Gemeente Oldebroek


Besluiten & Plannen uit het gemeentenieuws van dinsdag 23 november 2010

INGEKOMEN AANVRAGEN VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen voor het:
-aanleggen van een uitrit, Zuiderzeestraatweg 227 in Oldebroek (269201002657 - 9 november 2010);
-slopen van een deel van het pand, Zuiderzeestraatweg 303 in Oldebroek (269201002656 - 11 november 2010);
-plaatsen van een carport, Stationsweg 136 in Wezep (269201002662 - 12 november 2010);
-slopen van een woning en het oprichten van een twee-onder-één-kapwoning, Zuiderzeestraatweg 356/356 A in Oldebroek (269201002663 - 13 november 2010);
-oprichten van een bedrijfsgebouw, Duurzaamheidstraat/Rendementstaat in Hattemerbroek (269201002668 - 16 november 2010);
-kappen van 3 bomen, Stationsweg 81 in Wezep (269201002670 - 16 november 2010).

Het dossiernummer en de datum van binnenkomst staan tussen haakjes achter de aanvraag vermeld. Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvragen. Be­langhebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvragen. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNINGEN
(besluiten waartegen bezwaar mogelijk is)


*van college B en W

VERGUNNINGEN/TOEKENNINGEN WONINGWET

BOUWVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
-oprichten van een garage en overkapping, Zuiderzeestraatweg 42 in Oldebroek (269201002436 - 12 november 2010);
-vergroten van een bedrijfsruimte, Elzenweg 20 in Oldebroek (269201002566 - 17 november 2010).

KENNISGEVING BESCHIKKING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT - REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE

OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen, hebben verleend voor het:
-aanbouwen aan de achterzijde van de woning, Keizersweg 13 in Wezep (269201002579 - 11 november 2010);
-slopen van enkele agrarische opstallen, Bovenheigraag 85BG in 't Loo Oldebroek (269201002615 - 12 november 2010);
-slopen van een ligboxenstal en mestbassin, IJsselvliedtlaan 6 in Wezep (269201002596 - 12 november 2010);
-slopen van een deel van het pand, Zuiderzeestraatweg 303 in Oldebroek (269201002656 - 16 november 2010);
-slopen van drie nertsensheds, Koemkolkweg 8 in Oosterwolde (269201002595 - 17 november 2010).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. In afwachting van een beslissing op het bezwaarschrift kan schorsing van het besluit of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd.

BOUWVERGUNNING MET ONTHEFFING
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor het:
-uitbreiden van de woningen, Dahliastraat 18 t/m 26 in Oldebroek (door ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wro) (269201002385 - 17 november 2010).

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van toezending van dit besluit hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE te Zutphen. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd.

ONTHEFFING DRANK- EN HORECAWET
Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend voor het:
-verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken (artikel 35 Drank- en Horecawet) voor dorpshuis Wezep, Zuiderzeestraatweg 500 te Wezep, voor de Kerstmarkt op 11 december 2010 (71397, 23 november 2010).

Het dossiernummer en de datum van verzending staan tussen haakjes achter de aanvraag/melding vermeld. Voor meer informatie kunt u, op werkdagen tijdens openingsuren, contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

VERGUNNING
De volgende vergunning is verleend aan:

-Huynh van Khoe uit Zwolle voor het innemen van standplaats in Wezep op woensdag 22 en woensdag 29 december 2010, in plaats van op zaterdag 25 december 2010 en zaterdag 1 januari 2011.


*van de burgemeester

VERGUNNING
De volgende vergunning is verleend aan:

-mevrouw G. Holstege - Bekenkamp voor het houden van een Kerstmarkt op vrijdag 17 december 2010 van 14.00 tot 20.30 uur aan de Morelissenstraat te ´t Loo Oldebroek.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken, nadat het besluit aan de aanvrager is toegezonden of anderszins bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het indienen van een bezwaar schorst de werking niet. Een voorlopige voorziening kan gevraagd worden bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE, Zutphen. Hiervoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Voor meer inlichtingen hierover: telefoon (0525) 638 200 begin_of_the_skype_highlighting (0525) 638 200 end_of_the_skype_highlighting.

