Gemeente Enschede

Gemeente wil met bewoners komen tot probleemanalyse

Op dinsdag 23 november wordt met het inzetten van verkeersregelaars een proef gestart voor de verbetering van de verkeersafwikkeling op de rotonde Oostweg. Met deze proef wordt een eerste stap gezet richting het zoeken van een mogelijke oplossing voor de verkeersafwikkeling op dit punt, waaraan door het College van B&W een hoge prioriteit is toegekend. De proef wordt gehouden op 23, 25 en 30 november en 2 december tussen 07.30 en 08.30 uur. Via bebording op de Keppelerdijk en Oostweg worden fietsers en automobilisten geattendeerd op de aanwezigheid van verkeersregelaars.

's Ochtends is er sprake van veel autoverkeer over de Oostweg dat gedurende de spits hinder ondervindt van de grote fietsstroom van Glanerbrug / De Eschmarke richting Enschede (Keppelerdijk). Omdat de fietsers op de rotonde voorrang hebben ontstaat regelmatig een wachtrij van auto's tot op het kruispunt van de Oostweg met de Gronausestraat. Hierdoor wordt ook de afwikkeling van andere verkeersstromen op dit kruispunt gehinderd. Bewoners van Glanerbrug en de wijk De Eschmarke hebben aandacht gevraagd voor dit probleem. Deze signalen zijn opgepakt door de gemeente in een project om samen met de bewoners en ondernemers in het gebied te komen tot een probleemanalyse en verkenning van mogelijke oplossingen.

Opzet proef
Door verkeersregelaars worden de fietsers die de noordelijke tak van de rotonde willen kruisen voor een korte tijd tegengehouden, zodat het autoverkeer via deze tak ongehinderd de rotonde kan oprijden. Op het moment dat de fietsers weer mogen rijden, stopt de verkeersregelaar het autoverkeer. Voor regeling van het verkeer wordt gebruik gemaakt van drie verkeersregelaars. Om een representatief beeld te krijgen wordt de proef op de volgende vier dagen uitgevoerd: dinsdag 23 en 30 november en donderdag 25 november en 2 december.

Naast de inzet van verkeersregelaars worden op deze dagen ook nog andere specifieke metingen verricht:
" Wachtrijlengte autoverkeer op de Oostweg, tussen rotonde en Gronausestraat en op de zuidelijke tak (richting N35) " Reistijden op de Gronausestraat (reistijdmetingen middels videocamera's)
" Aantal passerende fietsers over de zuidelijke oversteek bij de rotonde
" Intensiteit van autoverkeer op de rotonde

Deze metingen worden in de komende periode ook op vier andere dagen uitgevoerd. Hierdoor krijgt men een volledig beeld van de knelpunten.

De uitkomsten van deze proef dienen als input voor de probleemanalyse die gezamenlijk met bewoners en ondernemers in het gebied wordt opgesteld. De eerste bijeenkomst hiervoor vindt in januari 2011 plaats. In het voorjaar van 2011 gaan deze bewoners en ondernemers samen met de gemeente in werkgroepen de probleemanalyse verder uitwerken en worden mogelijke oplossingsrichtingen verkend.