Talis


âNijmeegse politiek, zet stappenâ

Walter Hamers, directeur-bestuurder Talis, tevens voorzitter Platform Nijmeegse Woningcorporaties (PNW)

In De Gelderlander van zaterdag 13 november pleit Pepijn Boekhorst van GroenLinks voor verregaande samenwerking tussen de zeven Nijmeegse woningcorporaties. Door te fuseren en zodoende te besparen op de bedrijfsvoering en exploitatiekosten kunnen de Nijmeegse woningcorporaties ervoor zorgen dat, ondanks de lastenverzwaring die de corporatiesector boven het hoofd hangt, de gewenste bouw van betaalbare woningen in Nijmegen op peil blijft. Als voorzitter van het PNW reageer ik graag op zijn ideeën en doe ik twee voorstellen aan de Nijmeegse politiek.

De gevolgen van alle maatregelen uit Den Haag en Brussel zullen ook bij de Nijmeegse woningcorporaties snel te voelen zijn. Nadat we in 2008 volledig vennootschapsbelastingplichtig zijn geworden, gaan we met ingang van 2011 meebetalen aan de huurtoeslag. Voor de zeven Nijmeegse corporaties betekent dit laatste al een kostenpost van in totaal zo'n 10 miljoen euro per jaar. Deze enorme terugloop in investeringskracht zal op korte termijn de bouw van betaalbare woningen in Nijmegen beperken. Als Nijmeegse corporaties vinden wij het onterecht dat het kabinet alleen de huursector aanpakt en niet de koopmarkt. Het belang van betaalbaar wonen in Nijmegen staat op het spel.

Stijgende bedrijfslasten: minder woningen

Nijmegen is een groeistad bij uitstek; er is tot 2020 behoefte aan ongeveer 10.000 nieuwe woningen. Door de extra kosten van 10 miljoen euro per jaar kunnen wij als Nijmeegse corporaties per jaar ongeveer
1.000 betaalbare woningen minder realiseren dan tot nu toe gepland. Premier Rutte doet de suggestie dat corporaties dan maar meer woningen moeten verkopen. Deze suggestie gaat naar onze mening slechts ten dele op. Op dit moment worden maar heel weinig woningen verkocht. En de woningen die worden verkocht, staan in de populaire wijken. Het gevolg kan zijn dat straks in populaire wijken onvoldoende betaalbare huurwoningen overblijven. Dat mag niet gebeuren: in alle wijken moet voldoende en divers aanbod zijn van betaalbare huur- en koopwoningen.

Samenvoegen helpt niet

Naast verkoop van woningen is het uiteraard goed om kritisch te kijken naar bedrijfsvoerings- en exploitatiekosten. Waar we als corporaties met elkaar kunnen samenwerken, doen we dat. Een uitstekend voorbeeld is de uitvoering van het wijkactieplan Hatert. Rigoureus bezuinigen door schaalvergroting is in onze ogen echter niet de oplossing. Fusie brengt de dienstverlening in gevaar. En niemand is gebaat bij grote woningcorporaties die anoniem en bureaucratisch zijn.

Een principiële benadering

Als PNW zijn we ervan overtuigd dat er andere wegen zijn om te zorgen dat we voldoende armslag houden. We hebben daarvoor twee voorstellen. In de eerste plaats stellen wij de maximale huurprijs ter discussie. Voor sociale nieuwbouw ligt deze huurprijs volgens EU-regelgeving op 648 euro per maand. Deze grens wordt in bijna heel Nederland gehanteerd. Maar in Nijmegen leggen we de grens 22% lager, namelijk op 511 euro. Hierdoor lopen wij als corporaties inkomsten mis die juist nodig zijn om te blijven investeren in betaalbare huurwoningen voor de echt zwakkeren op de woningmarkt. Ons tweede voorstel betreft de middengroep. Volgens nieuwe EU-regelgeving komen mensen die meer verdienen dan 33.000 euro bruto per jaar niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar met een dergelijk inkomen is het bijna ondoenlijk een hypotheek te krijgen waar je iets mee kunt. Je bent aangewezen op een koopwoning tot maximaal 172.000 en deze koopwoningen zijn schaars, zeker in populaire wijken. Deze groep mensen valt dus tussen wal en schip. Ons idee: bied deze groep bestaande huurwoningen te koop aan, tegen gunstige voorwaarden. Daarmee geef je deze mensen een steun in de rug op de woningmarkt. Corporaties kunnen de ontvangen middelen weer investeren in nieuwe sociale huurwoningen.

Evenwichtig en rechtvaardig

Wij zijn ervan overtuigd dat onze voorstellen een adequaat antwoord vormen op de nieuwe uitdagingen van de Nijmeegse woningmarkt. Bovendien zijn ze evenwichtig en rechtvaardig omdat de hogere bijdrage van mensen die dat kunnen betalen, ten goede komt aan de mensen op de woningmarkt die het echt nodig hebben. Zo'n fundamentele aanpak vergt wel een duidelijke politieke stellingname. Wij hopen dat de Nijmeegse politiek het lef heeft deze stappen te zetten.