Gemeente Breda

Restaurant Neri Sushi krijgt ontheffing tapverbod

Burgemeester Van der Velden verleent restaurant Neri Sushi alsnog een ontheffing van het tapverbod. Dit op advies van de commissie Bezwaarschriften.

De eigenaar van Neri Sushi wil graag alcoholische dranken schenken in zijn restaurant. De burgemeester verleende hem echter geen ontheffing van het tapverbod dat in het Ginneken geldt omdat hij van mening was dat nog meer horeca in het Ginneken het woon- en leefklimaat zou aantasten. Dit besluit vloeide voort uit de Visie Ginneken die in 2009 samen met bewoners is opgesteld en is vastgesteld door de raad. Daarin staat onder meer dat met het huidige aanbod cafés en restaurants het maximum in het Ginneken is bereikt.

De eigenaar heeft nu met succes bezwaar gemaakt tegen de weigering van de ontheffing.
De commissie Bezwaarschriften acht zijn bezwaar gegrond omdat niet voldoende vaststaat dat er zich met de ontheffing een ontoelaatbare aantasting van het woon- en leefklimaat voordoet. Daarnaast concludeert de commissie dat er geen aanwijzingen zijn dat de openbare orde in het geding komt en dat het niet aannemelijk is dat de parkeerdruk zal toenemen omdat het restaurant nu ook al klanten trekt. Ook vindt de commissie dat een weigering van de ontheffing de eigenaar onevenredig zou benadelen.
De burgemeester volgt het advies van de commissie op.

Aan de ontheffing worden wel enkele voorschriften verbonden. Zo mag de sushibar op alle dagen niet langer dan tot 23.00 uur geopend zijn. Daarnaast vervalt de ontheffing als de aard van de horecazaak wordt gewijzigd of als de onderneming wordt uitgebreid.

In juli van dit jaar heeft de ondernemer een drank- en horecavergunning aangevraagd en gekregen. Hij kon de vergunning echter toen niet in gebruik nemen omdat het tapverbod leidend was. Met de ontheffing van het tapverbod kan hij nu wel alcoholische dranken schenken. De eigenaar is vandaag per brief door de gemeente op de hoogte gesteld van het besluit.

Breda, 24 november 2010