Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB10-073 18 november 2010 9.30 uur

Opnieuw kleine daling werkloosheid
·

Werkloosheid daalt voor de achtste maand op rij

* Aantal werklozen iets lager dan een jaar geleden
* Minder werkzoekenden met pedagogisch beroep

* WW-uitkeringen met 6 duizend gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in oktober 2010 uit op 410 duizend personen. Dat zijn er 2 duizend minder dan in september. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. Uit cijfers van UWV blijkt dat zowel het aantal werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen is gedaald.

Aantal werklozen iets verder gedaald
Net als in september is in oktober de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid met 2 duizend personen gedaald. In het half jaar voorafgaand aan september daalde de werkloosheid nog met gemiddeld 6 duizend per maand. Niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd, waren in oktober 394 duizend personen werkloos. Dit komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder waren er in oktober 2 duizend werklozen minder. Het aantal werkloze jongeren van 15 tot 24 jaar was 14 duizend lager ten opzichte van vorig jaar. Het aantal werkloze 45-plussers was daarentegen 14 duizend hoger.

Lichte afname werkzoekenden
Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) af met bijna 2 duizend tot 482 duizend. Het aantal werkzoekenden met een hoger pedagogisch (-3,1 procent) of hoger taalkundig (-2,8 procent) beroep nam relatief sterk af. Ook onder jongeren daalde het aantal werkzoekenden meer dan gemiddeld (-2,0 procent).

www.cbs.nl

WW-uitkeringen gedaald
Het aantal lopende WW-uitkeringen daalde in oktober met ruim 6 duizend naar 263 duizend. Er werden in oktober 32 duizend nieuwe WW-uitkeringen verstrekt en 38 duizend WW-uitkeringen beëindigd.

CBS Persbericht PB10-073

pagina 1 van 8

Werkloze beroepsbevolking en niet-werkende werkzoekenden x 1 000 800 700 600 500 400 300 200 `03 `04 `05 `06 `07 `08 `09 `10 Niet-werkende werkzoekenden W erkloze beroepsbevolking, seizoengecorrigeerd W erkloze beroepsbevolking

Bron: CBS, UWV

Technische toelichting
Dit is een gezamenlijk persbericht over de werkloze beroepsbevolking van het CBS en de niet-werkende werkzoekenden en de WW-uitkeringen van UWV. Vanaf juli publiceert het CBS maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking. Daarvoor werden driemaandsgemiddelden gepubliceerd. Het CBS heeft een methode ontwikkeld waarmee maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking kunnen worden geproduceerd. Hierdoor kunnen actuelere cijfers gepubliceerd worden. Het CBS publiceert nu maandelijks de werkloosheid van de voorafgaande maand. Voorheen werd de gemiddelde werkloosheid van de voorafgaande drie maanden gepubliceerd. In de CBS databank StatLine zijn de op deze methode gebaseerde maandcijfers over de werkloze beroepsbevolking beschikbaar vanaf januari 2003. Gegevens volgens het oude driemaandsgemiddelde zijn beschikbaar in het StatLine-archief. Deze driemaandsgemiddelden worden niet meer aangevuld. Op de CBS-website vindt u meer informatie over de nieuwe methodiek. Werkloosheid CBS De officiële werkloosheid in Nederland is het cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn alle personen van 15-64 jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. Om de kortetermijnontwikkeling van de werkloosheid in beeld te brengen wordt uitgegaan van de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers. Deze cijfers houden rekening met veranderingen in de werkloosheid die zich ieder jaar opnieuw voordoen. Zo is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat het aantal werklozen (vooral bij jongeren) in augustus aanzienlijk daalt. Om dergelijke seizoeninvloeden te neutraliseren worden de voor seizoeninvloeden geschoonde werkloosheidscijfers gepubliceerd.

