Gemeente Noordwijkerhout


Monumentenvergunning Prinsenhofschool

Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout maken bekend dat op 9 november 2010 een aanvraag monumentenvergunning is verleend op grond van artikel 10 van de Monumentenverordening Noordwijkerhout 2008 voor het restaureren, gedeeltelijk herbouwen en uitbreiden van de huidige Prinsenhofschool aan de Langevelderweg 2 en 2a, kadastraal bekend gemeente Noordwijkerhout, sectie E, nummers 04015 en 04016:
* De vergunning is verzonden op 15 november 2010.

Tegen dit besluit bestaat op grond van de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid voor belanghebbende die tijdig een zienswijze hebben ingebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, om binnen zes weken een beroepsschrift indienen bij de rechtbank. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag van verzending van dit besluit. Tevens kan belanghebbende, in samenhang met de indiening van het beroepschrift, de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om schorsing van het besluit of het treffen van een andere voorlopige voorziening verzoeken.