Wageningen Universiteit en Researchcentrum 23 nov 2010

Locatie: Gebouw De Leeuwenborg (zaal C64) van Wageningen Universiteit, Hollandseweg 1, Wageningen

Organisatie: Natuurwetenschappelijk Gezelschap Wageningen Website: http://www.nwgwageningen.nl

NIEUWE INRICHTINGSOPGAVEN IN HET NEDERLANDSE LANDSCHAP

De inrichting van Nederland werd in de twintigste eeuw vormgegeven door daadkrachtige en ambitieuze projecten: de Zuiderzeewerken, de Deltawerken, Schiphol, een landsdekkend wegennet, de ruilverkavelingen, stadsvernieuwing en de bouwopgave ter bestrijding van de woningnood. We moeten daarbij constateren dat we vaak wel de kwantiteit maar niet altijd de kwaliteit onder controle hebben gekregen. Aan het begin van de 21ste eeuw zien we de keerzijde van de groei: problemen met het waterbeheer, verontreiniging van het milieu, verrommeling van het landschap, verlies aan biodiversiteit, krimpregioâs of het vastlopen van het autoverkeer. Deze problemen zijn niet op te lossen met meer en hetzelfde. We moeten selectief zijn en zoeken naar slimme combinaties van maatregelen. De karakteristieke verschillen in het Nederlandse landschap moeten weer het uitgangspunt zijn voor de inrichting. De klimaatsverandering dwingt ons rekening te houden met abiotische verschillen en natuurlijke dynamiek. Combineren van programmaâs en functies is het antwoord op ruimtedruk en beperkte financiële middelen. We moeten dichter bouwen voor een dagelijks leven op fietsafstand, toe naar duurzame landbouw. En natuurontwikkeling combineren met waterbeheer en recreatie.

Mw. ir. Yttje Feddes (1953) studeerde in 1980 af als landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit. In 2008 werd zij door minister Verburg van LNV voor een periode van vier jaar benoemd tot Rijksadviseur voor het Landschap.
Naast haar werk als landschapsarchitect was zij jarenlang gastdocent aan de Academie van Bouwkunst en lid van de Commissie voor de Milieueffectrapportage.

Toegang vrij en gratis.