CBS Persbericht PB10-073

pagina 2 van 8

De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten van dit onderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. Voor het beoordelen van de ontwikkeling van de werkloosheid is het daarom beter de uitkomsten over een wat langere periode te bekijken. Niet-werkende werkzoekenden van UWV Uit de administratie van UWV WERKbedrijf worden maandelijks cijfers afgeleid over het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww). Mensen die op zoek zijn naar werk kunnen zich inschrijven bij UWV WERKbedrijf. Mensen die een WW- of bijstandsuitkering ontvangen zijn verplicht zich in te schrijven bij UWV WERKbedrijf. Op www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie is de Nieuwsflits Arbeidsmarkt te downloaden, waarin naast uitgebreide informatie over het aantal niet-werkende werkzoekenden gedetailleerde gegevens zijn opgenomen m.b.t. het aantal ingediende vacatures, ontslagaanvragen- en vergunningen en WW-uitkeringen. Belangrijkste verschillen tussen werkloze beroepsbevolking (CBS) en nietwerkende werkzoekenden (UWV) Beide groepen vallen slechts ten dele samen. Een belangrijk deel van de nietwerkende werkzoekenden wordt niet tot de werkloze beroepsbevolking gerekend omdat zij niet actief naar werk zoeken of niet op korte termijn beschikbaar zijn. Het gaat hierbij o.a. om personen die een opleiding/training volgen om ze (beter) geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Andersom staan veel werklozen (vooral jongeren en herintreders) niet ingeschreven bij UWV omdat ze geen recht hebben op een uitkering. Meer informatie over beide begrippen staat in een gezamenlijk artikel van het CBS en UWV WERKbedrijf dat u kunt vinden op de website van het CBS (www.cbs.nl) of UWV WERKbedrijf (www.werk.nl). WW-uitkeringen UWV geeft op basis van de Werkloosheidswet (WW) een uitkering aan werknemers die buiten hun schuld hun baan zijn kwijtgeraakt. Het aantal WWuitkeringen heeft betrekking op ontslagwerkloosheid en deeltijd-WW uikeringen. Het aantal WW-uitkeringen is exclusief werkloosheid als gevolg van betalingsonmacht bij faillissementen, werktijdverkorting en "onwerkbaar" weer. De belangrijkste redenen om een WW-uitkering te beëindigen zijn werkhervatting en het bereiken van de maximale uitkeringsduur. Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2009 zijn januari, april, juli, oktober en december 5-weekse verslagperioden. In 2010 zijn dat maart, juni, september en december. Effecten deeltijd-WW Sinds 2 april 2009 kunnen werkgevers voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen. Personen die vallen onder de deeltijd-WW behoren in het algemeen niet tot de werkloze beroepsbevolking en ook niet tot de nietwerkende werkzoekenden (nww). Wel tellen de deeltijd-WW uitkeringen mee bij het aantal WW-uitkeringen zoals gepubliceerd in dit persbericht.

CBS Persbericht PB10-073

pagina 3 van 8

Tabel 1. Werkloze beroepsbevolking Niet-seizoengecorrigeerd % van de beroepsbevolking totaal Seizoengecorrigeerd jaartotaal mutatie1 x 1 000 x 1 000

% x 1 000 2010 oktober september augustus juli juni mei april maart februari januari 2009 december november oktober september Jaargemiddelden 2009 2008 2007 2006 4,8 3,8 4,5 5,5 377 300 344 410

5,0 5,1 4,9 5,7 5,6 5,5 5,6 6,0 6,1 5,9

394 396 386 449 441 432 437 468 478 456


-2 7 17 37 56 69 77 114 124 132

410 412 414 426 430 435 436 446 452 448

5,2 5,4 5,1 5,0

404 417 395 389

125 130 118 111

435 423 409 404

77 -43 -66 -72

Bron: CBS
De jaarmutaties worden berekend op onafgeronde cijfers. In deze tabel worden afgeronde cijfers weergegeven. 1

CBS Persbericht PB10-073

pagina 4 van 8

Tabel 2. Werkloze beroepsbevolking naar geslacht en leeftijd. Niet-seizoengecorrigeerd. 15-24 jaar x 1 000 Mannen 2010 oktober 2009 oktober Vrouwen 2010 oktober 2009 oktober Totaal 2010 oktober 2009 oktober 43 54 39 43 83 97 84 84 85 87 169 170 70 68 73 61 142 128 196 206 197 190 394 395

25-44 jaar

45-64 jaar

totaal

% van de beroepsbevolking Mannen 2010 oktober 2009 oktober Vrouwen 2010 oktober 2009 oktober Totaal 2010 oktober 2009 oktober 9,9 11,8 10,0 10,5 9,9 11,2 4,1 4,0 4,8 4,9 4,4 4,4 3,8 3,8 5,5 4,8 4,5 4,2 4,5 4,7 5,6 5,5 5,0 5,1

Bron: CBS

CBS Persbericht PB10-073

pagina 5 van 8

Tabel 3. Niet-werkende werkzoekenden (nww) naar geslacht, leeftijd en regio Okt. Sept. MaandOkt. Jaar1 mutatie 2010 2010 2009 mutatie x 1 000 NWW totaal 481,9 x 1 000 483,9 % -0,4 x 1 000 493,4 % -2,3

