Gemeente Boxmeer


Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen week 47

Vooraankondiging van vier ontwerpbestemmingsplannen voor BiO-woningen Overeenkomstig artikel 1.3.1. van de Bro maken Burgemeester en Wethouder van Boxmeer bekend dat zij een viertal bestemmingsplannen aan het voorbereiden zijn voor vier ontwikkelingen in het buitengebied. Voor alle vier de bestemmingsplannen geldt dat een agrarisch bedrijf (of een deel van het agrarisch bedrijf) wordt gesaneerd en dat als compensatie zogenaamde BiO-woningen mogen worden gebouwd (BiO = Buitengebied in Ontwikkeling). Het gaat om de volgende locaties: o Provincialeweg 37 te Beugen;
o Urlingsestraat 11a te Oeffelt;
o Sassekamp 1 te Rijkevoort;
o Oploseweg 9a te Overloon.

Directe aanleiding van de vier bestemmingsplannen zijn vier initiatieven van agrariërs die hun bedrijf willen beëindigen en in ruil voor het verwijderen van de agrarische opstallen woningen mogen bouwen. Alle initiatieven liggen in de nabijheid van de bebouwde kom en zijn gesitueerd in een door de gemeente Boxmeer aangewezen bebouwingsconcentratie.

Het is nog niet mogelijk om naar aanleiding van deze advertentie een zienswijze in te dienen. Er liggen op dit moment ook nog geen stukken ter inzage. Tevens is het niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen op onze voornemen. Binnenkort zullen de ontwerpbestemmingsplan voor de duur van zes weken ter inzage worden gelegd. De kennisgeving van de ter inzage ligging van de ontwerpbestemmingsplannen zal gepubliceerd worden in het Boxmeers Weekblad, op de website van de gemeente Boxmeer en in de Staatscourant. Gedurende deze ter inzage legging is het voor eenieder mogelijk een zienswijze in te dienen.

Correctie publicatie "Ontwerp - 4e Wijzigingsplan Brakels Eng" In de publicatie van vorige week (16 november) was per abuis de locatie aangeduid met "Cuijkseweg 2 te Oeffelt". De juiste aanduiding is: "Cuijkseweg, ten Noorden van huisnummer 11 te Oeffelt". Onze excuses.