ONTHEFFING BESTEMMINGSPLAN
OP GROND VAN DE WET OP DE RUIMTELIJKE ORDENING
Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.24 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Awb bekend dat zij voornemens zijn om op basis van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening gegeven mogelijkheid ontheffing te verlenen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en om de bouwvergunning te verlenen:
-Buitengebied 2007; gedeeltelijk veranderen van een schuur op het perceel Groote Woldweg 67 in Oosterwolde, bouwplan 0269201002082. Het ontwerpbesluit en de ontwerpbouwvergunning, met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 november 2010 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek, bij het loket op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zienswijzen omtrent het voornemen om ontheffing te verlenen en het bouwplan naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. Gedurende deze termijn kan een ieder ook mondeling hun zienswijze naar voren brengen. Daarvoor kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer J.W. van Hoorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (0525) 638333 begin_of_the_skype_highlighting (0525) 638333 end_of_the_skype_highlighting.

KENNISGEVING ONTWERPBESCHIKKING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT - UITGEBREIDE PROCEDURE Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Voor: Oprichten van een garage/berging (plaats is gewijzigd). Locatie: Oostendorperstraatweg 73 in Oosterwolde Gld. Nr.: 0269201002607
en
Voor: Een ambtshalve wijziging van de milieuvergunning van 3 februari 2009. Locatie: Ruitersveldweg 35a in Wezep
Nr.: 0269201002672
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 24 november 2010 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Oldebroek, bij het loket op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen door een ieder schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de gemeente Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG Oldebroek. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Daarvoor kan tijdens kantooruren een afspraak worden gemaakt met de heer J.W. van Hoorn van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (0525) 638333 begin_of_the_skype_highlighting (0525) 638333 end_of_the_skype_highlighting. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

VASTGESTELDE NOTA
'TOELICHTTING OP BELEID SCHUILGELEGENHEDEN'
Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering van 9 november 2010 de nota 'Toelichting op beleid schuilgelegenheden' vastgesteld. In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2007' is beleid opgenomen over het plaatsen van schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren. Door middel van een ontheffing van het bestemmingsplan is het mogelijk om een schuilgelegenheid toe te staan. Aan de ontheffing zijn voorwaarden gekoppeld. In de vastgestelde nota is aangegeven hoe één voorwaarde geïnterpreteerd dient te worden. Het betreft de voorwaarde dat de noodzaak van de schuilgelegenheid en de noodzakelijke oppervlakte van de schuilgelegenheid moet worden aangetoond. De nota is in werking getreden op 10 november 2010 en ligt vanaf woensdag 24 november 2010 gedurende twaalf weken (tot en met 8 februari 2011) voor een ieder ter inzage:
1.in het gemeentehuis van Oldebroek tijdens werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur;
2.in het dorpskantoor in Wezep tijdens werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur. De nota kan ook worden geraadpleegd via de website van de gemeente Oldebroek onder het kopje 'Bestuur en organisatie', respectievelijk onder de subkopjes: 'Gem. regelgeving', 'Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer', 'Notitie schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren' (bijlage).

VASTGESTELD COLLEGEBESLUIT
'WET BAG'
Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de vergadering van 12 oktober 2010 het "Collegebesluit Wet BAG" vastgesteld. Dit betreft de mandaatregeling voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wet basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (Wet BAG). Het besluit is in werking getreden op 12 oktober 2010 en ligt vanaf woensdag 24 november 2010 gedurende twaalf weken (tot en met 8 februari 2011) voor een ieder ter inzage:
3.in het gemeentehuis van Oldebroek tijdens werkdagen tussen 9.00 tot 12.00 uur en iedere woensdag van 17.00 tot 20.00 uur;
4.in het dorpskantoor in Wezep tijdens werkdagen van 13.00 tot 16.00 uur en iedere dinsdag van 17.00 tot 20.00 uur. Het besluit kan ook worden geraadpleegd via de website van de gemeente Oldebroek onder het kopje 'Bestuur en organisatie', respectievelijk onder de subkopjes: 'Gem. regelgeving', 'Bestuur en recht', 'Collegebesluit Wet BAG' (bijlage).

