Dienstenbond CNV

Nieuws

23 november 2010

Uitkomsten nader beraad ABN AMRO

De afgelopen periode heeft CNV Dienstenbond, tezamen met de andere vakbonden, veel overleg gevoerd met ABN AMRO maar ook met de commissie sociaal beleid van de COR over de uitkomsten van de stemming. Dit heeft geresulteerd in een aantal aanvullende afspraken bovenop het principeakkoord waarover we u graag informeren.

Overleg

Samen met uw werkgever hebben wij de afgelopen weken besteed aan het praten over de zorgpunten die de medewerkers hebben geuit op hun stemformulier. De uitslag van de stemming was ingewikkeld, waardoor wij lang en goed hebben nagedacht hoe hier mee om te gaan. Uiteindelijk bleek de bank gelukkig bereid om aan een aantal kritiekpunten tegemoet te komen, waardoor wij menen dat er nu een nóg evenwichtiger pakket aan maatregelen ligt.

Zorgpunten
De vakbonden hebben een aantal zorgpunten bij de bank neergelegd. Een ander alternatief dan de uitruil tussen variabel inkomen met de betere ABN AMRO pensioenregeling is niet gevonden. Voor de andere punten heeft het CNV nog tot het uiterste onderhandeld. Het resultaat van deze ultieme poging om tegemoet te komen aan de zorgpunten is hieronder nader uitgewerkt.

Verhuizen van werkplek: extra reistijd, extra reiskosten, lange afstanden
Wij hebben de bank laten inzien dat hier voor de medewerkers een hoop "pijn" zit. Om deze reden heeft de bank besloten om 3 maatregelen te nemen:


1. Alle medewerkers, die minimaal 3 dagen per week werken, komen in aanmerking voor de OV-jaarkaart. Het minimum van 25 km reisafstand woon-werk komt dus te vervallen.


2. Medewerkers die reizen op het traject Rotterdam-Amsterdam kunnen gebruik maken van de snelle treinverbinding Fyra tegen een gereduceerd tarief van 75 euro ipv 200 euro per maand. Door de treinverbinding wordt de reisafstand per dag met 40 minuten korter.


3. Tot slot heeft de bank met de commissie Sociaal Beleid van de TCOR een belangrijke afspraak gemaakt over de reiskostenvergoeding. De nieuwe afspraak is dat wanneer uw werk door de integratie wordt verplaatst, u gedurende 2 jaar alle kilometers tegen 19 cent per km (het max. door de belasting vrijgestelde bedrag) vergoed krijgt. Dat wil dus zeggen dat het maximum van 40 km enkele reis voor u dan niet geldt. Deze afspraak geldt per 1 juli 2010 en gaat dus met terugwerkende kracht in. Een belangrijke aanvullende maatregel dus.

Onduidelijkheid over de hardheidsclausule

Er was nog onduidelijkheid over de hardheidsclausule en of het akkoord ook wel echt vergelijkbaar is. Wij hebben geprobeerd de bank te bewegen om de zorgen die bij de medewerkers leven over het feit dat ze erop achteruit gaan weg te nemen. Dit gebeurt nu door invoering van een Harmonisatie Desk. Hier kunnen medewerkers zich melden die van mening zijn dat ze onevenredig hard door het akkoord getroffen worden. U kunt dan in gesprek gaan met een vertrouwenspersoon of bv een financiële medewerker van de desk over uw zorgen. Deze medewerkers zullen met u uw specifieke situatie doorlichten. Als u na hulp en advies van de harmonisatie desk nog van mening bent dat u dusdanig door het cao-akkoord getroffen bent dat u aanspraak kunt maken op de hardheidsclausule dan kunt u nog steeds naar de geschillencommissie toe.

Flexplekken mogelijk maken zonder negatieve gevolgen voor de mensen Het Nieuwe Werken bevindt zich bij ABN AMRO nog in de pilotfase, maar de bank heeft toegezegd dat er in 2011 een beleid komt zodat iedereen weet wat de regels zijn. De bank zal ook de bonden en de medezeggenschap bij de ontwikkeling van het beleid betrekken. Waarbij wij het belang van flexwerken voor met name de medewerkers met lange woon-werk afstanden aan de bank hebben duidelijk gemaakt en wij dit ook in de toekomst zullen blijven doen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Veel medewerkers gaven aan dat zij het vervelend vonden dat er nog geen duidelijkheid was over de harmonisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Op ons verzoek hebben de bank en de medezeggenschap hun overleg traject versneld en zij hebben op donderdag 18 november jl. een akkoord bereikt. Ook hier is dus de onzekerheid weggenomen. Wij zijn zeer tevreden met de resultaten uit dit overleg. De nadere inhoud van deze afspraken zullen door de bank en de medezeggenschap bekend worden gemaakt omdat vakorganisaties daar in het principeakkoord geen afspraken over kunnen maken.

Effecten van de perspectiefgarantie

Iedere FBN medewerker blijft tot en met 2014 doorgroeien in zijn huidige salarisschaal zolang men niet aan het einde van deze schaal zit. Toch bleef er veel onduidelijkheid over dit onderwerp bestaan, waardoor wij hebben moeten concluderen dat de uitleg misschien onvoldoende duidelijk is geweest. Daarom hebben wij, samen met de bank, hier een nieuw voorbeeld voor gemaakt dat te vinden is op onze website www.cnvdienstenbond.nl op de ABN AMRO pagina. Ook hebben wij er bij de bank op aan gedrongen dat er meer rekenvoorbeelden op persoonniveau moeten komen zodat de medewerkers beter inzichtelijk krijgen, wat er voor hun zal veranderen. De Bank heeft toegezegd hiervoor te zorgen.

Positief

CNV Dienstenbond legt dit resultaat opnieuw positief voor. Wij hebben de afgelopen tijd veel en hard gewerkt om de zorgpunten van de medewerkers aan uw werkgever duidelijk te maken. De bank heeft geluisterd en is ons op belangrijke punten tegemoet gekomen. Ook de medezeggenschap heeft inmiddels overeenstemming bereikt over de secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij menen met recht te kunnen zeggen dat wij het beste eruit hebben gehaald, zeker na deze extra periode van beraad en overleg met de bank. Als de vakbonden nu "nee" tegen het akkoord zeggen dan is dat het einde van dit akkoord, en dat zou naar onze mening niet goed zijn voor de organisatie en dus ook niet goed voor de medewerkers.

Stemmen

De medewerkers van ABN AMRO hebben al ingestemd met het principe akkoord en het nu bereikte resultaat is in alle opzichte gunstiger dan het eerdere principeakkoord. Wij doen daarom nu aan alle FBN-ers een oproep om OPNIEUW zijn of haar stem uit te brengen op basis van het principeakkoord PLUS deze aanvullingen. Wij hopen op uw positieve stem! De tijd tikt alleen wel door, en daarom moeten we dit keer een korte stemtermijn hanteren. Wil de nieuwe cao nog tijdig ingevoerd kunnen worden dan moet er eind deze week duidelijkheid zijn.

Stuur daarom nu een email, ovv uw naam, adres en lidnummer en uw stem, per email aan s.hendriks@remove-this.cnvdibo.nl en laat uw stem horen. Uw stem moet voor donderdag 25 november 2010 om middernacht binnen zijn.

Vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Stel die gerust aan uw bestuurder Sandra Hendriks via s.hendriks@remove-this.cnvdibo.nl.