Rijksoverheid


19 november 2010
Voorhang wijziging tariefbepalingen Regeling diervoeders

Gelet op artikel 25, vijfde lid, van de Kaderwet diervoeders doe ik u hierbij toekomen de ontwerpregeling tot wijziging van de tarieven die dienen ter vergoeding van de kosten van werkzaamheden van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) inzake diervoederregelgeving. De voorlegging van dit ontwerp biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over de ontwerpregeling voordat deze zal worden vastgesteld.
Dit ontwerp strekt tot wijziging van de Regeling diervoeders teneinde de tarieven voor de werkzaamheden van de VWA in het kader van de diervoederregelgeving aan te passen. De aanleiding tot wijziging van de Regeling diervoeders is het streven om gefaseerd te komen tot kostendekkendheid van de tarieven in 2011 (Kamerstukken II, 2007/2008, 26 991, nr. 158). De aanpassing van de tarieven is tweeledig. Ten eerste worden tarieven die tot op heden nog niet kostendekkend waren, verhoogd. Verhoging van de tarieven was oorspronkelijk voorzien per 1 juli 2010. Vanwege de demissionaire status van het kabinet en de controversieelverklaring van de brief van mijn voorganger over de beoogde wijzigingen van de VWAtarieven per 1 juli 2010 (retributieregelingen) en over de evaluatie 2009 van het planningskader VWA (Kamerstukken II, 2009/2010, 26 991, nr. 278 en Kamerstukken II, 2009/2010, 32 333, nr. 14) door de Tweede Kamer, is destijds afgezien van verhoging van de tarieven. Met onderhavige wijziging wordt de beoogde verhoging alsnog per 1 januari 2011 doorgevoerd. Daarnaast worden de tarieven ook aangepast aan de loon en prijsontwikkelingen (indexering). Hiertoe zal een generieke verhoging (indexering) worden toegepast waardoor de retributies met 0,3% worden verhoogd. Deze verhoging is gebaseerd op de handleiding overheidstarieven 2011 van het Ministerie van Financiën.

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE,

dr. H. Bleker