CDA


Nieuws
Begroting 2011 in Provinciale Staten
woensdag 10 november 2010

Bij de Provinciale Statenvergadering van 10 november stond de beleidsbegroting 2011 op de agenda. In de begroting voor 2011 en de daarop volgende jaren zijn de bezuinigingen verwerkt waarover PS voor het zomerreces een besluit neemt.Â

Enkele onderwerpen uit de begroting 2011:

Voortgang recessiemaatregelen
De uitvoering van de recessiemaatregelen verloopt goed. Er zijn veel projecten uitgevoerd en veel projecten zijn volop in uitvoering. Er zijn een klein aantal projecten waarbij de harde deadline van 31 december 2010 niet gehaald wordt. Voor deze projecten wordt verlenging van de deadline gevraagd. Het CDA stemt hiermee in. Het gaat om een beperkt aantal projecten en soms ook slechts om uitstel van een paar maanden. Gezien de huidige economische situatie is het nog steeds van belang om te investeren in de Gelderse economie.

Onderbesteding
Voor de CDA Statenfractie is de onderbesteding nog steeds een punt van zorg. Tijdens de behandeling van de beleidsrekening hebben wij dit ook als aandachtspunt benoemd. En gezien de onderbesteding van 2010 (⬠119 miljoen) is dit een punt wat nog steeds aandacht behoeft.

Motorrijtuigenbelasting
Het CDA steunt het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) om de opcenten motorrijtuigenbelasting in 2011 niet te verhogen. Het CDA vind het belangrijk om in tijden van economische crisis en noodzakelijke bezuinigingen, de lasten van de motorrijtuigenbelasting niet te verhogen.

Viering van 5 mei 2011
Het CDA vind de viering van de bevrijding op 5 mei erg belangrijk en is enthousiast dat de nationale viering komend jaar in Gelderland zal plaatsvinden. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de Provincie Gelderland verzocht de Nationale Viering van de bevrijding op zich te nemen. Ieder jaar organiseert het comité in en met een provincie een cultureel programma rond de nationale viering van de bevrijding, en nu is Gelderland dus aan de beurt. Het CDA steunt van harte het voorstel van GS om in de begroting 2011 ⬠550.000 op te nemen voor de nationale viering van 5 mei in Gelderland.

Risicoâs
Er zijn nog een aantal financiële risicoâs. Zo is er nog onzekerheid over mutaties in het provinciefonds. Daarnaast is het vermogensbeheer ook een risico-item.
We vinden het belangrijk dat er belegd wordt tegen zo laag mogelijke risicoâs, ook wanneer dit betekent dat er genoegen moet worden genomen met een lager rendement. Het minimaliseren en spreiden van risicoâs is belangrijk.

Financiële ruimte in de begroting en het Meerjarig Investeringsfonds Gelderland (MIG)
In het MIG is een post âruimte voor investeringen / buffer voor tegenvallersââ opgenomen. Gezien de risicoâs waarvan ik er net een aantal heb benoemd, vindt het CDA het verstandig om deze post voor 2011 en 2012 te reserveren als buffer voor tegenvallers. Wat betreft het financiële perspectief van ⬠20 miljoen in de begroting 2011, wil het CDA een deel van de financiële ruimte voor 2011 benutten om extra geld in te zetten voor leefbaarheid, bereikbaarheid en glastuinbouw.

Hiervoor zijn de volgende amendementen op de begroting 2011 ingediend:

CDA amendementen
Randweg Doetinchem (⬠12 miljoen)
De gemeente Doetinchem is van plan de oostelijke randweg aan te leggen. Deze randweg is van groot belang voor het afwikkelen van het verkeer van en naar Doetinchem als regionaal centrum in de Achterhoek. Ook wordt door deze weg de bereikbaarheid van openbaar vervoervoorzieningen verbeterd. Regionaal verkeer hoeft dan niet meer gebruik te maken van het wegennet in Doetinchem, wat een verbetering betekent van het provinciaal wegennet in de Achterhoek; de regio Achterhoek steunt dan ook het belang van deze weg. Door deze zekerheidstelling kan de gemeenteraad van Doetinchem het bestemmingsplan van deze weg binnenkort vaststellen.

Glastuinbouw (⬠3 miljoen)
In 2010 is de subsidieregeling voor de verplaatsingskosten aangepast en nu ook open gesteld voor grotere bedrijven. De openstelling van de bijgestelde regeling is uitgesteld omdat er onvoldoende resterend subsidiebudget was. Door de bijdrage te verhogen kan een flinke stap worden gemaakt in de doelen van de verplaatsingsregeling op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, landschap, energiegebruik en economie. In de begroting was oorspronkelijk ⬠3 miljoen opgenomen. Het CDA heeft een amendement ingediend om dit bedrag te verdubbelen tot ⬠6 miljoen.

Kulturhusen (⬠1,8 miljoen)
CDA vindt leefbaarheid in dorpen en kleine kernen erg belangrijk. Kulturhusen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Kulturhusen zijn een ontmoetingsplek voor jong en oud, verenigingen kunnen hier een plek vinden. Het CDA vindt het belangrijk dat voor de plannen die nog in ontwikkeling zijn voldoende geld is. Het CDA wil daarom 1,8 mln extra middelen reserveren om 6 extra kulturhusen te kunnen realiseren.

Vereniging Kleine Kernen en Federatie van Dorpshuizen Gelderland (⬠0,3 miljoen)
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 10 november heeft het CDA het initiatief genomen om de subsidie voor de Vereniging van Kleine Kernen (VKK) en de Federatie Dorpshuizen Gelderland (FDG) zeker te stellen. Gedeputeerde Staten hadden eerder een subsidieverzoek van de VKK en FDG afgewezen. VKK en FGD ondersteunen dorps- en wijkraden en besturen van dorpshuizen bij het maken van dorpsvisies, stichten, exploiteren en renoveren van dorpshuizen en nog vele andere aspecten die te linken zijn aan het leefbaar maken en houden van de leefgemeenschap. Door het CDA amendement kunnen de VKK en FDG in zowel 2011 als 2012 haar werkzaamheden blijven voortzetten.

Amendementen van andere partijen die het CDA mede heeft ingediend

Fietspaden
Het CDA vindt een goed en veilig fietspadennetwerk belangrijk. Als je inzet op gezondheid, recreatie en ook het terugdringen van autogebruik en fileleed is vervoer per fiets een middel hierin. Het CDA heeft daarom het amendement van de PvdA om extra middelen in te zetten voor veilige fietspaden voor school en woon-werkverkeer mede ingediend.

Platform onderwijs/arbeidsmarkt (POA)
De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in economische stimuleringsmaatregelen. Het CDA is groot voorstander van de platforms onderwijs/arbeidsmarkt. Voor de continuering heeft het CDA het amendement hierover van de PvdA mede gediend

Verdubbeling spoor in de Achterhoek
Het CDA vindt het belangrijk dat er een onderzoek komt naar verbetering van de spoorlijn Arnhem â Winterswijk. Er zijn grote problemen die aangepakt moeten worden. Naast capaciteitsverbetering moet er ook aandacht zijn voor het vandalisme op het spoor. De motie van de SP heeft het CDA daarom mede ingediend. De motie roept Gedeputeerd Staten op om onderzoek te doen naar mogelijkheden naar gedeeltelijke verdubbeling van het spoor; Capaciteitsvergroting door het inzetten van meer materieel, betere signalering etc.; de aanpak van vandalisme en andere verstoringen.

Petra van den Born
CDA Statenlid, woordvoerder financiën
p.vanden.born@ps.gelderland.nl