Rijksoverheid


23 november 2010

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wiegman, van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) over het bestaan van een wachtlijst voor klinische opnamen van het Landelijk GGZ,centrum De Riethorst voor doven en slechthorenden in Ede (Ingezonden 30 september 2010).

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

mw. drs. E.I. Schippers

Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Wiegman, van Meppelen Scheppink over het bestaan van een wachtlijst voor klinische opnamen van het Landelijk GGZ, centrum De Riethorst voor doven en slechthorenden in Ede. (Ingezonden 30 september 2010)

1
Bent u op de hoogte van het bestaan van een wachtlijst voor klinische opnamen van het Landelijk GGZ,centrum De Riethorst voor doven en slechthorenden in Ede?
Antwoord vraag 1.
Ja, ik heb kennis genomen van het feit dat het Landelijk GGZ,centrum De Riethorst een wachtlijst heeft in het aanbod van de klinische plaatsen voor doven en slechthorenden.

2
Hoe verklaart u het ontstaan van een wachtlijst, gezien de erkenning en de toezeggingen die zijn gedaan door zorgverzekeraar en uw ministerie met betrekking tot uitbreiding van De Riethorst?
Antwoord vraag 2.
Door de centrale rol in het klinische aanbod die De Riethorst voor deze doelgroep vervult, als gevolg van de sluiting van de voorzieningen bij Curium en VIA, is door mijn voorganger toestemming gegeven op 9 oktober 2009 voor uitbreiding van de capaciteit met 10 klinische plaatsen. Pro Persona, waar de Riethorst deel van uitmaakt, moet de voorziening voor de huisvesting nog realiseren, mede hierdoor is de wachtlijst ontstaan.

3
Waar zijn 'de bedden' gebleven na sluiting van de kliniek van Curium, "de Vlier", eind 2008, en de kliniek voor Doven en Slechthorenden van VIA per augustus 2009?
Antwoord vraag 3.
De klinische capaciteit van Curium en VIA zijn opgeheven als gevolg van een te beperkte vraag voor deze klinische zorg waardoor niet meer kwalitatief goede zorg was te leveren. Hiervoor in de plaats bieden Curium en VIA meer ambulante hulpverlening aan.

4
Welke maatregelen gaat u nemen om een einde aan de wachtlijst te maken, waardoor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg voor doven en slechthorenden weer gegarandeerd kan worden? Antwoord vraag 4
Pro Persona dient uitvoering te geven aan het plan om de goedgekeurde plaatsen te realiseren. Dat realisatie vertraagd heeft ondermeer te maken met het feit dat de verzekeraar niet vooruitlopend op realisatie van de voorziening wil contracteren. Voor de instelling is dit nog een nieuwe situatie omdat het tot 2008 gebruikelijk was dat het zorgkantoor voorafgaand aan de nieuwbouw nieuwe plaatsen al contracteerde. De instelling bezint zich of voor deze plaatsen nieuwbouw wordt gepleegd dan wel dat een bestaand gebouw geschikt wordt gemaakt voor deze voorziening. De keuze hiervan is mede bepalend voor het moment dat de voorziening in exploitatie kan worden genomen.