Ministerie van Defensie

Kamerbrief toelichting op de nota van wijziging 2011

18 november 2010

Ondertekenaar: minister van Defensie

In de nota van wijziging op de begroting voor 2011 (Kamernummer 32.500-X, nr. 11) is bepaald hoe Defensie in overeenstemming met het regeerakkoord EUR 200 miljoen bezuinigt in 2011. Op 11 november heeft de Kamer mij verzocht om een nadere onderbouwing daarvan (Kamerstuk 2010D44495). In deze brief voldoe ik aan dat verzoek en vestig ik tevens aandacht op knelpunten in de exploitatie van Defensie. Ik heb dat onlangs ook gedaan in de antwoorden op de schriftelijke vragen over de defensiebegroting 2011 die de Kamer 3 november jl. (Kamerstuk 32.500-X, nr. 13) zijn aangeboden. Defensie kampt met een onbalans tussen het beschikbare budget en haar ambitie- en activiteitenniveau en daar komen de ombuigingen in het regeerakkoord nog bovenop. Er zijn daarom fundamentele afwegingen aan de orde.

DE MINISTER VAN DEFENSIE Drs. J.S.J. Hillen

Verwijzingen

* Kamerbrief nadere toelichting nota van wijzgingen * Kamerstuk | 18 november 2010 | pdf, 5 pagina's, 44 KB

Zie het origineel