Rijksoverheid


23 november 2010
Toezegging aan de Eerste Kamer

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken rond mijn toezegging inzake de evaluatie good governance in het voortgezet onderwijs. Deze toezegging is gedaan bij de behandeling door Uw Kamer van het wetsvoorstel "Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten, alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering van het intern toezicht (31828)" d.d. 2 februari 2010.
Ik heb u toegezegd u in november van dit jaar hierover te informeren. Echter, de VO"raad verwacht ons het betreffende rapport pas in december te kunnen zenden. Dat betekent dat ik uiterlijk eind januari 2011 het rapport met beleidsreactie aan Uw Kamer kan versturen.

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt"Vliegenthart