BELASTINGVERORDENINGEN 2011
Op 9 en 10 november 2010 heeft de gemeenteraad voor het jaar 2011 de verordeningen rioolheffing, hondenbelasting, marktgeld, toeristenbelasting, precariobelasting, rechten gemeentelijke begraafplaatsen en de legesverordening vastgesteld. De verordening rechten gemeentelijke begraafplaatsen en de legesverordening treden in werking op de eerste dag van de bekendmaking. De overige verordeningen treden in werking op de achtste dag van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffingen is 1 januari 2011. De verordeningen onroerende-zaakbelastingen en afvalstoffenheffing komen in de raadsvergadering van 14 december 2010 aan de orde. In onderstaand overzicht staan de door de gemeenteraad vastgestelde tarieven voor 2011. Ook zijn de tarieven van 2010 vermeld. BELASTINGSOORT
2010
2011
Rioolheffing:
per woning
155,64
165,36
Hondenbelasting:
per hond
66,84
68,04
Grafrecht (voor het recht op een particuliere grafruimte of urnennis): periode van 20 jaar
546,70
556,27
onbepaalde tijd
637,42
648,57
verlengen periode van 20 jaar met 10 jaar
63,74
64,86
Begraafrecht (voor het begraven):
kind beneden één jaar
172,56
175,58
kind van één tot twaalf jaar
345,12
351,16
persoon van twaalf jaar of ouder
690,25
702,32
Onderhoudsrecht begraafplaatsen:
jaarbedrag particuliere grafruimte of urnennis voor 20 jaar 48,24
49,08
jaarbedrag algemene grafruimte voor 10 jaar
48,24
49,08
afkoopbedrag particuliere grafruimte of urnennis voor 20 jaar 868,33
883,44
afkoopbedrag algemene grafruimte
434,16
441,72
afkoopbedrag particuliere grafruimte of urnennis voor onbepaalde tijd 2.170,81
2.208,60
verlenging particuliere grafruimte of urnennis voor 20 jaar met 10 jaar 482,40
490,80
Vergunningen begraafplaatsen:
grafbedekking
58,30
59,32
stichten grafkelder
583,00
593,20
opgraven
36,05
36,68
Precariobelasting:
per staanplaats, per dagdeel:
in de kernen Wezep en Oldebroek
15,72
16,00
in de overige kernen
7,80
7,94
Toeristenbelasting:
per overnachting
0,78
0,79
Marktgeld:
per strekkende meter:
vaste standplaats op de weekmarkt, per kwartaal
16,42
16,42
standplaats op de jaarmarkt
8,70
8,85
In het overzicht ontbreken de legestarieven en de rioolheffing voor niet-woningen, omdat hiervoor meerdere tarieven gelden. Voor de berekening van de legestarieven is uitgegaan van de voor 2011 berekende uurlonen en een prijsindexverhoging van 1,75% voor materialen e.d. De rioolheffing voor niet-woningen is met een gelijk percentage verhoogd als die voor de woningen.

Voor aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing en hondenbelasting zijn de betaaltermijnen gewijzigd. Die aanslagen moeten vanaf 2011 in twee termijnen worden betaald als geen machtiging voor betaling via automatische incasso is afgegeven. De eerste termijn vervalt dan één maand na de dagtekening en de tweede termijn twee maanden later. Betaling via automatische incasso blijft mogelijk in 10 gelijke maandelijkse termijnen. Tot en met het belastingjaar 2010 kan voor één gehouden hond kwijtschelding worden verleend. Met ingang van 2011 wordt voor de hondenbelasting geen kwijtschelding meer verleend. De vastgestelde verordeningen zijn voor een periode van 12 weken (van 23 november 2010 tot en met 15 februari 2011) op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur voor iedereen kosteloos in te zien. Dat kan bij de informatiebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek en bij het dorpskantoor, Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Op verzoek en tegen betaling kunt u er een kopie van krijgen. Daarnaast staan de verordeningen, ook na de termijn van 12 weken, op de website van de gemeente: www.oldebroek.nl, bij 'bestuur en organisatie', 'gem. regelgeving' onder 'financiën en economie'.