Gemeente Oldebroek


Overige informatie uit het gemeentenieuws van dinsdag 23 november 2010

BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING

Op grond van art. 23, lid 5, van de Gemeentewet dienen de besluitenlijsten van de raadsvergaderingen te worden gepubliceerd. Op de website van de gemeente Oldebroek, onderdeel 'Bestuur en Organisatie', 'Bestuur', 'Gemeenteraad', 'Besluitenlijst' is momenteel de lijst van de vergadering van 9 en 10 november 2010 opgenomen.

BIJZONDERE RAADSVERGADERING
Vrijdag 26 november 2010 is er een bijzondere openbare vergadering van de gemeenteraad van Oldebroek. In deze vergadering wordt er officieel afscheid genomen van mr. W.L. Zielhuis als burgemeester van Oldebroek. De vergadering begint om 14.00 uur. AGENDA

1.Opening.

2.Ingekomen stukken.

3.Toespraken.

4.Afscheidsrede burgemeester mr. W.L. Zielhuis.
5.Sluiting.

Uitzending raadsvergadering
Deze raadsvergadering is rechtstreeks te volgen via internet. Op de dag van de raadsvergadering vindt u rechtsonder op de startpagina van www.oldebroek.nl een knop 'beluisteren raadsvergadering'. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de geluidsuitzending. Om 14.00 uur begint de vergadering en start de uitzending automatisch.

COMMISSIEVERGADERING
Samenleving
Dinsdag 30 november 2010 vergadert de commissie Samenleving om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek. AGENDA

01.
Opening / agendavaststelling.

02.Integraal huisvestingsplan onderwijs 2011-2015.
03.Mededelingen college.

04.
Vorige vergadering:

-verslagen vergaderingen 14 september 2010 en 12 oktober 2010;
-actiepunten.

05.
Afronding:

-t.a.v. de raadsvoorstellen op de agenda: bepalen A of B status voor de raadsvergadering;
-sluiting.
ter kennisneming:

01.
Open Monumentendag 2010.

02.
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2010.
03.
Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek.

Ruimte & Grond
Woensdag 1 december 2010 vergadert de commissie Ruimte & Grond om 19.30 uur in het gemeentehuis in Oldebroek. De agendapunten 3, 4 en 5 zijn met de leden van de commissie Middelen. AGENDA

01.
Opening / agendavaststelling.

02.
Leges procedurekosten bestemmings­plan / verzoek van de heer Schoonhoven (Zwarteweg 41, Oosterwolde).
03.
Afvalstoffenheffing.

04.
Herziening nota Grondbeleid.

05.
Verordening onroerende-zaakbelasting 2011.

06.
Mededelingen college.

07.
Vorige vergadering:

-verslagen vergaderingen van 13 oktober 2010 en 4 november 2010;
-actiepunten.

08.
Memo griffier inzake bijeenkomst over volkshuisvesting.
09.
Afronding:

-t.a.v. de raadsvoorstellen op de agenda: bepalen A of B status voor de raadsvergadering;
-sluiting.
ter kennisneming:

01.Ruimtelijk beleid kapsalons.

02.Voorlopige grondprijzen 2011.

SPREEKRECHT
In iedere openbare commissievergadering bestaat voor direct belanghebbenden de gelegenheid kort het woord te voeren over onderwerpen die op de agenda staan. Aanmelden is mogelijk via de raadsgriffier.