Eerste Kamer der Staten Generaal

Eerste Kamer stemt in met wijziging van de Winkeltijdenwet

23 november 2010

Gemeenten krijgen minder vrijheid voor het afgeven van vergunningen voor extra koopzondagen. Een aanpassing van de Winkeltijdenwet (31.728) die de openstelling van winkels op zondag beperkt tot strikte voorwaarden, werd dinsdag 23 november met 36 stemmen voor en 33 stemmen tegen aanvaard door de Eerste Kamer. Dit gebeurde na een hoofdelijke stemming, waarbij Kamerleden van het CDA, de SP, ChristenUnie, SGP en de eenmansfractie OSF de wetswijziging goedkeurden. Leden van de overige fracties stemden tegen.

Over de wetswijziging, die gemeenten bindt aan strikte regels bij het verlenen van een ontheffingen voor extra koopzondagen, voerde de Kamer op 16 november een lang en intensief debat met minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Daarbij bleek dat het voorstel, dat is ingediend door het vorige kabinet, niet vanzelfsprekend kon rekenen op een meerderheid in de senaat. De fractie van de VVD verzocht om een hoofdelijke stemming, die vandaag bij aanvang van de Kamervergadering plaatsvond.

Als gevolg van de nu aanvaarde aanpassing van de Winkeltijdenwet hebben gemeenten minder vrijheid om af te wijken van de hoofdregel in de wet, die luidt dat winkels maximaal twaalf zondagen per jaar open mogen zijn. Ontheffingen op deze regel werden tot nu toe veelvuldig afgegeven op grond van de toerismebepaling uit de Winkeltijdenwet. Volgens minister Verhagen wordt de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet door gemeenten vaak als oneigenlijk argument gebruikt. De gewijzigde wet verplicht gemeenten om duidelijk te motiveren waarom zij van de hoofdregel willen afwijken.