Aangezien de benzineprijzen onderhevig zijn aan grotere schommelingen dan de voedselprijzen is het management van Ahold van oordeel dat door de netto-omzet uit hoofde van benzineverkopen buiten beschouwing te laten een beter inzicht wordt gegeven in Aholds identieke omzet. Vergelijkbare omzet. De identieke omzet plus de netto-omzet uit vervangende winkels, in lokale valuta. Onderliggend operationeel retailresultaat. Het totale bedrijfsresultaat retail, gecorrigeerd voor bijzondere waardeverminderingen op vaste activa, het resultaat op de verkoop van activa en herstructurerings- en verwante kosten. Het management is van oordeel dat met deze maatstaf een beter inzicht wordt gegeven in het onderliggende bedrijfsresultaat van de retailactiviteiten van Ahold. Bedrijfsresultaat in lokale valuta. In bepaalde gevallen wordt het bedrijfsresultaat in lokale valuta gepresenteerd. Het management van Ahold is van oordeel dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de operationele prestaties van Aholds buitenlandse dochterondernemingen. Vrije kasstroom. De operationele kasstroom uit voortgezette activiteiten na aftrek van de netto investeringen in vaste bedrijfsmiddelen verminderd met de betaalde nettorente plus ontvangen dividenduitkeringen. Het management van Ahold is van oordeel dat hierdoor een beter inzicht wordt gegeven in de beschikbare kasstroom waarmee onder andere de schuldpositie kan worden verlaagd en dividend kan worden uitgekeerd. Nettoschuld. De nettoschuld is het verschil tussen (i) de som van de langlopende en kortlopende schulden (brutoschuld) en (ii) de geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende deposito's. Het management van Ahold is van oordeel dat, omdat geldmiddelen, kasequivalenten en kortlopende deposito's onder andere kunnen worden gebruikt om de schulden af te lossen, het afzetten hiervan tegen de bruto schuld een nuttige maatstaf vormt voor de belegger om de financiering van Ahold te beoordelen. In de nettoschuld kunnen bepaalde liquide elementen zijn opgenomen die niet direct kunnen worden ingezet voor schuldaflossing. Het management van Ahold is van oordeel dat met deze alternatieve prestatie-indicatoren een beter inzicht wordt geboden in de operationele en financiële prestaties van Ahold. Deze financiële maatstaven dienen te worden beschouwd als een aanvulling op, maar geen vervanging van direct vergelijkbare maatstaven onder IFRS.

Pagina 4 / 5

www.ahold.com

Ahold kwartaalbericht
Derde kwartaal 2010

Financiële kalender
Aholds boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken, eindigend op de zondag die het dichtst bij 31 december ligt. Aholds boekjaar 2010 beslaat een periode van 52 weken en eindigt op 2 januari 2011. De kwartalen in 2010 zijn als volgt: Eerste kwartaal (16 weken) Tweede kwartaal (12 weken) Derde kwartaal (12 weken) Vierde kwartaal (12 weken) 4 januari tot en met 25 april 2010 26 april tot en met 18 juli 2010 19 juli tot en met 10 oktober 2010 11 oktober 2010 tot en met 2 januari 2011

Dit persbericht is gebaseerd op het tussentijdse bericht (interim report) van Ahold over het derde kwartaal en de eerste drie kwartalen van 2010, dat in het Engels beschikbaar is op www.ahold.com. Voor zover deze Nederlandse vertaling afwijkt van het Engelstalige bericht is de laatstgenoemde versie leidend.

Voor meer informatie
Ahold Persvoorlichting: 020 509 5343 Ahold Investor Relations: 020 509 5213

Waarschuwing
Dit tussentijdse bericht omvat toekomstgerichte uitspraken, die niet verwijzen naar historische feiten maar naar verwachtingen gebaseerd op de huidige gezichts- en uitgangspunten van het management en die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden waardoor daadwerkelijke resultaten, de uitvoering of gebeurtenissen wezenlijk kunnen verschillen van die tot uitdrukking gebracht in zulke uitspraken. Deze uitspraken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uitspraken over Aholds marktaandeel en volumes en Aholds eventuele aansprakelijkheden gerelateerd aan ICA-belastinggeschillen en BI-LO en Bruno's leases. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan risico's, onzekerheden en andere factoren waardoor de werkelijke resultaten aanmerkelijk kunnen verschillen van de toekomstige resultaten welke tot uitdrukking zijn gebracht in de toekomstgerichte uitspraken. Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren die voor Ahold niet beheersbaar en ook niet nauwkeurig voorspelbaar zijn, zoals het effect van algemene economische of politieke omstandigheden, wisselkoers- en renteschommelingen, de toename van of veranderingen in concurrentie, Aholds mogelijkheden om haar plannen en strategieën succesvol te implementeren en af te ronden, tegenvallende of andere dan verwachte voordelen van en middelen uit Aholds plannen en strategieën, veranderingen in Aholds liquiditeitsbehoeften, maatregelen van concurrenten en derden, alsmede andere factoren zoals besproken in documenten welke in Aholds naam in openbare registers zijn neergelegd en hetgeen Ahold verder openbaar maakt. Lezers wordt geadviseerd behoedzaam om te gaan met deze toekomstgerichte uitspraken, die uitsluitend geacht worden te zijn gedaan per de datum van dit tussentijdse bericht. Koninklijke Ahold N.V. - dat is Aholds statutaire naam - neemt, tenzij daartoe gehouden ingevolge effectenrecht, geen verplichting op zich om enige verandering in openbare informatie of een toekomstgerichte uitspraak vervat in dit tussentijdse bericht te publiceren naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden die zich voordoen na de datum van dit tussentijdse bericht.

Pagina 5 / 5

www.ahold.com


---- --