Geslacht Mannen Vrouwen 245,8 236,0 246,9 237,0 -0,4 -0,4 252,1 241,3 -2,5 -2,2

Leeftijd
Provincie Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg buitenland/onbekend 21,6 20,6 15,4 34,6 13,1 53,7 25,4 78,4 109,5 7,5 65,6 36,0 0,6 21,5 20,6 16,1 35,1 13,1 53,7 25,7 78,6 109,2 7,5 65,9 36,3 0,6 0,2 0,2 -4,9 -1,5 0,3 0,0 -1,0 -0,2 0,3 0,3 -0,5 -0,8 22,1 20,2 16,4 35,7 13,0 54,7 27,2 83,4 103,9 8,1 67,5 40,2 0,8 -2,2 2,1 -6,5 -3,1 0,7 -2,0 -6,6 -6,0 5,4 -7,5 -2,9 -10,6

Grote gemeenten Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Bron: UWV In verband met een registratiewijziging zijn nww-cijfers over 2010 gecorrigeerd. Daarom wijken de cijfers over 2010 licht af van eerder gepubliceerde cijfers. 1

36,9 34,8 18,9 7,7

37,3 34,5 18,8 7,8


-1,1 0,8 0,4 -1,6

42,9 33,3 17,7 9,5


-13,9 4,5 6,8 -19,5

CBS Persbericht PB10-073

pagina 6 van 8

Tabel 4. Niet-werkende werkzoekenden (nww) naar beroepsniveau1 Okt. 2010 x 1 000 NWW totaal 481,9

Sept. Maand2010 mutatie
x 1 000 483,9 % -0,4

Okt. Jaar2009 mutatie
x 1 000 493,4 % -2,3

Elementaire beroepen

118,9

118,9

0,0

125,6


-5,3

Lagere beroepen w.o. Administratief Technisch Transport Verzorgend

156,4

156,6


-0,1

159,8


-2,1

47,9 31,9 33,0 32,5

48,3 32,3 32,7 32,4


-0,8 -1,2 0,8 0,4

48,7 32,1 34,7 32,9


-1,8 -0,4 -5,1 -1,0

Middelbare beroepen w.o. Administratief Technisch Verzorgend

123,2

122,8

0,3

120,9

1,8

56,2 29,0 17,9

56,0 29,4 17,7

0,4 -1,4 1,3

54,3 29,8 17,6

3,5 -2,8 1,7

Hogere beroepen w.o. Administratief Gedrag en maatschappij Pedagogisch Taalkundig, cultureel

60,5

60,8


-0,5

58,6

3,3

25,3 9,5 7,5 5,9

25,3 9,4 7,7 6,1

0,0 0,8 -3,1 -2,8

25,1 8,5 7,1 6,1

0,8 11,3 5,1 -3,5

Wetenschappelijke beroepen

13,9

13,9

0,0

13,5

2,7

Onbekend

9,0

10,8

14,9

Bron: UWV

Onder beroep wordt verstaan het bemiddelingsberoep van een werkzoekende. Dit wordt bij de intake door UWV WERKbedrijf vastgesteld in overleg met de werkzoekende. Per beroep wordt middels de beroepenen opleidingentabel bepaald welk beroepsniveau daar bij hoort.

1

CBS Persbericht PB10-073

pagina 7 van 8

Tabel 5. WW-uitkeringen Okt.1 2010
x 1 000 Nieuw Lopend Beëindigd vanwege max. duur vanwege werkhervatting overige redenen. 31,5 263,2 37,8 11,5 20,0 6,3

Sept. 1 Maand2010 mutatie
x 1 000 36,2 269,5 47,6 13,3 27,1 7,3 % -13,0 -2,3 -20,6 -13,4 -26,2 -12,6

JaarOkt. 2009 mutatie
x 1 000 49,4 288,8 38,4 12,0 20,5 5,9 % -36,2 -8,8 -1,7 -3,9 -2,8 6,6

Bron: UWV
Bij de WW wordt onderscheid gemaakt tussen 4-weekse en 5-weekse verslagperioden. In 2010 zijn maart, juni, september en december 5-weekse verslagperioden. In 2009 waren dat januari, april, juli, oktober en december. 1

CBS Persbericht PB10-073

pagina 8 van 8


---- --