Gemeente Berkelland

`Samen Anders'

Aan de slag met `Samen Anders'

B&W maken actielijst om toe te werken naar andere overheid

samen aan de slag 2

Het coalitieakkoord `Samen Anders' gaat niet alleen over bezuinigingen. Integendeel: het gaat vooral over een andere verhouding tussen inwoners en overheid. Over vertrouwen hebben in elkaar. En over een overheid die zich gedraagt als partner in plaats van een overheid die het altijd beter weet. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu een actielijst opgesteld die tot die `andere overheid moet leiden.

Bemoeial

Want hoe komt die andere verhouding tussen inwoners en overheid tot stand? Voordat we daar antwoord op kunnen geven, moeten we eerst kijken naar hoe het nu gaat tussen de gemeente Berkelland en alle 45.000 inwoners. In de afgelopen jaren hebben we veel gedaan en geleerd op het gebied van burgerparticipatie. Of het nu ging om afvalverwerking of de ontwikkeling van de Leusinkbrink. Of het ging om de inrichting van wijk De Esch of de uitgangspunten van het Wmo-beleid. Inwoners en instellingen werden betrokken en hun inbreng werd vertaald in beleid of een uitvoeringsplan. Toch zie je dat met al die vormen van interactief besturen en inspraak de kloof tussen gemeente en inwoners niet kleiner wordt. Hoe komt dat?

Noaberschap

Wij denken dat de gemeente (de overheid) zich teveel met zaken bemoeit die niet van de gemeente zijn. Een mooi voorbeeld daarvan staat in het coalitieakkoord `Samen Anders'. Daar spreken we over `modern noaberschap'. De reactie van enkele inwoners is dat we als gemeente moeten afblijven van zo'n begrip als `noaberschap'. Letterlijk werd gezegd: "Dat is van ons!" En zo zie je hoe wij als gemeente- met de beste bedoelingen - geneigd zijn om te veel vanuit ons eigen gezichtspunt te praten.

Hoe gaan we het anders doen?

De actielijst voor Samen Anders' ziet er zo uit:


1. Gesprekken

Leden van het college van burgemeester en wethouders voeren gesprekken met:

* Woningbouwcorporaties

* Besturen van basisscholen

* Muziekschool en muziekverenigingen
* Huisartsen

* Vrijwilligersorganisaties

* Organisaties op gebied van zorg en welzijn
* Dorpsorganisaties kleine kernen (eerst met elkaar, mogelijk daarna per kern)

* Kerken

* Ondernemersorganisaties

In deze gesprekken wordt verkend welke behoeften de gesprekspartners hebben en wat zij verwachten van de gemeente. Doel is om na te gaan of er projecten te bedenken zijn die we `samen' doen en die bijdragen aan de leefbaarheid van Berkelland. Een eerste project is er al. Bij het proefproject `Wmo in de buurt', koppelen we allerlei vormen van zorg en welzijn op buurtniveau aan elkaar. Het gebeurt onder regie van één instelling en we maken gebruik van geldpotjes die voor die tijd allemaal los van elkaar stonden. De gemeente krijgt in dit project een andere rol: niet meer bepaler van de zorg in detail, maar alleen het bepalen van de gewenste resultaten op hoofdlijnen. Voor een tweede project kan gedacht worden aan het basisonderwijs. Hier gaat het om samenwerking per kern om op een slimme manier de teruggang van leerlingen op te vangen. Je zou de gebouwen voor meer functies kunnen gebruiken. Denk aan andere voorzieningen, zoals de bibliotheek. Hier kunnen dus nog `samenwerkingsprojecten' bij komen, waarbij de samenleving het voortouw neemt.


2. Burgers aan het stuur

We sluiten aan bij het proefproject `Burgers aan het stuur'. Dit is een initiatief van Twijnstra Gudde en krijgt subsidie van het ministerie van Binnenlandse zaken. In dit proefproject leren gemeenten van en met elkaar hoe burgerparticipatie succesvol kan leiden tot verkleinen van de kloof tussen inwoners en overheid.


3. Digitale dienstverlening en sociale media

Ook door de digitale revolutie is de samenleving om ons heen fundamenteel veranderd. Internet heeft dingen mogelijk gemaakt die tot voor kort onvoorstelbaar waren. En al deze nieuwe mogelijkheden zijn voor iedereen binnen handbereik, 24 uur per dag, waar je ook bent. Daarom digitaliseren we onze dienstverlening. Daarnaast willen we meedoen aan hyves, facebook, LinkedIn en twitter. We kunnen ideeën, kennis en contacten delen en benutten. Het vergroot de mogelijkheden om flexibeler, interactiever en transparanter te werken. Zowel binnen de eigen organisatie als naar buiten toe.


4. Voldoende informatie

De bezuinigingen op grote instellingen (muziekschool, bibliotheek, sociaal cultureel werk) en op subsidies voor verenigingen zijn veel inwoners van Berkelland rauw op het dak gevallen. We horen dat de noodzaak tot bezuinigen voor veel inwoners wel duidelijk is. Maar wat is de achtergrond van de gemaakte keuzes? En hoe zitten de gemeentefinanciën in elkaar. Inwoners serieus nemen betekent ook dat de gemeente ervoor moet zorgen dat inwoners voldoende informatie krijgen om zelf een eigen mening te vormen. Daarom schrijven we bijvoorbeeld een artikelenserie in Berkelbericht over gemeentefinanciën onder de titel `Hoe zit het met de portemonnee van Berkelland?'. Er is in BerkelBericht een oproep geplaatst om vragen te stellen die in de serie beantwoord kunnen worden.


5. Bij nieuwe vraagstukken eerst overleg

De komende jaren zal de gemeente zich met veel nieuwe vraagstukken en thema's moeten gaan bezighouden. We gaan bij deze nieuwe vraagstukken eerst in overleg met inwoners, organisaties en bedrijven over wat er leeft. Nadrukkelijk doen we daarin ook een beroep op de kennis en deskundigheid van alle Berkellanders. Beleidsontwikkeling en uitvoering worden zo meer en meer een zaak van inwoners en gemeente als gelijkwaardige partijen.